Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving

Tata Steel Nederland wil in 2030 5 megaton minder CO2 uitstoten en belooft in 2045 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zijn extra ambities voor verbetering van de leefomgeving opgenomen in de nieuwe Expression of Principles. Deze intentieverklaring is vandaag door de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata Steel ondertekend. Hoewel de intentieverklaring (Expression of Principles) niet bindend is, is deze intentieverklaring wel richtinggevend. Het document dient als raamwerk voor de maatwerkafspraak tussen de overheid en Tata Steel.

Terugdringen van CO2

Een belangrijk onderdeel om Tata te verduurzamen is het terugdringen van de CO2-uitstoot. In de intentieverklaring spreekt Tata Steel Nederland de ambitie uit om in 2030 5 megaton minder CO2 uit te stoten en versneld in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn. Tata Steel besloot in september vorig jaar over te gaan van de ondergrondse opslag van CO2 naar de productie van groen staal met het Direct Reduced Iron- productieproces. Dit proces is duurzamer en schoner dan de huidige manier van staal maken, en maakt bij de productie gebruik van groene waterstof. De overgang naar deze manier van staal produceren is complex, omdat het hele staalproductieproces moet worden aangepast en bestaande hoogovens moeten worden vervangen.

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens: “We willen dat Tata Steel sneller schoner wordt. Minder CO2-uitstoot en het beperken van de impact op de leefomgeving: met deze intentieverklaring leggen het bedrijf en de overheid de ambities vast. Dit werken we nu verder uit in de maatwerkafspraken met het bedrijf. Een belangrijke mijlpaal. Samen met de provincie Noord-Holland onderzoeken de Staatssecretaris en ik hoe we de plannen kunnen ondersteunen.”

Verbeteren milieu- en gezondheidssituatie voor 2030

In de gewijzigde intentieverklaring zijn extra ambities opgenomen over het verminderen van de impact van het bedrijf op de leefomgeving. Zo is onder andere afgesproken dat Tata Steel Nederland onderzoek gaat doen naar het verder verbeteren van de milieu- en gezondheidssituatie vóórafgaand aan de transitie in 2030. Onderdeel van dit onderzoek is het al eerder sluiten van de meest vervuilende bedrijfsactiviteiten, zoals de Kooksfabriek 2.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen: “Ik vind dat de toekomst van Tata Steel alleen schoon en duurzaam kan. Dat staat heel helder in deze intentieverklaring. Met daarin ook extra ambities voor de verbetering van de leefomgeving voor 2030. We houden een vinger aan de pols zodat de ambities realiteit worden. Verbeteringen zijn nodig voor het klimaat, het milieu en voor de gezondheid van omwonenden.”

Samen de ambities waarmaken

Het Rijk, de Provincie Noord-Holland en Tata Steel onderstrepen het belang van een meer duurzame en schone staalproductie voor Nederland. In de intentieverklaring geven de overheden aan bereid te zijn te onderzoeken hoe de plannen en projecten om het bedrijf om te vormen tot een meer duurzame en schone staalfabriek ondersteund kunnen worden. Naast eventuele benodigde financiële ondersteuning, gaat het ook om tijdige besluitvorming over vergunningaanvragen en het realiseren van de nodige waterstofinfrastructuur. Ook wordt er aandacht besteed aan het stikstofvraagstuk.

Jeroen Olthof, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland voor Leefbaarheid, Milieu en Gezondheid: “Voor de inwoners van de IJmond is belangrijk dat we in de intentieverklaring gezamenlijk afspraken maken over de omschakeling naar een duurzame staalproductie en dat gezondheid daar onderdeel van uitmaakt. De Expression of Principles is een mooie eerste stap, die zo spoedig mogelijk moet worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.”

Met deze intentieverklaring is de richting bepaald die de komende tijd in de bindende maatwerkafspraken tussen Tata Steel en het Rijk verder uitgewerkt wordt.

Hans van den Berg, CEO Tata Steel: ”Onze ambitie is om zo snel mogelijk groen staal in een schone omgeving te maken. Dit betekent een hele nieuwe koers waarbij we inzetten op waterstof. Daarmee kunnen wij een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. We voelen ons gesteund door de overheid die deze uitdaging samen met ons wil oppakken.”