Benoemingen adviescommissie Lijst Beroepsziekten

Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke basis adviseren over aanpassingen van de Lijst beroepsziekten die veroorzaakt zijn door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Deze lijst hoort bij de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB-regeling), die een tegemoetkoming biedt aan mensen die ziek zijn geworden door het werken met een gevaarlijke stof. Deze regeling treedt 1 januari 2023 in werking met de 3 beroepsziekten die nu op de Lijst beroepsziekten staan: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en chronic solvent-induced encephalopathy (CSE), ook wel schildersziekte genoemd. De lijst zal de komende jaren verder worden uitgebreid.

De leden van deze adviescommissie worden voor 3 jaar benoemd en zijn nauw betrokken bij het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) dat op 1 juli 2022 is opgericht. Het Lexces bundelt kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden. Daarmee dragen zij bij aan preventie en beoordeling van beroepsziekten. Uiteindelijk doel is een toekomst waarin mensen niet langer ziek worden van stoffen waaraan zij tijdens het werk worden blootgesteld. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de commissie.

Overige leden:

  • Mevrouw F.G Schaafsma
  • De heer H.F. van der Molen
  • Mevrouw S. Peters
  • De heer J.M. Rooijackers
  • Mevrouw A.S.A.M. van der Burght

Plaatsvervangende leden:

  • De heer R.C.H Vermeulen
  • Mevrouw S.W. Franklin
  • De heer E.L.P.J. Tielemans
  • De heer A.J. van der Beek
  • De heer R. Houba