Afspraken met Rijk over bouw van bijna 40.000 woningen in Flevoland

Tot en met 2030 worden in Flevoland 39.743 woningen gebouwd. Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Woondeal ZUND-gemeenten. Beide zijn op 15 maart ondertekend door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge en gedeputeerde Flevoland, Jan de Reus. In de MRA hebben Almere en Lelystad meegetekend voor 31.400 woningen. In de ZUND-woondeal: Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten en waterschap Zuiderzeeland voor 8.343 woningen. Hiermee groeit het aantal woningen in Flevoland met 20%. Van de nieuwe woningen bouwt Flevoland twee derde in het betaalbare segment. Ook onderschrijven alle partijen toe te groeien naar minimaal 30% sociale woningbouw.

Gedeputeerde Jan de Reus: “De woningnood in Nederland is hoog. Aan de oplossing hiervoor wil Flevoland voortvarend bijdragen. Maar er moet in Flevoland meer gebeuren dan stenen stapelen. Daarom zijn wij blij met de relatie in de getekende Woondeals tussen woningbouw en uitgangspunten voor een vitale Flevolandse samenleving. Denk hierbij aan (sociale) voorzieningen, bereikbaarheid, werk, ruimte voor natuur en woonkwaliteit. Vooral zijn wij blij met de getekende Aanvullende afspraak tussen Rijk en Flevoland. Zo kan de regio via onder meer de Strategische Agenda Flevoland (bij)sturen voor de (lange termijn) ruimtelijke ontwikkeling van Flevoland. Wij bouwen aan een vitale samenleving.”

Concrete grote bouwlocaties

Vorig jaar oktober maakten de minister en de provincie Flevoland al afspraken over de bouw van deze woningen. Samen met de gemeenten en het waterschap is dit afgelopen maanden uitgewerkt in twee regionale Woondeals. Hierin staan afspraken over de aantallen woningen, concrete grote bouwlocaties en specificering naar sociaal, betaalbaar en vrije sector. De Woondeals en de Aanvullende afspraak zijn een stevige basis voor een langdurige samenwerking om de woningbouwopgave voortvarend op te pakken.

Betaalbare woningen

In Flevoland wordt van de 39.743 woningen twee derde in het betaalbare segment gebouwd. Hiervan komen 20.904 betaalbare woningen in Almere en Lelystad. En 5.734 betaalbare woningen in Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten.

Steun en aanmoediging van woningcorporaties en marktpartijen

Woningcorporaties en marktpartijen steunen de afspraken in de Woondeals. Daarbij moedigen de woningcorporaties de overheden aan om de lat hoog te houden als het gaat om de toewijzing van voldoende sociale en betaalbare woningen binnen concrete locaties. Zij steunen volledig de inzet op de bouw van krachtige samenlevingen met aandacht voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit. Wel maken zij zich zorgen over de hoeveelheid randvoorwaarden die nog invulling moet krijgen. De inzet van het Rijk is hierbij onmisbaar.

Minister Hugo de Jonge: “Met het tekenen van de drie regionale woondeals in Noord-Holland en Flevoland, goed voor de bouw van 170.000 woningen tot en met 2030, zetten we een belangrijke stap om het woningtekort terug te dringen. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen zorgen we voor meer betaalbare en goede woningen in dorpen en steden in Noord-Holland en Flevoland.”

Samen Maken We Flevoland

Het waterschap, gemeenten en provincie werken nauw samen aan een vitale leefomgeving in Flevoland, waar voor iedereen een thuis is. Onder de noemer “Samen Maken We Flevoland” hebben zij continu aandacht voor bereikbaarheid, onderwijs, banen, verdienvermogen, voorzieningen, aantrekkelijkheid van het landschap en water- en bodemkwaliteit. Belangrijk zijn dan ook de afspraken in de Woondeals over duurzame en toekomstbestendige bouw. En over de gezamenlijke inzet voor voldoende passende woningen voor ouderen, verpleegzorgbehoevenden en aandachtsgroepen.