Benoeming nieuwe leden Wetenschappelijke Klimaatraad

De ministerraad heeft op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie ingestemd met de benoeming van negen nieuwe leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) per 15 april 2023. Na de eerdere benoeming van WKR-voorzitter Jan Willem Erisman per 1 maart 2023 is de raad hiermee compleet.

Voorzitter Jan Willem Erisman: “Bij de samenstelling van de raad is zorgvuldig gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, kennis van en ervaring met klimaatvraagstukken en -beleid, en diversiteit in samenstelling en wetenschappelijke disciplines. Ik ben blij met dit sterke en diverse team waarmee we regering en parlement de komende jaren van brede, goed onderbouwde wetenschappelijke adviezen kunnen voorzien.”

De samenstelling van de raad is als volgt:

  • Jan Willem Erisman (eerder benoemd, voorzitter) - hoogleraar milieu en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Leiden
  • Heleen de Coninck (plaatsvervangend voorzitter) - hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven, hoogleraar systeemtransitie en klimaatverandering,  Radboud Universiteit;
  • Sanne Akerboom - universitair docent regulering en governance van de energietransitie, Universiteit Utrecht;
  • Kornelis Blok - hoogleraar energiesysteemanalyse, Technische Universiteit Delft;
  • Marjolijn Haasnoot - senior onderzoeker/adviseur Deltares, universitair hoofddocent klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht;
  • Machiel Mulder - hoogleraar energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Wouter Peters - hoogleraar koolstofkringloop en atmosferische samenstelling, Wageningen University en Research, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Wieke Pot - universitair docent bestuurskunde, Wageningen University en Research;
  • Linda Steg - hoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Behnam Taebi - hoogleraar energie- en klimaatethiek, Technische Universiteit Delft.

Over de WKR

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) heeft als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over klimaatbeleid. De adviezen van de WKR zijn wetenschappelijk onderbouwd en vooral gericht op de lange termijn. De WKR werkt onafhankelijk en interdisciplinair. Het eerste advies van de WKR, dat voor 1 februari 2024 wordt uitgebracht, gaat over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren beschrijft. Het kabinet presenteert het Klimaatplan in het najaar van 2024.