Wetsvoorstel Verhoging strafmaximum deelname aan terroristische organisatie voor advies naar de Raad van State

Het wetsvoorstel om de maximale gevangenisstraf voor deelname aan een terroristische organisatie te verhogen van 15 naar 20 jaar wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid mee ingestemd. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Coalitieakkoord.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid: “Terroristische organisaties zijn tot gruwelijke dingen in staat. Mensen die zich willens en wetens daarbij aansluiten, zijn medeverantwoordelijk voor de afschuwelijke misdrijven die de organisaties plegen en houden die organisaties in stand. De verhoging van het strafmaximum naar 20 jaar geeft een belangrijk signaal af.”

Het wettelijk strafmaximum moet ruimte bieden om in de meest ernstige gevallen een passende straf op te leggen. Het in 2004 ingevoerde strafmaximum van 15 jaar past volgens het kabinet niet meer bij de ontwikkelingen die zich de afgelopen twintig jaar hebben voorgedaan. Met het verhoogde strafmaximum kan meer recht worden gedaan aan de ernst van de gruwelijke misdrijven die terroristische organisaties plegen en de verantwoordelijkheid die deelnemers daarvoor dragen.

Digitalisering en globalisering

Terroristische organisaties hebben zich in aard, omvang en propogandaverspreiding sterk ontwikkeld. Door het gebruik van social media kunnen organisaties potentiële deelnemers bereiken over vele landsgrenzen heen. Intolerante denkbeelden, ideologieën en oproepen tot geweld verspreiden zich in een oogwenk. Digitalisering en globalisering worden door terroristische organisaties gebruikt om aanhangers te rekruteren en de onderlinge solidariteit te versterken. 

Rol deelnemers

Deelnemers hebben een zeer belangrijke rol bij het in stand houden van terroristische organisaties en het vergroten van de dreiging die van die organisaties uitgaat. Door zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie versterken de deelnemers deze organisatie. De organisatie wint aan kracht en wordt (nog) bedreigender. Bovendien stellen meer deelnemers een organisatie in staat (verder) te professionaliseren. Dat maakt de organisatie veerkrachtiger. Deelnemers vormen de kern van de terroristische organisatie en deze deelname dient niet alleen ontmoedigd maar ook krachtig bestreden te worden.

De volgende stap nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, is indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.