Meer duidelijkheid over financiële herplaatsingsgarantie

Op 6 december 2022 zijn de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. De garantie biedt investeerders (doorgaans een woningcorporatie) meer zekerheid voor investering in flexwoningen, door de kans te vergroten dat een tweede en verder opvolgende locatie voor de woningen wordt gevonden. Naast een inspanningsverplichting voor de eigenaar van de flexwoningen voorziet de garantie ook in ondersteuning bij herplaatsing. Op de Rijksbegroting is voor de herplaatsingsgarantie € 220 miljoen beschikbaar gesteld. Vandaag deelt het Rijk een eerste verdere uitwerking van de voorwaarden van de garantie. Hiermee biedt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening woningcorporaties en gemeenten handvatten in de aanloop naar de definitieve openstelling van de garantie.

Eerste toelichting voorwaarden en rekenhulp

De toelichting op de voorwaarden is een eerste uitwerking van de contourennota financiële herplaatsingsgarantie vastgesteld op 2 december 2022. De toelichting gaat in op de voorwaarden voor deelname, voorwaarden voor een beroep op compensatie en voorwaarden voor de berekening van de compensatie. De visual voorziet in een overzicht van de toelichting in één oogopslag. Naast de toelichting stelt het Rijk een rekenhulp beschikbaar waarmee woningcorporaties een fictieve berekening kunnen maken van de financiële effecten van de garantie. Met de toelichting op de voorwaarden en de rekenhulp stelt het Rijk woningcorporaties en gemeenten in staat om in te schatten wat de garantie betekent voor flexwoonprojecten. Zo kunnen betrokken partijen het effect van de garantie meewegen bij de planontwikkeling en investeringsbeslissingen.

Voorafgaand aan de openstelling

De komende maanden zal de definitieve uitwerking van de financiële herplaatsingsgarantie steeds verder vorm krijgen. Het streven is dat het Rijk eind april, na verdere politieke besluitvorming, meer duidelijkheid kan geven over onder andere de aanvraag- en beoordelingsprocedure, de garantieovereenkomst en de uitvoeringsorganisatie (het garantiebeheer en de marktmeester-functie). Volg hiervoor volkshuisvestingnederland.nl.