Bijdragen toegekend voor grootschalige woningbouw

Voor woningbouwprojecten in de 17 NOVEX grootschalige woningbouwlocaties krijgen 25 gemeenten een bijdrage uit het gebiedsbudget van € 475 miljoen. Hiermee kunnen gemeenten publieke tekorten bij de gebiedsontwikkeling (deels) afdekken.  

Dat schrijft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De bedragen uit het gebiedsbudget zijn vastgesteld bij de jaarlijkse ronde Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL) met provincies en regio’s. 
 

Aantrekkelijke woonwijken

De gebiedsbudgetten zijn gereserveerd voor de 17 aangewezen locaties voor grootschalige woningbouw. De bijdragen zijn voor het inrichten van aantrekkelijke woonwijken, bijvoorbeeld door investeringen in groen, pleinen, verduurzaming en het verplaatsen van belemmerende activiteiten. Het gebiedsbudget stimuleert, samen met de € 6 miljard uit het Mobiliteitsfonds, de bouw van tenminste 240.000 woningen.

Betaalbare woningen

Per gehonoreerd project is de Rijksbijdrage maximaal 50%. Verder moet minimaal de helft van de geplande woningbouw binnen het betaalbare segment vallen.
De NOVEX grootschalige woningbouwlocaties maken onderdeel uit van de regionale verstedelijkingsstrategieën uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de vast te stellen nieuwe Nota Ruimte. 

Overzicht
Grootschalige NOVEX locatie  Gebiedsbudget *
MRA West  € 21.901.000
MRA Oost     € 54.470.000
Havenstad Amsterdam   € 9.680.000
Utrecht Groot Merwede € 36.050.000
Amersfoort Spoorzone   € 15.125.000
Oude lijn Leiden - Dordrecht*   € 70.235.000
Den Haag CID-Binckhorst   € 60.200.000
Rotterdam Oostflank € 15.125.000
Den Bosch spoorzone  € 19.071.000
Tilburg Kenniskwartier   € 10.103.000
Breda CrossMark - 't Zoet    € 27.105.000
Nijmegen Kanaalzone + Stationsgebied € 24.412.000
Spoorzone Arnhem-Oost  € 54.459.000
Foodvalley € 21.115.000
Zwolle Spoorzone  € 2.904.000
€ 441.955.000

*Excl. € 33 miljoen voor innovaties, pilots en projectkosten