Start internetconsultatie wijziging van het Besluit inkomstenverhouding (IKV)

In het Besluit IKV staan regels voor het gebruik van inkomstenverhoudingen (IKV’s) in de loonaangifte. Om het aanleveren van gegevens makkelijker te maken voor werkgevers, wordt het besluit aangepast. Deze wijzigingen staan nog niet vast. Tot 7 augustus 2023 kunt u via een internetconsultatie reageren op het voorstel.

De gegevens die werkgevers via de aangifte loonheffingen aanleveren worden niet alleen gebruikt voor het innen van de loonheffingen, maar ook voor bijvoorbeeld het verstrekken van uitkeringen en het bepalen van het recht op toeslagen voor burgers. De werkgever levert deze gegevens per werknemer op in een IKV.

De regels voor IKV’s zijn vastgelegd in het Besluit IKV uit 2021. De inwerkingtreding van dat besluit werd uitgesteld na signalen dat de regels te complex waren. Voor werkgevers en andere inhoudingsplichtigen blijkt het ingewikkeld om dienstbetrekking en elke uitkeringsverhouding apart op te geven. Dit geldt vooral bij uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en Zorg (WAZO).

Daarom wordt het Besluit IKV op de volgende punten aangepast:

  • Werkgevers geven ZW-uitkeringen en WAZO-uitkeringen die tijdens en uit hoofde van een dienstbetrekking worden genoten niet langer aan in afzonderlijke IKV’s, maar geven deze uitkeringen aan in de IKV van de onderliggende dienstbetrekking.
  • Werkgevers zijn verplicht om een nieuwe IKV aan te maken wanneer er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, ook als dat gebeurt na een reeks tijdelijke contracten.
  • Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt aangepast, zodat werknemers die door bijzondere omstandigheden een lager loon ontvangen, een vervangend tijdvak kunnen gebruiken bij de berekening van het dagloon. Daardoor valt het dagloon niet lager uit als de werknemer een uitkering aanvraagt.
  • De formulering van de eerste drie uitzonderingen in het Besluit IKV wordt aangescherpt door een verwijzing naar artikel 1 van de Pensioenwet, waardoor duidelijk wordt dat deze uitzonderingen van toepassing zijn op alle soorten pensioenfondsen die ouderdomspensioenen, nabestaandenpensioenen en/of arbeidsongeschiktheidspensioenen uitkeren.

U kunt op deze wijzigingen reageren via internetconsultatie.nl. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de reacties mee in de verdere vormgeving van dit concept wijzigingsbesluit. Dit proces wordt vastgelegd in een verslag dat wederom wordt gepubliceerd op internetconsultatie.nl.