Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden in consultatie

Het kabinet wil de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures verbeteren. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen gaat nu in internetconsultatie. Het doel van het wetsvoorstel is om een evenwicht te creëren tussen de belangen van ondernemers en de belangen van aanbestedende overheden. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de belangen van andere inschrijvers vóór de gunning van een opdracht, en de winnende ondernemer na de gunning. Het is belangrijk dat zij niet onnodig lang in onzekerheid verkeren. 

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gebleken dat ondernemers momenteel ontevreden zijn over de geboden rechtsbescherming bij aanbestedingen. Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap om hier verandering in te brengen en recht te doen aan de belangen van alle betrokken partijen.

Het wetsvoorstel voorziet in verschillende wijzigingen bij aanbestedingen, zodat ondernemers op een laagdrempelige manier problemen bij aanbestedingen kunnen aankaarten en hun zaak inhoudelijk kunnen laten beoordelen. Zo worden klachtenloketten verplicht, komen er maximale termijnen bij klachtafhandeling en wordt de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts verstevigd. 

Hierdoor kunnen ondernemers beter opkomen tegen beslissingen van aanbestedende diensten die mogelijk in strijd zijn met de regels van het aanbestedingsrecht. Meer informatie is te vinden op internetconsultatie.nl.