Jaarrapport Wet sociale werkvoorziening 2022

Jaarlijks maakt onderzoeksbureau Panteia een rapportage over het werknemersbestand van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Vandaag maakt minister Schouten de rapportage over 2022 openbaar. De rapportage is onderdeel van de reguliere monitoring van de Wsw en de Participatiewet. Het ministerie neemt de cijfers mee in de beleidsinformatie.

Eind 2022 staan 63.423 mensen in het werknemersbestand van de sociaalwerkbedrijven. Van hen werkt 93% in dienst van een gemeente of een sociaalwerkbedrijf en 7% heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Van alle 63.423 werknemers is 36% gedetacheerd, via individuele detachering (17,5%) of groepsdetachering (18,5%). De overige 57% heeft een interne plaatsing, wat wil zeggen dat zij worden begeleid door een sociaalwerkbedrijf.

Van het aantal mensen dat met een Wsw-indicatie werkt (63.423 mensen) wordt het totaal aan werk -de realisatie- in de rapportage uitgedrukt in een gemiddeld totaal aantal arbeidsjaren van de gehele groep. Over 2022 lag dat gemiddelde op 58.095 arbeidsjaren. Bij de invoering van de Participatiewet was de verwachting voor 2022 dat dit aantal 5.034 arbeidsjaren hoger zou liggen. Dat de realisatie lager uitvalt, komt doordat de uitstroom door de jaren heen hoger is dan verwacht. Als reden voor uitstroom in 2022 meldt het rapport voor 78% van de gevallen overlijden, pensioen of twee jaar ziekte.

De gemiddelde leeftijd van mensen met een dienstbetrekking in de Wsw was 52,4 jaar, een stijging van 3,8 jaar ten opzichte van 2015 - een logisch gevolg van de stop op de instroom. Het aantal werknemers met een dienstbetrekking boven de 45 jaar steeg van 68% naar 78%. Het aantal jongeren onder de 27 jaar is gedaald van 4% naar 0%. De stijging van de gemiddelde leeftijd komt daarnaast ook door het verhogen van de AOW-leeftijd.

Het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband, de zogenoemde ‘geen plaatsingen’, loopt jaarlijks op. In 2022 is er sprake van een toename van 290 personen tot een totaal van 6.385 personen.