Ophokplicht pluimvee geheel ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse vallei. Aanleiding hiervoor is dat er sinds juli geen uitbraken meer zijn geweest en het aantal besmettingen bij wilde vogels in zowel Nederland als in Europa gering is. Met het besluit van de minister van LNV vervalt de algemene ophokplicht volledig.

Risico pluimveesector laag

De Deskundigengroep Dierziekten schat de kans op besmetting van een pluimveebedrijf op dit moment opnieuw in als laag. De laatste besmetting in Nederland op een pluimveebedrijf was op 24 juli jl. Ook zijn de afgelopen periode weinig besmettingen geweest bij pluimveehouderijen in andere Europese landen.

De Deskundigengroep Dierziekten komt geregeld bij elkaar om een nieuwe risicobeoordeling te geven over de vogelgriepsituatie. Op basis van deze risicobeoordeling en ook andere belangen, zoals de gevolgen van de langdurige ophokplicht voor pluimveehouders, hobbyhouders en pluimvee, heeft minister Piet Adema (LNV) besloten om de ophok- en afschermplicht in de twee regio’s waar de Gelderse vallei ligt op te heffen. Dit waren de enige regio’s waar de ophokplicht nog van toepassing was.

Versoepeling bezoekersverbod

Dierentuinen hadden al twee jaar te maken met een verbod om bezoekers toe te laten in vogelverblijfplaatsen. Omdat het contact tussen bezoekers en vogels in vogelverblijfplaatsen in dierentuinen gering is, en het risico van besmetting lager is ten opzichte van de eerdere situatie, is dit verbod niet langer nodig. Het gaat hier om dierentuinen als bedoeld in het Besluit houders van dieren. Door de wijziging in deze regeling worden dierentuinen nu hetzelfde behandeld als niet-commerciële houderijen met bezoekers. Het bezoekersverbod geldt nog wel voor commerciële pluimveehouderijen, tenzij er een gegronde reden voor het bezoek is.

Alertheid blijft geboden

Het virus is nog steeds aanwezig bij wilde vogels, en met de vogeltrek kunnen nieuwe varianten van het virus worden meegebracht. Om die reden blijft het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook is het van het grootste belang dat pluimveehouders alert blijven en mogelijke verdenkingen zo snel mogelijk melden. Indien de situatie verandert, kan dit aanleiding zijn om opnieuw maatregelen op te leggen.

Het risico dat het vogelgriepvirus vanuit pluimvee mensen besmet (zoönose) is in Nederland nog steeds klein.