Nationaal Plan Energiesysteem definitief vastgesteld

Ons energiesysteem van de toekomst moet betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. Om duidelijkheid te geven over hoe we daar komen, maakt het kabinet nu richtinggevende keuzes. In juli heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie het concept Nationaal Plan Energiesysteem gepresenteerd. De afgelopen periode is het kabinet uitgebreid in gesprek gegaan met belanghebbenden en geïnteresseerden. De feedback die uit de gesprekken naar voren is gekomen is verwerkt in het plan. Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem (NPE).

Inspraak

Het concept-NPE vormde de basis voor de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd met medeoverheden, sectoren, bedrijven, maatschappelijke partijen en burgers. Zo was er een digitaal loket voor reacties, zijn er sessies georganiseerd met sectoren, zoals de energie- en mobiliteitssector, en waren overal in het land gesprekken met medeoverheden, energiecoöperaties, netbeheerders en vertegenwoordigers van bedrijventerreinen. Er werd met veel enthousiasme op het plan gereageerd. Veel stakeholders vinden het belangrijk dat er nu een langetermijnperspectief ligt. De feedback van al die gesprekken is verwerkt in het definitieve plan.

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten: "We brengen nú in kaart hoe een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem er in 2050 uitziet en wat er nodig is om daar te komen. Dat doen we niet project voor project of energiebron voor energiebron, maar vertalen het gewenste eindbeeld terug naar stappen die we vandaag kunnen zetten. Daarmee komt er meer regie en sturing op het gebied van energieaanbod en -infrastructuur, ruimte, verdeling en besparing."

Belangrijkste aanpassingen

In de gesprekken kwam onder meer onduidelijkheid over de keuze voor een ‘maximaal aanbod van energie en infrastructuur’ naar voren. In het definitieve NPE is opgehelderd dat het niet gaat om een zo groot mogelijk energiesysteem. Om het duurzame energiesysteem op te bouwen, zetten we in de transitiefase in op maximaal aanbod, omdat we zeker weten dat we een heleboel duurzame energie nodig hebben en niet moeten wachten tot de vraag concreet is.

Een andere uitwerking in het definitieve NPE is de rol van blauwe waterstof (waterstof gemaakt van fossiele brandstoffen, waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen). Omdat blauwe waterstof nodig is om de markt voor groene waterstof te ontwikkelen, zal er in de transitiefase een belangrijke rol voor blauwe waterstof zijn. 

De energietransitie is niet alleen een technische verandering, maar ook een maatschappelijke verandering. Rechtvaardigheid, betaalbaarheid en participatie zijn cruciaal om te komen tot een succesvol klimaatneutraal energiesysteem. Dat kwam in alle gesprekken terug en heeft daarom een grotere plek gekregen in het NPE.

Vervolg van het NPE

Het NPE wordt vijfjaarlijks herzien, en tussentijds hooguit een keer bijgewerkt om grote ontwikkelingen mee te kunnen nemen. Alleen zo kan het NPE duidelijkheid geven en betrouwbaar zijn voor bedrijven die complexe en dure investeringen moeten doen. Om hiervoor voldoende signalen uit de samenleving te ontvangen, gaat het kabinet jaarlijks het gesprek aan met alle partners in de energietransitie. De volgende stap is het vertalen van het plan naar aanvullend beleid vanuit de overheid. Die beleidsagenda is aan een volgend kabinet.