Ministerraad stemt in met Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding (2024-2025). Daarin staat hoe bestuursorganen bij de Rijksoverheid invulling geven aan de ambitie voor een open en responsieve overheid. In de komende jaren wordt in stappen toegewerkt naar de bijbehorende informatiehuishouding.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) heeft de minister dan wel staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de verplichting om periodiek een Meerjarenplan naar de Staten-Generaal te sturen. Dit Meerjarenplan is het derde op rij.

In dit Meerjarenplan is beschreven wat een open en responsieve overheid inhoudt aan de hand van een viertal pijlers, namelijk

  1. openheid en openbaarmaking vanuit maatschappelijke behoefte,
  2. professioneel beheer van informatie,
  3. vergroten van duurzame toegankelijkheid en
  4. werkomgeving voor een responsieve overheid.

Ook rapporteert het Meerjarenplan over de voortgang en schetst het wat er nodig is om op termijn de doelen te bereiken.

Meerjarenplan als kompas

Staatssecretaris Van Huffelen: “Als overheid willen we duidelijk en transparant zijn voor de samenleving. Daarom werken we aan proactieve openbaarmaking, zodat mensen niet meer verzoeken hoeven indienen maar zelf informatie kunnen vinden. Ook gaan we nog meer inzetten op snellere beantwoording van de Woo-verzoeken. Daarvoor is het nodig dat we op een betere, slimmere manier gaan werken, zodat inhoudelijke stukken gefilterd worden van berichtjes als ‘ik ben wat later bij het overleg.”

Herkenbare dossiers

Openheid en transparantie over overheidsinformatie komen terug in alledaagse handelingen binnen de overheid. Zo heeft het kabinet de ambitie dat alle chatberichten van sleutelfunctionarissen en bewindspersonen duurzaam worden gearchiveerd. Dit vergt dat nieuwe, nog niet bestaande, technieken ontwikkeld moeten worden en tegelijkertijd voldaan moet worden aan alle privacywetgeving. Ook zal  de Rijksoverheid, nog meer dan voorheen, informatie proactief openbaar gaan maken. Andere prioriteiten zijn onder meer het verbeteren van de werkwijze voor het afhandelen van het proces bij een Woo-verzoek en het archiveren van de sociale media van bewindspersonen. Tot slot is in dit plan specifiek aandacht voor nieuwe bewindspersonen en de vernieuwde ambtseed. Het belang van openbaarheid en goede informatievoorziening wordt in 2024 daarin opgenomen

Een grote opgave

Dit Meerjarenplan is het vervolg op het Meerjarenplan Informatiehuishouding uit 2019 dat na het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is aangescherpt in het generiek actieplan Open op Orde in 2021.

De ambitie van een open en responsieve overheid is veelomvattend. Rijksorganisaties werkten de afgelopen jaren aan een verbeterde informatiehuishouding en meer openbaarmaking. Met het Meerjarenplan zetten zij volgende stappen om onder andere de technische voorzieningen en systemen verder te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste verbeteringen zichtbaar, zo blijkt uit de volwassenheidsmeting die in het plan is opgenomen.