Correctie voorlopige bijstandsbudgetten 2024 - informatie voor gemeenten

De voorlopige budgetten voor bijstandsuitkeringen en LKS 2024 zijn aangepast, omdat de onderliggende CBS-gegevens over huurwoningen in bezit van woningcorporaties niet in alle gevallen correct waren afgeleid.

Bij een beperkt aantal gemeenten is een aantal woningen per abuis niet als corporatiewoning aangemerkt, waardoor de bijstandskans van de huishoudens in deze woningen in het verdeelmodel 2024 te laag is ingeschat. Dit heeft ertoe geleid dat het bijstandsbudget voor de betreffende gemeenten te laag is vastgesteld.

Het CBS heeft de microdata met betrekking tot de corporatiewoningen gecorrigeerd en op basis van de gecorrigeerde gegevens zijn de voorlopige budgetten 2024 herberekend. De gemeenten IJsselstein, Amsterdam, Nijmegen, Krimpenerwaard en Wageningen gaan er als gevolg van de correctie in budget op vooruit. Hierdoor daalt het budgetaandeel van alle andere gemeenten die deels of geheel objectief gebudgetteerd worden. Het gaat daarbij om kleine dalingen van maximaal 0,08%. De budgetten van kleine gemeenten (<15.000 inwoners) blijven ongewijzigd, omdat hun budgetten historisch worden bepaald.

Alleen de gemeenten die als gevolg van de correctie een hoger budget krijgen, ontvangen een nieuwe beschikking voor het voorlopige budget 2024. Voor de overige gemeenten wordt de lichte daling in het budgetaandeel in de definitieve beschikkingen 2024 verwerkt.

De aangepaste voorlopige budgetten 2024 en de online specificatie van de budgetten kunt u vinden in de onderstaande bijlage.