Voorstel voor aanpassing verlof politieke ambtsdragers

Het kabinet stelt voor om de verlofregeling voor dagelijks bestuurders zoals wethouders en gedeputeerden uit te breiden en te flexibiliseren. Dan sluit de regeling beter aan bij de huidige tijd. Voor volksvertegenwoordigers, zoals Kamerleden en raadsleden, stelt het kabinet voor te kijken naar een meer flexibele duur van hun verlof. 

Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken namens het kabinet in reactie op een advies van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers. Dat Adviescollege geeft onafhankelijk advies over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers en adviseerde op verzoek van de minister over de mogelijkheden om de verlofregelingen voor dagelijks bestuurders en volksvertegenwoordigers te moderniseren. Een wens die ook bij de politieke ambtsdragers leeft.

Minister de Jonge: “We zien dat de regels voor ambtsdragers zoals wethouders of gedeputeerden niet passen bij hun behoefte als ze bijvoorbeeld ziek of zwanger zijn. De regels zijn te star en dwingend. Daarom willen we ze aanpassen. Daarbij houden we oog voor het bijzondere karakter van het politieke ambt.”

Verlof en vervanging

De huidige regeling maakt verlof en vervanging mogelijk in het geval van langdurige ziekte, zwangerschap en bevalling voor maximaal drie periodes van telkens 16 weken en met een maximaal van 48 weken per zittingstermijn. De regeling is daarmee erg rigide en de duur sluit in de praktijk vaak niet aan bij de wensen van politieke ambtsdragers. Het kabinet neemt daarom het advies over om de duur van een eventuele verlenging na een eerste periode van 16 weken te flexibiliseren door verlenging met blokken van 4 weken mogelijk te maken.

Uitbreiding

Het kabinet stelt daarnaast voor om de regeling voor dagelijks bestuurders uit te breiden door waar mogelijk de wetgeving die geldt voor werknemers, de wet arbeid en zorg (Wazo), als uitgangspunt te nemen. De voorgestelde uitbreiding betreft geboorteverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof en mantelzorgverlof waarbij de duur zoals opgenomen in de Wazo wordt overgenomen.

Voor volksvertegenwoordigers vindt het kabinet het niet wenselijk de verlofvormen uit te breiden vanwege het bijzondere karakter van het ambt. Dit omdat zij op grond van een persoonlijk kiezersmandaat worden gekozen om de bevolking te vertegenwoordigen. Het voortdurend aan- en aftreden van volksvertegenwoordigers komt de herkenbaarheid en het aanzien van de volksvertegenwoordiging niet ten goede. 

Consultatie

Het kabinet is van plan vlug te starten met de benodigde wetswijzigingen. Daarbij zullen de betrokken beroepsgroepen worden geconsulteerd. Het streven is dat dit jaar te doen. De voorgenomen aanpassingen zullen vijf jaar na invoering worden geëvalueerd. 

Lees hier de Kamerbrief met Kabinetsstandpunt over verlof- en vervangingsregeling volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders