Kabinet aan de slag met nationale aanpak funderingsproblematiek

De aanpak  van funderingsproblematiek is een urgent vraagstuk dat vanuit het Rijk inzet vraagt van meerdere departementen, zo onderstreept het advies dat de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaf in opdracht van het kabinet. De ministeries van BZK,  I&W, LNV, EZK, OCW en Financiën zullen de komende tijd een nationale aanpak uitwerken. Dat gebeurt samen met medeoverheden en private partijen.

De funderingsopgave bij gebouwen wordt groter en urgenter met de toenemende ouderdom van gebouwen, door bodemdaling en het veranderende klimaat. Het advies van de Rli biedt een rijke verzameling aanbevelingen aan het Rijk om samen met betrokken publieke en private partijen tot een samenhangende aanpak voor Nederland te komen.

De Rli stelt in zijn advies dat Nederland potentieel te maken heeft met een omvangrijke funderingsproblematiek, zowel in stedelijk als landelijk gebied. De oorzaken van de funderingsproblemen zijn divers. Daarom doet de Rli voorstellen voor een samenhangende nationale aanpak van de gezamenlijke overheden. Deze aanpak omvat een vijftal sporen met aanbevelingen: het verbeteren van de informatievoorziening; het voorkomen van toekomstige schade; ondersteuning en ontzorging; subsidie- en leenmogelijkheden voor schade- en funderingsherstel; en een krachtige uitvoering. De adviezen zijn een waardevolle bijdrage aan de discussie en bevatten bruikbare bouwstenen voor een gezamenlijke aanpak.

Het kabinet ziet niet alleen een verantwoordelijkheid voor de overheden bij de aanpak van funderingsproblemen, maar zeker ook voor gebouweigenaren en voor de financiële sector en de bouwsector. Het kabinet gaat de komende periode een nationale aanpak uitwerken. Een volgend kabinet zal over de aanpak en de kosten een definitief besluit nemen. Het uitwerken van de aanpak gebeurt langs de volgende lijnen:

  1. Intensivering van kennisontwikkeling, innovatie en onderzoek en van ondersteuning aan gemeenten en woningcorporaties, onder andere via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.
  2. Het voornemen om het Fonds Duurzaam Funderingsherstel landelijke werking te geven en het in kaart brengen van beleidsopties voor individuele en collectieve ondersteuning (publiek en privaat).
  3. Opschaling van bestaande trajecten voor preventie van nieuwe schadegevallen, onder andere via bestaande trajecten als het programma Bodem en ondergrond en de toepassing van de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving.
  4. Het slimmer benutten van bestaande trajecten in de bouwsector voor opschaling en innovatie rond funderingsonderzoek en funderingsherstel, onder andere via het programma Verbouwstromen en het Topconsortium Kennis en Innovatie in Bouw en Techniek.

Gemeenten als Rotterdam, Zaanstad, Schiedam en Gouda hebben al een goede lokale aanpak ontwikkeld. Ook provincies, zoals Friesland, zetten al stappen. Maar lang niet in alle gemeenten waar sprake is van funderingsschade is er een loket waarin inwoners met vragen terecht kunnen of is er ondersteuning vanuit de gemeente. Daarin zijn nog vele stappen te zetten. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning op nationaal niveau, onder meer via het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, en het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, een landelijke voorziening voor eigenaren met urgent funderingsherstel die bij hun eigen bank geen lening kunnen krijgen.

Lees hier meer over de Aanbiedingsbrief bij Rli-advies 'Goed gefundeerd'