Wetsvoorstel voor modernisering sociale zekerheid in Caribisch Nederland

Let op:  Dit bericht is op 30 april 2024 aangepast; zie laatste alinea

Met het oog op het streven naar gelijkwaardigheid en het bevorderen van bestaanszekerheid is een modernisering van het sociale zekerheidsstelsel in Caribisch Nederland noodzakelijk. Met dat uitgangspunt stuurt het kabinet na het meireces een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Inwoners, Centraal Dialogen en openbare lichamen hebben reeds gereageerd op de plannen.

Verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving in Caribisch Nederland zijn noodzakelijk om het socialezekerheidsstelsel en de verlofregelgeving in Caribisch Nederland te moderniseren en bestaanszekerheid te bevorderen. Alle wijzigingen die nu worden voorgesteld zijn gebundeld in de ‘Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024’.

Met het wetsvoorstel wordt onder andere beoogd dat arbeid en zorg beter te combineren is. Daarom voorziet het wetsvoorstel in een uitbreiding van de verlofregelingen voor werknemers met onder andere calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en partnerverlof bij de geboorte van een kind. Ook wordt het wettelijk verplichte aantal vakantiedagen omgezet in uren zodat deze makkelijker opgenomen kunnen worden voor bijvoorbeeld de zorg voor kinderen. Daarnaast krijgen zwangere zelfstandigen net als in Europees Nederland een uitkering gedurende hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. En de dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte wordt structureel geregeld in het wetsvoorstel.

Met het wetsvoorstel worden ook de regels voor arbeidsongeschiktheid uitgebreid waardoor meer aandacht komt voor re-integratie. In dit kader zijn 3 wachtdagen bij de ziekte- en ongevallenverzekering (ZV en OV) opgenomen en een activeringsplicht bij ziekte van werknemers. Zowel werkgevers als werknemers zijn verplicht zich in te spannen voor een eventueel re-integratietraject.

Tot slot wordt de zogenaamde ‘duurtetoeslag’ voor AOV-gerechtigden op Saba en Sint Eustatius afgebouwd nu de AOV-bedragen fors zijn verhoogd en per 1 juli 2024 verder stijgen. De naam van de wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES wordt veranderd naar Algemene nabestaandenwet BES.

Als de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer het wetsvoorstel dit jaar aanneemt, dan wordt de wetgeving vanaf januari 2025 gefaseerd ingevoerd. Andere maatregelen, zoals een werkloosheidsvoorziening voor Caribisch Nederland, worden de komende periode verder vormgegeven.

In een eerdere versie van dit bericht stond onterecht dat het wetsvoorstel 'vandaag' naar de Kamer is gestuurd. Dit was de bedoeling, maar is om technische redenen niet gelukt. In deze nieuwe versie is dit in de eerste alinea aangepast naar dat het wetsvoorstel 'na het meireces' naar de Kamer wordt gestuurd