Benoeming lid College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van drs. Corstiaan Bruinsma als lid van het College voor de Rechten van de Mens. Hij zal zich specifiek bezighouden met toezicht op het Nationaal Preventie Mechanisme. 

Drs. Bruinsma is psychiater in het CTP Veldzicht en heeft brede bestuurlijke ervaring in landelijke zorgorganisaties. Hij is lid van de Raad voor strafrechttoepassing en lid van de Raad van bestuur bij Mediant. Daarvoor was hij meer dan 10 jaar lid en tijdelijke voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Lentis. 

Naast de benoeming van drs. Bruinsma, wordt de heer mr. drs. Hubert Nijman herbenoemd als plaatsvervangend Collegelid.