Overgang pensioenen politieke ambtsdragers naar nieuwe pensioenstelsel

Alle werknemers die in Nederland pensioen opbouwen, gaan over naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat is zo geregeld in de aangenomen Wet toekomst pensioenen (Wtp). De pensioenen van politieke ambtsdragers, zoals Tweede Kamerleden, ministers en staatssecretarissen, wethouders en gedeputeerden, zijn op dit moment geregeld in de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (Appa). Een aangenomen motie in de Eerste Kamer, roept het kabinet op om ook de pensioenen van politieke ambtsdragers onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel. Hoe de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor politieke ambtsdragers eruit moet komen te zien, wordt beschreven in een brief van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. Zo wordt het bedrag voor reeds opgebouwde pensioenaanspraken van politiek ambtsdragers overgedragen aan het pensioenfonds ABP. Deze operatie kost niet meer geld dan reeds op basis van opgebouwde aanspraken moest worden uitgekeerd, het betreft slechts het naar voren halen van het al opgebouwde bedrag. Daarnaast zullen overheidsorganisaties vanaf 1 januari 2028 ook premie betalen aan ABP voor politieke ambtsdragers.

Financieringswijze aanpassen

De grootste aanpassing zit in de manier waarop de pensioenen worden gefinancierd. Op dit moment bouwen politieke ambtsdragers namelijk geen pensioen op via een pensioenfonds, maar worden hun pensioenen achteraf betaald vanuit de begroting van de overheidsorganisatie waar zij hun ambt hebben uitgeoefend. Om ervoor te zorgen dat de huidige opgebouwde pensioenen kunnen worden overgebracht naar het nieuwe pensioenstelsel, is er gekozen voor affinanciering van de bestaande pensioenen. Dit houdt in dat het op papier al gereserveerde bedrag voor de pensioenuitkering als het ware naar voren wordt gehaald en eenmalig wordt overgedragen aan pensioenfonds ABP via een collectieve waardeoverdracht.

Verdere aanpassingen

Na deze overdracht zullen overheidsorganisaties premie gaan betalen aan ABP voor politieke ambtsdragers. De pensioenen hoeven niet meer door overheidsinstellingen betaald te worden. Het ABP betaalt dan de pensioenen van politieke ambtsdragers. Bijkomend voordeel is dat er geen individuele waardeoverdrachten meer noodzakelijk zijn bij overstappen binnen de overheid. Er is één fonds met één pensioenadministratie.

Overgangsproces

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenen zijn overgedragen aan pensioenfonds ABP. De voorbereiding van het wetsvoorstel om dit regelen gaat spoedig van start. De planning is om dit wetsvoorstel eind 2025 in te dienen bij de Tweede Kamer. Om dit proces soepel te laten verlopen werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen en vanzelfsprekend met het ABP en de Pensioenkamer.

Lees hier de Kamerbrief over pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel.