Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juni 2019

Verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt door het Ministerie van BZK gestimuleerd via verschillende programma’s, regelingen en projecten. In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal van deze initiatieven: Scholen besparen energie, Programma Aardgasvrije Wijken, Nationaal Energiebespaarfonds, Building Blocks, Platform CB’23 en Green Deal Aquathermie.

Programma ‘Scholen Besparen Energie’ gestart

Schoolbesturen kunnen met relatief kleine energiebesparende maatregelen veel geld besparen. Het Ministerie van BZK wil schoolbesturen hiervan bewust maken en hen helpen bij het nemen van laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen. Daarom is BZK, samen met het Ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad, Ruimte-OK, Bouwstenen voor Sociaal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, gestart met het tweejarige programma ‘Scholen Besparen Energie’.

Het programma ondersteunt schoolbesturen actief en onafhankelijk bij de eerste stappen. Een Energiebespaarder helpt schoolbesturen met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden. Schoolbesturen die direct aan de slag willen, vragen een startpakket met informatie aan en kunnen via een helpdesk vragen stellen. Vanaf de start van het programma afgelopen april hebben zich al 64 schoolbesturen aangemeld. Zij komen met vragen over wet- en regelgeving en over welke maatregelen zij het beste kunnen nemen. De Energiebespaarders zijn al bij 20 schoolbesturen op bezoek geweest en helpen hen bij het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik.

Aanvragen en evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken openbaar

Op 3 april 2018 nodigde minister Ollongren alle Nederlandse gemeenten uit om aanvragen in te dienen voor een decentralisatie-uitkering ten behoeve van het starten van een proeftuin met een aardgasvrije wijk. Gemeenten hadden tot 1 juli 2018 de tijd om aanvragen in te dienen. 74 gemeenten hebben op deze oproep gereageerd. Op 1 oktober 2018 zijn 27 gemeenten geselecteerd. Deze 27 aanvragen zijn nu openbaar.

Op 29 mei 2019 heeft minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van de uitvraag en de selectie van de eerste tranche Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. De Kamerbrief verwijst naar drie rapporten. Het eerste rapport is een analyse door adviesbureau Rebel over het financieel-economische deel van de aanvragen van de 27 proeftuinen. Het tweede rapport is een evaluatie van het aanvraagproces en de selectieprocedure. Het derde rapport, van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, gaat in op sociaal-maatschappelijke aspecten en participatie. In de brief geeft de minister een aantal aandachtspunten voor een volgende selectieronde proeftuinen. De brief wordt door de Tweede Kamer behandeld tijdens het eerstvolgende Algemeen Overleg Energiebesparing gebouwen op 3 juli 2019. Daarnaast zijn antwoorden op de volgende Kamervragen gepubliceerd: Kamervragen over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018, Kamervragen over Amersfoort aardgasvrij in 2030 en Kamervragen over gasloze sociale huurwoningen.

Het platform Aardgasvrije Wijken is volop in ontwikkeling. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken; een coproductie van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

Nationaal Energiebespaarfonds breidt uit

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) heeft een aantal nieuwe financieringsproducten ontwikkeld. Het Ministerie van BZK heeft hiervoor eind 2018 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Mede door de uitbreiding van het NEF is het nu mogelijk voor een Vereniging van Eigenaars om een VvE-Energiebespaarlening met een looptijd van 30 jaar af te sluiten voor grote energiezuinige renovaties. Daarnaast kunnen particulieren ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning, de zogeheten inkeerregeling.

Samenwerken bij verduurzaming wijk met ‘Building Blocks’

Voor 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens van het aardgas af. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners meedoen met het veranderen van hun woning en de wijk? Hoe zorgen we ervoor dat het betaalbaar wordt en dat wijken snel genoeg van het aardgas af gaan? Startup De Energiebespaarders ontwikkelt in het programma Startup in Residence van het Ministerie van BZK een oplossing voor gemeenten en bewoners: Building Blocks. Hiermee kunnen bewoners, gemeenten, netbeheerders, woningbouwcorporaties, marktpartijen en lokale initiatieven efficiënt samenwerken om op wijkniveau te verduurzamen. Wilt u meer leren over hoe De Energiebespaarders gedragspsychologie en technologie inzetten? Wilt u als gemeente meedoen met een pilot? Neem dan voor 15 juli contact op via buildingblocks@energiebespaarders.nl.

Resultaten Platform CB’23

Begin april 2019 hebben de drie actieteams van Platform CB’23 (Framework circulair bouwen, Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit) ieder een conceptstuk gepubliceerd dat handvatten geeft voor de concrete aanpak van circulair bouwen. Dit is een uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie. Binnen de actieteams werd al door een flink aantal partijen meegedacht, maar via een open consultatieronde kon iedereen tot en met 10 mei 2019 op de conceptstukken reageren. Zo heeft iedereen de gelegenheid gehad om bij te dragen aan de ontwikkeling van afspraken, waar de bouwsector stappen mee kan maken. Momenteel worden de reacties verwerkt en op 4 juli 2019 worden de definitieve resultaten gepresenteerd.

Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

Een brede coalitie brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, ofwel thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen. Op 14 mei 2019 ondertekenden partijen afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven hiervoor de Green Deal Aquathermie. Rond de 40 organisaties steunen deze Green Deal.

Groene daken actie

Onlangs werd maatregel 10: 'Vergroenen 10% daken in Nederland' van het CO2-reductieplan aan het Ministerie van BZK overhandigd. De maatregel werd overhandigd door Urgenda samen met Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel; Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken; de Wageningse wethouder Lara de Brito en nog 16 organisaties. De maatregel is onderdeel van het veertigpuntenplan om 25% CO2-reductie te bereiken in 2020, waarmee de overheid aan het Urgenda-vonnis kan voldoen. De groene daken maatregel bespaart 0,1 Mton CO2.

Certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties

Met het wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties wordt beoogd om ongevallen met koolmonoxide te reduceren door de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren. In het wettelijk stelsel wordt het verboden om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verrichten zonder te beschikken over een in het kader van het wettelijk stelsel geldig certificaat. Om dit stelsel mogelijk te maken is een wijziging van de Woningwet noodzakelijk. Op 22 mei 2019 heeft de plenaire behandeling van deze wetswijziging plaatsgevonden en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel bij de stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor behandeling voor in de Eerste Kamer. De nadere uitwerking van het stelsel in het Bouwbesluit 2012 zal binnenkort bij de Tweede Kamer worden voorgehangen.

Zaterdag 15 juni: Dag van de Bouw

Op zaterdag 15 juni openen 140 bouwplaatsen hun hekken voor het publiek. Bezoekers kunnen zelf de bouwplaats verkennen, een rondleiding volgen of deelnemen aan diverse activiteiten. Alle deelnemende projecten zijn op de website van de Dag van de Bouw te vinden. Er kan binnen de projecten op de website ook specifiek gezocht worden op ‘verduurzaming’. Tips: CO2-neutraal maken Hemsterhuisflat Amsterdam, Wonen Limburg renoveert 120 appartementen van label C naar A+, Prefab Fabriek Culemborg produceert complete geïsoleerde gevels en Circulaire revitalisatie en verbouw Alfa-college Hoogeveen.

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.