Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit maart

Dit is de derde nieuwsbrief  Bouwen met Kwaliteit van maart 2022. Met hierin weer negen interessante onderwerpen.

Wij wensen u veel leesplezier.

14 nieuwe proeftuinen aardgasvrij bekendgemaakt

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) kent aan 14 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, buurt of wijk. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 50 miljoen euro.

De gemeenten hadden zich ingeschreven voor de derde ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze derde en laatste ronde is gericht uitgevraagd op stapsgewijze aanpakken zodat gemeenten ook hiervan kunnen leren. De veertien nieuwe proeftuinen kennen allemaal een verschillende aanpak. Zo gaat tweederde aan de slag met een stapsgewijze aanpak in op isolatie en hybride warmtepompen als tussenoplossing en het ontzorgen van bewoners. Stapsgewijs wil zeggen eerst het energieverbruik verlagen en later overstappen op een duurzame warmtebron. Twee proeftuinen gaan in verschillende contexten aan de slag met een (zeer) lage temperatuur (ZLT) warmtenet en aquathermie: in een historische binnenstad langs de gracht en in een met water omringd dorp. Ook gaan proeftuinen experimenteren met aanpakken met zonthermie als bron.

In PAW doen ge­meenten kennis en ervaring op om bestaande wijken te verduurzamen. Waar kan het beste begonnen worden en welke aanpak werkt in welke situatie? De overheid heeft de ambitie om stapsgewijs de uitstoot van CO₂ te beperken en uiteindelijk in 2050 tot nul terug te brengen. In totaal zijn er nu 64 proeftuinen. Lees meer over de nieuwe proeftuinen en PAW op Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor veertien gemeenten - Programma Aardgasvrije Wijken

Beeld: ©BZK

Startcongres Lenteakkoord 2.0: samen aan de slag met circulair bouwen

Op 10 maart heeft minister Hugo de Jonge het startcongres van het Lenteakkoord 2.0. geopend. Het doel van het Lenteakkoord 2.0 is om alle bestaande circulaire programma’s aan te vullen met kennis, dialoog en acties.

In 2022 gaan de brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL en NEPROM van start met een vierjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. Dit in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en bestaande programma’s op het gebied van circulair bouwen. Tijdens het interactieve startcongres Lenteakkoord 2.0 werden urgente en actuele thema’s besproken, zoals betaalbaarheid, digitalisering van de bouwketen, de potentie van buyer groups en de doorontwikkeling van de MPG.

Beeld: ©BZK

Verlenging SUVIS-regeling tot 30 april 2022

Het budget van de SUVIS-regeling is in 2021 opgehoogd met 100 miljoen euro en opnieuw opengesteld voor aanvragen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Deze regeling is bedoeld voor projecten waarbij bestaande schoolgebouwen worden verbouwd om het binnenklimaat te verbeteren.

Omdat er nog budget over is zal de aanvraagperiode per 1 februari 2022 worden verlengd naar 30 april 2022. Bij deze verlenging blijven de voorwaarden en het budget hetzelfde. Tussen oktober 2021 en januari 2022 zijn er al 251 aanvragen ingediend. Door de regeling te verlengen kunnen meer aanvragen worden ingediend en beschikkingen worden afgegeven. Zo kunnen meer scholen worden voorzien van betere ventilatiemogelijkheden. Hierdoor verbetert het binnenklimaat en neemt het risico op besmettingen met Corona in schoolklassen af.

De regeling is opgezet door het ministerie van Binnenlandse Zaken in overeenstemming met het ministerie van Onderwijs.

Ook een SUVIS-regeling aanvragen? Ga naar het loket op de website van RVO

Beeld: ©BZK

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen vanaf 1 april open voor private verhuurders

Private verhuurders moeten de komende jaren fors investeren in woningverduurzaming, maar hun investeringsruimte is ingeperkt door de huurbevriezing van gereguleerde huurwoningen (van 1 juli 2021). Met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) wil minister Hugo de Jonge private verhuurders met gereguleerde huurwoningen stimuleren te investeren in woningverduurzaming.

De nieuwe subsidieregeling treedt op 1 april 2022 in werking. Vanaf dat moment kunnen verhuurders daadwerkelijk de subsidie aanvragen voor energieadvies, energiebesparende maatregelen en onderhoud. De maximale subsidie per woning is 6.000 euro en is bedoeld voor verhuurders met maximaal 100 gereguleerde woningen of verhuurders die gereguleerde huurwoningen boven de liberalisatiegrens verhuren. Verhuurders vragen subsidie aan voor minimaal twee maatregelen. Daarnaast kunnen zij ook een subsidie ontvangen voor energieadvies, op voorwaarde dat er twee andere maatregelen voor energiebesparing of onderhoud worden uitgevoerd.

De subsidieregeling moet verhuurders in de private sector helpen om te verduurzamen. Naar schatting komen zo’n 330.000 woningen van private verhuurders in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Op 29 maart staat een webinar gepland waarin de regeling wordt uitgelegd. Klik hier voor meer informatie.

Beeld: ©BZK

Expertteam helpt bij klimaatadaptief bouwen

Heb je als gemeente of woningbouwcorporatie hulp nodig om de woningopgave op een goede manier te koppelen aan de opgave voor klimaatverandering? Dan kun je het Expertteam Klimaatadaptatie van de van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inschakelen.

Het Expertteam Klimaatadaptatie biedt ondersteuning aan gemeenten, regio’s  en provincies, maar ook corporaties, waterschappen en marktpartijen kunnen samen met de betreffende gemeente de hulp van het expertteam inschakelen. Het expertteam zoekt dan samen naar een passende aanpak voor klimaatadaptatie. Dat kan zijn een eenmalige sessie, maar ook een expert die je als onafhankelijke sparringpartner voor een tijd komt begeleiden.

Meer weten? Het expertteam woningbouw en klimaatadaptatie werkt in opdracht van het ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Heb je een vraag aan het expertteam? Dan kun je een mail sturen naar woningbouw@rvo.nl of kijk op de website van RVO

Beeld: ©BZK

Wijziging Regeling Bouwbesluit voor circulair bouwen per 1 april a.s.

Op 1 april a.s. treedt een wijziging van de Regeling Bouwbesluit voor circulair bouwen in werking.

De belangrijkste onderdelen van de herziening zijn:

  • Zichtbaar maken bij welke materialen en producten in een bouwwerk sprake is van hergebruik van secundaire grondstoffen
  • Verduidelijken  van de regels voor het aannemelijk maken van maatregelen voor verlenging  van levensduur van bouwwerken, en voor scenario’s voor recycling en hergebruik na sloop.

Het doel van deze wijziging is maatregelen voor circulair bouwen te bevorderen zoals beschreven in de brief van 19 oktober 2019 van de minister van BZK aan de Tweede Kamer. Met deze wijziging wordt een herziene versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken aangewezen in de bouwregelgeving.

Beeld: ©BZK

Routekaart Logistiek geeft inzicht in verduurzamingskansen

Logistiek is een sterk groeiende, maar vaak ‘vergeten’ sector, met grote verduurzamingsmogelijkheden. Dat is de conclusie van de Routekaart Logistiek, opgesteld door de Dutch Green Building Council (DGBC) samen met professionals. Met isolatie en zonnepanelen kunnen logistieke gebouwen (distributiecentra) zelfs dé energieleveranciers van de toekomst worden.

In de Routekaart Logistiek wordt zowel de potentie van zonnepanelen als de meerwaarde van isolatie beschreven. Een groot deel van het energieverbruik gaat naar het verwarmen van een logistiek gebouw. Door gebouwen beter te isoleren, wordt het energieverbruik teruggedrongen. Ook wordt in de Routekaart Logistiek stilgestaan bij het aardgasvrij maken van gebouwen. Met een pakket aan isolatiemaatregelen en zonnepanelen op slechts 5% van het dakoppervlak van een gebouw kan het energiegebruik al met de helft dalen. Met 80% van het dakoppervlak aan panelen ontstaan zelfs energieleverende gebouwen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil voor de industrie een methode ontwikkelen om de energieprestatie van logistieke gebouwen te berekenen. Deze methode wordt opgenomen in de NTA 8800, waarmee energieprestaties van overige gebouwen (zoals scholen, kantoren en ziekenhuizen) worden berekend. Zodra dit gereed is, kunnen er eisen aan de energieprestatie van logistieke gebouwen gesteld worden, zowel aan nieuwe als aan bestaande gebouwen

Lees hier de Routekaart Logistiek.

Beeld: ©BZK

Subsidieregeling installaties voor ontwikkeling levenscyclus analyse (LCA)

De Nationale Milieudatabase bevat nu ongeveer 3000 productkaarten met een berekening voor een levenscyclus analyse (LCA). Een goed gevulde database is niet alleen van belang voor een goede werking van het stelsel van milieuprestatie, maar het helpt ook om onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en om Nederland in 2050 circulair te maken.

Van de productgroep installaties zitten er nu nog maar weinig categorie 1 en 2 kaarten in de database, terwijl deze wel belangrijk zijn om een milieuprestatie berekening te maken die zoveel mogelijk recht doet aan de daadwerkelijke prestatie van het bouwwerk. Daarom heeft de stichting NMD met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidieregeling opgezet. De regeling komt begin april beschikbaar. Later dit jaar volgen er subsidieregelingen voor andere productgroepen.

Meer informatie is hier te vinden.

Beeld: ©BZK

Verkenning contingentenaanpak

Vorig jaar brak TNO een lans voor een zogenoemde contingentenaanpak : het bundelen van woningen en gebouwen met dezelfde kenmerken waarop een gestandaardiseerde verduurzamingsoplossing kan worden toegepast. Zo kunnen renovaties seriematig, goedkoper en sneller worden uitgevoerd.

In opdracht van de regietafel van het Klimaatakkoord gebouwde omgeving is nu verkend hoe zo’n contingentenaanpak in de praktijk vorm kan krijgen. En wat dit betekent voor gemeenten, energieloketten, bewonersinitiatieven, bouw- en isolatiebedrijven, installateurs en intermediairs die werken aan aanbod dat particulieren ontzorgt bij de verduurzaming van hun huis. Het rapport van de verkenning vindt u hier.

Op verschillende plekken in het land zijn al initiatieven die werken aan een contingentenaanpak. Bij TKI Urban Energy is een aanjaagteam gestart dat deze initiatieven volgt en ondersteunt. Meer weten over de vier kickstartprojecten en lid worden van de community of practice rond dit onderwerp? Kijk hier voor meer informatie of neem contact op via aanjaagteam@tki-urbanenergy.nl

Beeld: ©BZK

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.