Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit 2022

Dit is de nieuwsbrief  Bouwen met Kwaliteit van mei 2022. Met hierin weer twaalf interessante onderwerpen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Nationaal Isolatieprogramma: doel 2,5 miljoen woningen isoleren

Meer dan ooit tevoren zijn mensen bezorgd over de hoogte van hun energierekening. Daarom gaan we sneller, slimmer en socialer isoleren via het Nationaal Isolatieprogramma, een langjarige, programmatische aanpak van slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen.

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren met de nadruk op slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G) waarbij één of meerdere stappen worden gezet richting de standaard voor woningisolatie. In totaal is ongeveer 4 miljard euro aan Rijksbijdrage beschikbaar tot en met 2030. Aanvullend hierop wordt met de afschaffing van de verhuurderheffing extra investeringsruimte voor corporaties vrijgemaakt.

Woningeigenaren stimuleren we met aantrekkelijke financiering - zoals het Nationaal Warmtefonds - en subsidie (ISDE en SEEH), de landelijke isolatiecampagne en informatie hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. De subsidiebedragen binnen de ISDE en de SEEH zijn verhoogd naar 30% voor twee of meer isolatiemaatregelen. Vanaf 1 januari 2023 is het ook mogelijk om subsidie voor enkelvoudige isolatiemaatregelen aan te vragen.

Beeld: ©BZK

Veel aanvragen voor Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Het aantal aanvragen voor de Subsidie Verduurzaming MKB is de afgelopen maanden flink gestegen. Met deze regeling kunnen MKB-ers en kleine ondernemers een gespecialiseerde energieadviseur inschakelen om inzicht te krijgen verdere verduurzaming van hun onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de subsidie mogelijkheid voor ondersteuning om een of meer maatregelen uit het advies daadwerkelijk uit te voeren. Het kabinet wil met deze subsidie voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.

De regeling loopt nu nog tot en met 30 september 2022. Vanwege de sterke toename in het aantal aanvragen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor verlenging van de regeling. 

Lees meer over de regeling en hoe je deze kunt aanvragen op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

Beeld: ©BZK

Subsidie Verduurzaming Duurzaam Maatschappelijk vastgoed in de maak

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals zorgvastgoed, overheidsvastgoed van decentrale overheden, cultureel vastgoed of ander type vastgoed met een publieke functie kunnen binnenkort een subsidie aanvragen voor losse verduurzamingsmaatregelen of een integraal verduurzamingsproject. Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed. Ongeveer 350 miljoen euro wordt ingezet om eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen voor de kosten die zijn maken om te verduurzamen.

Op dit moment is de regeling nog in bewerking, zie hier voor een eerste opzet. Een belangrijk uitgangspunt is dat eigenaren een onafhankelijk opgesteld (energie-)advies indienen om in aanmerking te komen voor subsidie. De publicatiedatum is naar verwachting rond 1 juni, waarna de regeling vanaf het najaar in meerdere fasen zal worden opengesteld.

Beeld: ©BZK

Wkb gedeeltelijk in werking getreden

In april zijn enkele artikelen van de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Deze inwerkingtreding is noodzakelijk om de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw – de toezichthouder op het nieuwe stelsel – officieel in te stellen. De TloKB kan daarmee de instrumenten voor kwaliteitsborging toetsen aan de eisen die in het Besluit kwaliteitsborging en in de Regeling kwaliteitsborging zijn vastgelegd. Voldoen de instrumenten aan de regels dan zal de TloKB de instrumenten toelaten tot het stelsel en in het landelijke register zodat bij invoering van het volledige stelsel – per 1 januari 2023 – voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn.

De artikelen van de Wet en het Besluit die nu in werking treden worden opgenomen in de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. De Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoegd in de Regeling Bouwbesluit 2012. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de regels vanuit het Bouwbesluit 2012 en de Regeling bouwbesluit 2012 over naar respectievelijk het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. Dan pas treedt ook het stelsel zelf in werking. Tot die tijd is voor vergunningplichtige bouwactiviteiten een omgevingsvergunning onder de Wabo verplicht.

Beeld: ©BZK

26 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds gereserveerd voor programma groene bedrijventerreinen

De ministerraad heeft besloten om 26 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds te reserveren voor het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’. ‘Goed nieuws’, reageert directeur Jelle de Jong van IVN Natuureducatie. ‘De huidige versteende bedrijventerreinen hebben ons veel welvaart gebracht. Maar een volgende stap is nodig in een veranderend klimaat voor het welzijn en de gezondheid van mensen en niet te vergeten de onder druk staande biodiversiteit.’

Voordat de miljoenenimpuls werkelijkheid wordt, moet de brede coalitie van zo’n dertig partijen, met een aangepast voorstel komen. De adviescommissie vindt het ‘een voorstel dat in potentie positief kan bijdragen aan belangrijke maatschappelijke transities, zoals klimaatadaptatie en energietransitie’. De indieners van het plan, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, komen met een aangepast voorstel om de commissie te overtuigen het gereserveerde bedrag toe te kennen. Lees meer: Reservering van € 26 miljoen uit Groeifonds voor groene bedrijventerreinen | IVN

Beeld: ©BZK

Voorstel tot herziening Europese Bouwproducten Verordening (CPR)

Op 30 maart heeft de Europese Commissie een voorstel uitgebracht tot herziening van de huidige Europese Bouwproducten Verordening (CPR). Doel van deze verordening is het vrij circuleren van bouwproducten binnen de interne Europese markt. Daarnaast moet het  bijdragen aan de doelstellingen van de groene en digitale transitie, gericht op een duurzame en concurrerende economie. Om dit te bereiken, bevat de Bouwproductenverordening geharmoniseerde regels voor het op de EU-markt brengen van bouwproducten.

De herziene CPR is onderdeel van het Circular Economy Package dat op 30 maart door de Europese Commissie is gepubliceerd. Lees hier het gehele voorstel.

Beeld: ©BZK

Landelijke maatlat voor klimaatadaptief bouwen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt samen met andere ministeries Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een landelijke meetlat voor klimaatadaptief bouwen. Deze maatlat moet definiëren wat klimaatadaptief (ver-)bouwen en inrichten is en hoe hier invulling aan gegeven kan worden. De maatlat zal de thema’s hitte, wateroverlast, droogte en overstroming omvatten. Het toevoegen van groen draagt bij aan klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit en gezondheid. Deze meetlat moet helpen om klimaatadaptief bouwen een impuls te geven, wat nodig is om nieuwe ontwikkelingen klimaatbestendig te maken. Dit is op uitdrukkelijk advies van de Deltacommissaris.

Bij het opstellen van de maatlat wordt in samenwerking met relevante partijen voortgebouwd op de regionale ervaringskennis. De ontwikkeling van de maatlat wordt door Ingenieursbureau Tauw begeleid en zal eind dit jaar opgeleverd worden.

Beeld: ©BZK

Opening Klimaatkwartier

Een proeftuin voor klimaatadaptieve gebouwen.

Op 11 mei opent minister Hugo de Jonge het Klimaatkwartier. Deze proeftuin is onderdeel van het het 4-jarig innovatieprogramma KlimaatKwartier. The Green Village en TU Delft hebben hun terrein ter beschikking gesteld om de komende jaren kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden de gelegenheid te bieden om te experimenteren, te demonstreren en kennis uit te wisselen over klimaatadaptatie in gebouwen. De proeftuin biedt zo een plek voor dialoog en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen om de gevolgen van klimaatverandering voor gebouwen tegen te gaan. Voor meer informatie over de proeftuin, klik hier

Klimaatkwartier is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, The Green Village en VPdelta+, met ondersteuning van RVO.

Beeld: ©BZK

Ruim 150 intentieverklaringen voor Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Al meer dan 150 vastgoedeigenaren hebben een intentieverklaring getekend om deel te nemen aan het landelijke Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. Dit ontzorgingsprogramma is bedoeld voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, waaronder gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, stichtingen in de langdurige zorg, eerstelijnszorgaanbieders, sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente, culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) en buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra. In iedere provincie werken duurzaamheidscoaches die deze vastgoedeigenaren helpen in het verduurzamingstraject van hun gebouwen. Ze begeleiden bij verduurzaming, financiering en helpen bij het vinden van de juiste partijen voor de uitvoering.

Ook de gemeente Doesburg heeft recent een intentieverklaring getekend met de provincie Gelderland om deel te nemen aan het Ontzorgingsprogramma. 

Zie een overzicht voor alle provincies hier

Beeld: ©BZK

Nieuwe website City Deal Circulair en conceptueel bouwen

De City Deal over circulair en conceptueel bouwen heeft een nieuwe website. Hier vind je alle relevante informatie van de City Deal. Zoals informatie over de drie thema’s en een agenda met bijeenkomsten. Onder de tab kennis vind je een aantal handreikingen en rapporten. Via de website kan je je ook abonneren op de nieuwsbrief waarin de hoogtepunten en bijeenkomsten worden opgenomen. Circulair en conceptueel bouwen (citydealccb.nl)

Beeld: ©BZK

Nieuwe Buyer Groups in 2022

Eind 2020 zijn er een aantal Buyer Groups opgestart. Met een Buyer Group werken (publieke) opdrachtgevers samen aan het versnellen van maatschappelijke opgaven en transities, zoals circulariteit. Ze komen gezamenlijk tot een ambitieuze marktvisie en inkoopstrategie die de deelnemers toepassen in de inkooppraktijk.

In het Public impact report 2021 lees je wat de deelnemers van de Buyer Groups het afgelopen jaar hebben bereikt. In 2022 lopen een aantal buyer groups door en worden een aantal nieuwe gestart. Welke dat zijn en hoe je belangstelling kenbaar kan maken kan je hier lezen.

Beeld: ©BZK

Bezoek de middag van de Buyer Group Community Day

Duurzame ambities waarmaken met inkopen; van elkaar leren en elkaar inspireren, daar gaat het om bij de Buyer Group Community Day. De middag staat in het teken van het delen van de kennis en ervaringen uit de Buyer Groups met andere aanbestedende organisaties.

De bijeenkomst is op 17 mei van13.00 -16.30 uur (met aansluitende borrel) in Fort bij Vechten te Bunnik. Er is een gevarieerd aanbod. Zo worden alle Marktvisies van de Buyer Group’s gepresenteerd, kun je langs bij SKAO voor uitleg en vragen over de CO2 Prestatieladder en is er een verzameling aan emissieloos bouwmaterieel te zien.

Ook zijn er 2 rondes met verschillende workshops. De workshops gaan o.a. over: CO2-beprijzing, circulair bouwen, Total Cost of Ownership, emissiereductie bouwlogistiek, sociale aspecten van MVI, circulair inkopen, intern opdrachtgeverschap, ontwikkelingen rond emissieloos bouwmaterieel en het tegengaan van greenwashing bij aanbestedingen. Aanmelden kan via deze aanmeldpagina

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.