Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit november 2023

In  deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2023 13 onderwerpen o.a. informatie over het webinar verduurzaming particuliere verhuur op 14 december 2023, circulair bouwen, de lancering van de nationale aanpak biobased bouwen, aanpassing van de subsiddieregeling voor VvE's en meer interessante onderwerpen over de gebouwde omgeving. 

Veel leesplezier.

Subsidie voor isolatie 200.000 woningen in 337 gemeenten tegen Energiearmoede

337 van de 342 gemeenten hebben subsidie aangevraagd om woningen met een slecht energielabel te isoleren. Hiermee kan bijna het volledige beschikbare bedrag van 425 miljoen euro worden uitgekeerd en kunnen naar schatting 200.000 woningen worden geïsoleerd. De aanpak is gericht op kwetsbare woningeigenaren en VvE’s. Gemeenten gaan met woningeigenaren en VvE’s aan de slag om te zorgen voor een prettigere woning met een lagere energierekening, waardoor energiearmoede afneemt.

 De lokale aanpak met gemeenten is onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma, dat als doel heeft om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot 2030. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen. Met middelen uit het Klimaatfonds stelt het Rijk hiervoor ruim vier miljard euro beschikbaar. Binnen de lokale aanpak is zo’n 1,5 miljard euro beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 750.000 woningen worden geïsoleerd. In 2024 en 2025 volgt een tweede en derde aanvraagronde.

Met de lokale aanpak kunnen gemeenten in Nederland aan de slag met het stimuleren en faciliteren van isolatie van slecht geïsoleerde woningen van kwetsbare woningeigenaren en VvE’s. Iedere gemeente kan de lokale aanpak isolatie zelf vormgeven. Doel is om ondersteuning te geven aan eigenaar-bewoners en bewoners van VvE’s met woningen met lagere energielabels. De inzet is daarbij vooral gericht op de mensen die de hulp het hardste nodig hebben. Gemeenten kunnen huishoudens bijvoorbeeld begeleiden of ontzorgen, advies geven en extra subsidie geven bovenop de landelijk beschikbare subsidies. Ook kunnen de gemeenten de middelen inzetten voor Doe-het-zelf, bijvoorbeeld met vouchers voor isolatiemateriaal.

zie ook:

425 miljoen euro extra voor verduurzaming in kwetsbare dorpen en wijken via gemeenten | Nieuwsbericht | Home | Volkshuisvesting Nederland
Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie (rvo.nl)

'Natuurvriendelijk isoleren': je woning verduurzamen zonder vleermuizen te schaden | Nieuwsbericht | Home | Volkshuisvesting Nederland

Beeld: ©BZK / Mediatheek BZK

brief normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw aan de Tweede Kamer uitgegaan

Op 4 oktober is de brief ‘Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw’ uitgegaan. Om haalbare, betaalbare en toekomstbestendige woningen te bouwen wordt in de brief ingegaan op de volgende vier wegen om dat te realiseren:

I          Door een ambitieuze en stapsgewijze verhoging van de landelijke wettelijke eisen

II         Door het niet in werking treden van de mogelijkheid om lokaal af te wijken van de landelijke wettelijke eisen ten aanzien van energieprestatie en milieuprestatie van gebouwen

III        Door het maken van afspraken met belanghebbende partijen om te komen tot standaardisatie van wat door opdrachtgevers wordt gevraagd als   het gaat om woningbouw met ambities voor duurzaamheid die hoger zijn dan de huidige wettelijke eisen

IV        Stimulering van biobased bouwen en het maken van afspraken over duurzaam materiaalgebruik via een bouwmaterialenakkoord

De brief is hier te vinden.

Beeld: ©BZK / BZK

Kabinet lanceert Nationale Aanpak Biobased Bouwen

De ministeries van BZK, I&W, LNV en EZK trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased bouwen is een zeer kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien. De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) moet leiden tot een nieuwe nationale markt voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. Dit geeft boeren perspectief op een duurzaam verdienmodel, terwijl bouwers over voldoende duurzame materialen kunnen beschikken. Daarnaast draagt het bij aan een circulaire economie.

Met de Nationale Aanpak stellen de ministeries tot 2025 (fase 1) 25 miljoen euro beschikbaar om een markt op te zetten. De overige 175 miljoen euro is een reservering om de markt uit te breiden in de jaren daarna (2025-2030, fase 2). De aanpak is opgesteld in samenwerking met andere overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen.

De ambitie is om in 2030 minstens 30 procent van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30 procent biobased materialen te realiseren. Hetzelfde percentage geldt als doelstelling voor isolatiemaatregelen voor verduurzaming en voor de gebruikte materialen voor utiliteitsbouw. Ook moet een substantieel deel van de materialen voor infrastructurele bouwwerken en objecten, zoals asfalt, straatmeubilair en fietsbruggen biobased zijn. Hiervoor moeten er in 2030 minstens 25 producerende ketens van boeren, industriële verwerkers en bouwers zijn. Doel is dat de teelt van vezelgewassen voor bouwmaterialen groeit van circa 2.000 naar 50.000 hectare en de verwerkingscapaciteit naar minimaal 400.000 ton vezels per jaar.

“De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt”, zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Het aandeel biobased is nu nog erg klein en het is voor marktpartijen niet gemakkelijk om dit aandeel zelfstandig te vergroten. Met deze investering willen we de markt het zetje geven dat nodig is om uit te groeien tot een volwaardige markt, van de boer die een gewas produceert tot de verwerker en de bouwer die het product uiteindelijk gebruikt. We gaan dus van plant naar pand; hier groeien huizen.”

De belangrijkste actie om dit voor elkaar te krijgen is het opzetten en opschalen van ketens van boeren, verwerkers en bouwers. Hiervoor stelt het plan een breed palet aan maatregelen voor. De vraag naar biobased isolatiematerialen wordt gestimuleerd door de aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen, met zwaardere sturing op CO2. Ook komt er vanaf 1 januari 2024 een financiële stimulans in de vorm van een bonus in de subsidieregelingen voor woningeigenaren.

Beeld: ©IenW / Mediatheek BZK

14 december: Webinar over verduurzaming particuliere verhuur

Bent u eigenaar van particuliere huurwoningen en overweegt u de woningen te verduurzamen? Meld u dan aan voor een interactief webinar dat RVO organiseert op donderdag 14 december van 14:00 uur – 15.00 uur. Tijdens de webinar worden de mogelijkheden en het aanvraagproces van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) besproken. Ook zijn we benieuwd naar uw afwegingen om te verduurzamen. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met 13 december 2023 via Webinar over verduurzaming particuliere verhuur (rvo.nl)

Openstelling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) in voorbereiding

Op 22 april 2024 wordt de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed opnieuw opengesteld voor aanvragen. Er is dan € 237,5 miljoen subsidie beschikbaar om het maatschappelijk vastgoed (zoals decentrale overheden, culturele instellingen, onderwijs, zorg) te verduurzamen.

Op dit moment vindt ter voorbereiding op de nieuwe openstelling een internetconsultatie plaats van de wijzigingsregeling. De internetconsulatie loopt van 13 november 2023 tot en met 28 december 2023. Organisaties die subsidie aanvragen worden in de nieuwe aanvraagronde gemotiveerd om direct te renoveren naar een hoog energieprestatieniveau.

Naar verwachting keert de DUMAVA-regeling vanaf het voorjaar van 2024 jaarlijks terug.

Meer info is hier te vinden

Beeld: ©RVO / RVO

Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU): Eenvoudig en sneller inzicht in werkelijk energiegebruik utiliteit

vanaf oktober kunnen eigenaren van bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed zich aanmelden voor het gebruik van het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU).

Het datastelsel geeft snel toegang tot het werkelijk energiegebruik. Dit inzicht is een belangrijke stap in het verduurzamen van gebouwen.

De winst van het gebruik van het datastelsel is dat gebouweigenaren de beschikbare energie- en gebouwdata eenvoudig en op een veilige manier kunnen delen met installateurs, adviseur en toezichthouders. 

Hoe meer gebouweigenaren van bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed hoe meer de tool een instrument wordt om na te gaan hoe het verbruik van hun gebouw zich verhoudt tot vergelijkbare gebouwen. Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Utiliteitseigenaren tonen ambitie met deelname aan portefeuilleaanpak

27 bedrijven en instellingen komen definitief in aanmerking voor deelname aan de portefeuilleaanpak. Met het aantal gebouwen en vloeroppervlakte dat deze vastgoedeigenaren in eigendom hebben, zorgen zij met hun verduurzamingsplannen voor een aanzienlijke impact op de doelstellingen voor energiebesparing en CO2-reductie.

Voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen moeten gebouweigenaren meer doen dan wat nu wettelijk verplicht is. Deelnemers aan de portefeuilleaanpak laten zien dat zij deze ambitie hebben en verbinden zich aan het realiseren van een reductie van het fossiel energiegebruik van ten minste 5,5 % per jaar. Daarbij levert deelname een vermindering van de administratieve lasten, ruimte voor een planmatige uitvoering en een landelijk uniforme beoordeling door bevoegde gezagen op.   Portefeuilleaanpak (rvo.nl)

Aanpassing op 1 januari 2024 van de subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) wordt uitgebreid per 1 januari 2024. Dit levert meer mogelijkheden voor subsidie bij verduurzaming op voor vereniging van eigenaars (vve’s), wooncoöperaties en woonverenigingen. Zo wordt de subsidie voor (energie) advies en begeleiding uitgebreid. Het wordt mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanvullende onderzoeken die noodzakelijk zijn om verdere verduurzaming mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld naast een energieadvies ook aan flora- en faunaonderzoek, ventilatie-onderzoek of asbestonderzoek. Ook de voorwaarden voor monumenten worden versoepeld. Zo worden bijvoorbeeld de minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakte-eisen voor monumenten voor een aantal isolatiemaatregelen verlaagd. Daarnaast komt er een bonussubsidie voor biobased, milieuvriendelijke isolatiematerialen. Tot slot wordt ook elektrisch rijden gestimuleerd met een subsidie voor de aanleg van basislaadinfrastructuur voor laadpunten op het eigen terrein. De aanpassing van de SVVE is aangekondigd in de vve-versnellingsagenda verduurzaming die in september naar de Kamer is verzonden.

Voor meer informatie zie:  Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) (rvo.nl) en Verenigingen van eigenaars opgelet: SVVE vanaf 2024 aangepast en uitgebreid | Nieuwsbericht | Home | Volkshuisvesting Nederland

Beeld: ©RVO / Mediatheek BZK

Subsidie voor procesondersteuning Opschaling Renovatieprojecten SPOR (gezamenlijk isoleren)

Het kabinet trekt in totaal 19 miljoen euro uit voor de ondersteuning van verhuurders en woningeigenaren bij gezamenlijke renovatieprojecten ten behoeve van verduurzaming. Met deze stimulans, afkomstig uit de Subsidieregeling Procesondersteuning Opschaling Renovatieprojecten (SPOR), kunnen samenwerkingsverbanden een procesondersteuner inhuren die hen begeleidt naar de start van duurzame renovatieprojecten. Samenwerkingsverbanden van woningeigenaren, zoals verhuurders, eigenaar-bewoners of een combinatie daarvan, kunnen zich aanmelden voor de subsidieregeling. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal honderd huurwoningen en twee verhuurders, of dertig koopwoningen. Meer informatie leest over de voorwaarden en hoe het kunt aanvragen op: Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR) (rvo.nl)

Handvatten voor het inkopen van kwalitatief betere en duurzamere zonnepanelen

Er worden stappen gezet op het gebied van lichtgewicht, circulaire panelen, en innovatieve draagconstructies voor ‘te zwakke’ daken.

Dit is goed nieuws dus voor de beoogde groei van zonne-energie op of aan gebouwen.

 De Buyer Group Duurzame Zonnepanelen van Pianoo heeft een aantal documenten ontwikkeld met handvatten voor het inkopen van kwalitatief betere en duurzamere zonnepanelen (ofwel PV, Photovoltaic).  Pianoo verzamelt tot januari feedback over het gebruik van de templates, waarna de definitieve templates worden gepubliceerd.

De volgende documenten zijn nu beschikbaar als 'concept' en kun je per e-mail opvragen:

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar bgdpv@pianoo.nl en ontvang de bovengenoemde conceptdocumenten.

Beeld: ©BZK

Leenruimte en advies voor verduurzaming

Vanaf 2024 is er meer leenruimte binnen de hypotheek mogelijk voor een duurzame woning én het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast zijn er subsidies en aanvullende leenmogelijkheden via het Warmtefonds en SVn met aantrekkelijke voorwaarden.

In wijkaanpakken kan de financieel adviseur een actieve rol spelen, bijvoorbeeld door op gezette tijden in de wijk, op een gestructureerde manier bewoners van advies te voorzien. Hiermee kunnen de kosten voor het advies zoveel mogelijk passend blijven bij het doel en de inspanning die nodig is voor het advies. In een persoonlijk gesprek kan een energiebespaartool worden doorlopen, ondersteuning bij de aanvraag van subsidie worden geboden en advies worden gegeven. Gemeenten mogen ondersteuning bieden bij het aanvraagproces voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.

Meer informatie is hier te vinden: 

Getekende-brief-verduurzaming-van-de-gebouwde-omgeving  (blz 15)

Kamerbrief over leennormen hypothecair krediet 2024 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Staat van de Volkshuisvesting 2023 | Rapport | Rijksoverheid.nl (blz 91)

Vervallen maatwerkregelbevoegdheid op energieprestatie en milieuprestatie.

Per 1 januari 2024 wordt de – met het Bbl te introduceren- mogelijkheid voor gemeenten afgeschaft om hogere eisen te stellen aan de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw. Dit wordt gedaan om de woningbouw te versnellen.
Dit wordt geregeld in het besluit van 21 november 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Het besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2023, nummer 426:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-426.pdf

In dit besluit zijn ook de volgende onderwerpen opgenomen waarvan de inwerkingtredingsdatum nog niet vaststaat:

  • nieuwe eisen die de eigenaar bij verhuur van de woning verplicht om doorvalbeveiliging aan te brengen bij vervanging van kozijnen met ramen;
  • een verbod op loden waterleidingen in bestaande huurwoningen, basisscholen en kinderdagverblijven; 
  • aangescherpte eisen voor de brandveiligheid van gevels van nieuwe hoge gebouwen naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen (2017), en
  • gewijzigde eisen aan ventilatie in horecagelegenheden.

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.