Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit maart 2023

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van het jaar 2023 met weer 11 interessante onderwerpen.  Wij wensen u veel lees- Luister- en kijkplezier !

Nieuwe wetgeving per 1 april om aantal koolmonoxidevergiftigingen te beperken

Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, treedt op 1 april 2023 nieuwe regelgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden.

Gecertificeerde bedrijven te vinden in register

CO-vrij gecertificeerde bedrijven herken je aan het CO-vrij-logo en zijn te vinden in het ‘register gasverbrandingsinstallaties’ via www.co-vrijregister.nl.

Een installateur draagt bovendien (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij of zij kan aantonen voor een gecertifieerd bedrijf te werken. Bedrijven die na 1 april 2023 niet in het register staan, mogen geen werkzaamheden meer uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties totdat zij het CO-vrij-certificaat behalen.

Voorlichtingscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’ van start

De Nederlandse Brandwondenstichting, Brandweer Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren samen de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Deze campagne wijst mensen op de gevaren van koolmonoxide en informeert hen over de nieuwe regelgeving. Meer informatie op www.co-wijzer.nl.

Beeld: ©bzk / bzk

Menukaart Hitte

In januari 2023 is de Menukaart Hitte gepubliceerd door RVO en BZK. Deze menukaart is opgesteld in samenwerking met &Flux, het Klimaatverbond en Tauw. Met de menukaart kan een gemeente integraal hittebeleid ontwikkelen op de thema's gezondheid, gebied en gebouw. Gemeenten konden zich ook aanmelden voor een pilot waarbij er gedurende 6 maanden ondersteund door experts geoefend kan worden met de menukaart. Uit alle aanmeldingen zijn nu 10 gemeenten geselecteerd die ieder in hun eigen gemeente een brede startbijeenkomst gaan organiseren. Er zal vervolgens per gemeente op locatie in 3 werksessies aan nieuwe hitte oplossingen en verbindingen gewerkt worden. De pilot duurt 6 maanden waarna we gaan kijken of landelijke opschaling mogelijk is.

Hier kunt u de menukaart vinden:  https://infographics.rvo.nl/klimaatadaptatie/menukaart-hitte/#

Beeld: ©bzk / bzk

Portefeuilleaanpak van start met 32 deelnemers

32 grote gebouweigenaren hebben zich met een intentieverklaring aangemeld voor deelname aan de portefeuilleaanpak. Hiermee verbinden zij zich aan het realiseren van reductie van fossiel energiegebruik van ten minste 5,5% per jaar. Dit moet leiden tot een hogere energiebesparing dan wettelijk is vastgelegd.

De 32 deelnemers zijn afkomstig uit de retail, onderwijs, zorg en rijk. Op 30 april moeten zijn hun portefeuilleroutekaart ter beoordeling indienen bij Omgevingsdient NL. In die routekaart over een periode van vier jaar moeten zij op portefeuilleniveau aangeven welke maatregelen zij gaan nemen om de reductiedoelstelling te realiseren. De routekaarten worden beoordeeld

De portefeuilleaanpak komt voort uit het Klimaatakkoord, waarin staat dat grote gebouweigenaren met een van vierjarige routekaarten verantwoording kunnen afleggen aan het bevoegd gezag. Doel van deze portefeuilleaanpak is sturen op realiseren van de doelen voor CO2-reductie, het verminderen van de administratieve lasten, meer ruimte voor een planmatige uitvoering en een landelijk uniforme beoordeling door bevoegde gezagen. In ruil daarvoor committeren deelnemers zich aan een hoger ambitieniveau dan wettelijk is bepaald.  Op 14 maart 2023 kwamen de deelnemers voor het eerst bijeen en maakten kennis met de beoogde coördinerende inspecteurs van de Omgevingsdiensten.

Wil je meer weten, kijk dan op de website van de RVO: Portefeuilleaanpak helpt grote organisaties om te verduurzamen (rvo.nl).

Of bekijk het Webinar over de ondersteuning die beschikbaar is: https://youtu.be/Z3FbPqc2amU

Beeld: ©bzk / bzk

Renovatiestandaard biedt perspectief op energieprestatie bij renovatie

Eind 2022 is de renovatiestandaard geïntroduceerd. De renovatiestandaard geeft vastgoedeigenaren bij renovatie van hun gebouwen inzicht in de energieprestatieniveau waar het in de toekomst aan moet voldoen.

Afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw is de renovatiestandaard A++ of A+++. Voldoen aan de renovatiestandaard wordt gestimuleerd via financiële regelingen en geldt als bewijs voor de Energiebesparingsplicht. Ook komt de renovatiestandaard als advies terug op het Energielabel Utiliteitsbouw. 

De renovatienorm komt voort uit het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken om een wettelijke eindnorm te introduceren voor de energieprestatie van bestaande utiliteitsgebouwen in 2050.  Voldoen aan de renovatiestandaard is tot 2030 vrijwillig.  In 2030 wordt de renovatiestandaard als eindnorm in wetgeving vastgelegd.

Meer informatie: Renovatiestandaard (rvo.nl)

Beeld: ©bzk / bzk

Campagne zet ook de knop om !

De campagne 'zet ook de knop om' loopt ook dit jaar door. Deze communicatie is bedoeld om inwoners en bedrijven bewust te maken van de noodzaak energie te besparen door de stijgende energiekosten en energieschaarste als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Energie besparen vermindert kosten én reduceert de vraag naar energie. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van lampen door een energiezuinigere variant. Of verlichting uit te zetten buiten kantoortijden en in ruimtes die niet worden gebruikt. Op de website https://zetookdeknopom.nl/bedrijven/ staan deze en andere eenvoudig toe te passen tips waarmee ook bedrijven en instellingen flink kunnen besparen op hun energierekening. Hier kun je ook informatie terugvinden vanuit de brancheorganisaties uit verschillende sectoren.

Beeld: ©BZK en EZK / BZK

Regionale bijeenkomsten aan de slag met Volkshuisvesting

In de week van 27 maart en 3 april organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale bijeenkomsten met als doel ophalen wat er in de regio’s speelt als het gaat om de volkshuisvestingsopgave. Ook is er aandacht voor de opgave die er is als het gaat om de versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Tijdens de thematische verdiepingssessies ‘Samen aan de slag met versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ willen wij graag met u in gesprek over het nut, de noodzaak en de huidige mogelijkheden om de verduurzaming in de gebouwde omgeving te versnellen. Via deze link kunt u zich aanmelden en treft u ook het programma, de data en locaties waar de bijeenkomsten plaatsvinden.

Beeld: ©bzk / bzk

Nieuwe inzichten in de ontwikkeling van energieloketten

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente in Nederland over een onafhankelijk Energieloket beschikt. Destijds had lang niet elke gemeente een Energieloket, inmiddels is dat wel het geval. Zo’n loket geeft informatie aan bewoners over verduurzaming van hun woning. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaven opdracht onderzoek te doen om inzicht te krijgen in de stand van zaken in de ontwikkeling van energieloketten. Meer informatie vind je hier.

Beeld: ©bzk / bzk

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen uitgebreid

Het verduurzamen van woningen in Nederland is een urgente opgave. Dat is nodig voor het klimaat, het voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Daarom is in april 2022 de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) opengesteld om verhuurders met gereguleerde huurwoningen te helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Vanaf 1 april 2023 wordt deze subsidieregeling uitgebreid. De regeling wordt opengesteld voor private verhuurders die nu ook subsidie kunnen aanvragen voor geliberaliseerde woningen,  de twee maatregelen-eis komt te vervallen en de subsidie is ook in te zetten voor monumentale huurwoningen. De nieuwe regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, per 3 april 2023 opent het loket. Meer informatie vind je hier en hier

Beeld: ©BZK / R.Schropp

Specifieke uitkering lokale aanpak isolatie (spUk)

Het kabinet heeft de regeling voor de specifieke uitkering lokale aanpak isolatie gepubliceerd. Met deze specifieke uitkering kunnen gemeenten slecht geïsoleerde koopwoningen isoleren om zo het energiegebruik te verlagen en energiearmoede zoveel mogelijk tegen te gaan. Gemeenten kunnen tussen 1 maart en 31 mei 2023 een voorstel indienen voor de eerste tranche van de specifieke uitkering. Daarvoor is € 206 miljoen beschikbaar voor in totaal 142.000 woningen. Meer informatie vind je hier

Beeld: ©R. Schropp / BZK

Verbetering financiële ondersteuning bij gebouwen van VvE’s

Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed. Dit komt nu samen in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze is gestart in januari 2023 en loopt tot in ieder geval 2028. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via het Warmtefonds uitgebreid. Dat schrijft de minister in een kamerbrief, mede namens de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Meer informatie vind je hier

Beeld: ©R. Niemandsverdriet / BZK

Kabinet zet in op groener bouwen

Bouwen met meer biogrondstoffen, scherpere eisen voor de duurzaamheid van nieuwbouw en het verminderen van de CO2-uitstoot bij het maken van bouwmaterialen. Het kabinet gaat de aankomende jaren veel meer doen om groener te bouwen. Dat stelt minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) mede namens minister Adema (Landbouw) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Een experiment om op 13 landbouwgronden, biogrondstoffen zoals hennep, olifantsgras, en vlas te laten groeien en ontwikkelen tot bouwmaterialen is het concrete startschot van de wens van het kabinet. Meer informatie vind je hier

Beeld: ©bzk / bzk

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.