Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit - september 2023

Dit is alweer de het derde nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit. Bij de Directie Bouwen en Energie is dan ook niet stilgezeten. In deze editie van de nieuwsbrief zijn weer een groot aantal berichten te lezen o.a. over de wijziging Besluit Energieprestatievergoeding Huur (modernisering), huurders kunnen vanaf nu hun energielabel downloaden,  de campagne voor doe-het-zelf isolatie en de subsidieregeling DUMAVA (duurzaam maatschappelijk vastgoed). 

Veel leesplezier.

Wat voor gevolgen heeft de Standaard voor woningisolatie voor uw woningvoorraad? Ontdek het tijdens een webinar op donderdag 14 september!

Op 14 september a.s. organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een webinar over de Standaard voor woningisolatie. Dit webinar richt zich op woningcorporaties, vastgoedbeheerders, projectontwikkelaars, bouw- en onderhoudsbedrijven en energieprestatieadviseurs.

Deze Standaard voor woningisolatie is belangrijk voor het verduurzamen van de woningvoorraad en is onderdeel van de Nationale Prestatie Afspraken over toekomstklaar isoleren. Vanaf 2029 wordt de Standaard in bepaalde situaties verplicht voor het verduurzamen van huurwoningen.

Wat betekent dit voor de woningvoorraad? Welke eisen gaan er gelden? Het komt allemaal aan bod in het webinar. Meer weten over het programma of nog snel aanmelden?  Kijk hier

Beeld: ©bzk / bzk

Verduurzaming van VvE-gebouwen wordt makkelijker

1,2 miljoen woningen zijn onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De verduurzaming van deze VvE-gebouwen loopt achter met verduurzaming vergeleken met woningen van particulieren en corporaties. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft daarom een VvE-versnellingsagenda Verduurzaming gepresenteerd. Hierin staan maatregelen die verduurzaming sneller en makkelijker maken. Meer weten over deze versnellingsagenda en de hulp die VvE’s krijgen bij verduurzamen? Lees het nieuwsbericht en de Kamerbrief hier

Wijzigingen subsidie voor SVVE

De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) is op 1 januari 2023 gestart voor verenigingen (voornamelijk verenigingen van eigenaars, VvE’s). Door een aantal toezeggingen aan de Kamer en suggesties vanuit marktpartijen en de RVO zijn wijzigingen voorgesteld om per 2024 deze regeling te verbeteren. De voorgenomen wijzigingen betreffen het aanpassen van de voorwaarden voor monumenten, het invoeren van een bonus voor biobased milieuvriendelijk isoleren, het subsidiëren van basislaadinfrastructuur en nog een aantal kleinere en technische wijzigingen.

Tot 31 augustus is de concept regelingstekst en -toelichting ter consultatie voorgelegd. Er zijn 17 formele reacties binnengekomen op de regeling. De reacties omvatten positieve feedback over de voorgestelde wijzigingen, zoals de uitbreiding van de mogelijkheid tot subsidiëren van meer soorten advies Ook monumenten kunnen beter van de regeling gebruik maken. Verder  zijn er voorstellen gedaan voor het verbeteren van de regeling op verschillende punten. Zo is bijvoorbeeld gevraagd om de voorwaarden voor de subsidie bij basislaadinfrastructuur te versoepelen.

De komende tijd zullen de reacties bekeken en getoetst worden op onder andere beleidsmatige wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Bij de start van de internetconsultatie was het nog niet zeker of er budget zou komen voor de voorgenomen toevoeging van het subsidiëren van basislaadinfrastructuur en oplaadpuntenadvies. Deze zekerheid is er nu wel en de basislaadinfrastructuur zal daarom een van de toevoegingen zijn van de SVVE vanaf 2024. De definitieve wijzigingsregeling wordt eind 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Publicatie wijziging Besluit Energieprestatievergoeding Huur (modernisering)

De energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijks bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt als de woning (zeer) energiezuinig is. De nieuwe of gerenoveerde woning wekt duurzame energie op, is (zeer) goed geïsoleerd en aardgasvrij. Met de energieprestatievergoeding kunnen verhuurders hun investering terugverdienen. De huurder betaalt de energieprestatievergoeding met het voordeel van de zeer lage energierekening. De EPV staat los van de huurprijs. De afgelopen tijd is hard gewerkt om het ‘Besluit Energieprestatievergoeding Huur’ te moderniseren en te vereenvoudigen.

Dit heeft  geleid tot een internetconsultatie en een positief advies van de Raad van State. Het nieuwe Besluit sluit beter aan op de actualiteit.

De officiële publicatie van het Besluit in het Staatsblad is in week 36. Deze week dus !

Klik direct door naar www.officielebekendmakingen.nl  voor meer informatie en zoek op energieprestatievergoeding.

De inwerkingtreding volgt in oktober. Via de website van RVO zal er dan meer informatie gegeven worden Klik hier

Reeds overeengekomen EPV-contracten op basis van de oude regeling blijven ongewijzigd.

Woningen die vanaf oktober 2023 in aanmerking komen voor een EPV, kunnen tot 1 januari 2024 gebruik maken van de bestaande (oude) regeling óf nieuwe gemoderniseerde regeling.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen verhuurders met nieuwe of gerenoveerde EPV-woningen alleen nog op basis van het gemoderniseerde Besluit een energieprestatievergoeding vragen.

Beeld: ©BZK / BZK

Ook huurders kunnen vanaf nu hun energielabel afschrift downloaden

Vanaf 16 augustus kunnen huurders hun energielabel afschrift downloaden op MijnOverheid  Klik hier voor meer informatie

Bewoners van een eigen woning konden dit al. Met dit afschrift heeft een huurder meer inzicht in hoe energiezuinig een huurwoning is en hoe het warme water, de isolatie, verwarming en ventilatie geregeld zijn.

Beeld: ©bzk / bzk

Aangepaste energiebesparingsplicht per 1 juli 2023

Om energiebesparing te stimuleren bestaat de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven en instellingen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten uitvoeren. Per 1 juli is de energiebesparingsplicht gewijzigd. Bedrijven en instellingen worden verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2- reducerende maatregelen te treffen.

Bedrijven en instellingen die een energiebesparingsplicht hebben, moeten daar één keer in de 4 jaar over rapporteren. Dit valt onder de informatieplicht energiebesparing of de onderzoeksplicht energiebesparing. Daarnaast geldt er voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht.

Weten welke rapportageplicht geldt voor uw bedrijf of instelling? Maak dan gebruik van deze tool

Beeld: ©bzk / bzk

Campagne voor Doe-het-zelf isolatie

ecent startte Milieu Centraal met een campagne over Doe-het-zelf isolatie. Onderdeel hiervan is een toolkit met communicatiemiddelen die vrij te gebruiken zijn voor gemeenten en energieloketten. Hierbij gaat het om voorbeelden voor social media posts, banners voor in nieuwsbrieven en posters. Deze communicatiemiddelen zijn bedoeld om via gemeenten en energieloketten aandacht te trekken om mensen te motiveren zelf aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er klusvideo’s gemaakt waarin stap voor stap is uitgelegd hoe je zelf dakisolatie en vloerisolatie kunt plaatsen. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je een buis tegenkomt in je kruipruimte? Of houtrot in je dak? In de klusvideo’s krijg je het antwoord. Bij de toolkit hoort ook een fotoserie, die apart  te gebruiken is als stappenplan.

De campagne verwijst voor meer informatie naar www.Verbeterjehuis.nl Dit is hét platform voor het verduurzamen van je huis. Hier vinden bewoners   informatie over Doe-Het-Zelf-isolatie, de communicatiemiddelen en meer informatie is terug te vinden via de toolkit

Beeld: ©bzk / bzk

Politiebureau IJ-tunnel is na renovatie energielabel A+++

De politie heeft de ambitie om de kantoren en andere gebouwen die ze gebruikt naar een duurzaam niveau te brengen: zeer energiezuinig en aardgasvrij. Bij het beschermde stadsgezicht Bureau IJ-tunnel is dat niveau ook gehaald. Het voldoet aan de Renovatiestandaard van energielabel A+++ voor kantoren en heeft door de aansluiting op stadsverwarming geen aardgas meer nodig.

Lees op Volkshuisvesting Nederland de rest van dit praktijkverhaal.

Beeld: ©Volkshuisvesting Nederland / Volkshuisvesting Nederland

Vernieuwd maatwerkadvies geeft inzicht in maatregelen en kosten van energiezuinige renovatie woning en gebouw

Het Maatwerkadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw is vernieuwd en nu gebaseerd op de huidige methodiek (NTA8800) om de energieprestatie van gebouwen te bepalen.Het is geschikt voor eigenaren die willen weten hoe de energieprestatie van het gebouw verbeterd kan worden en welke besparingen daaruit volgen. Het geeft dus ook inzicht in de kosten.

Een gebouw of woning met een betere energieprestatie heeft als resultaat een lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Het maatwerkadvies start met een nul-meting, zodat het energielabelniveau van de huidige situatie bekend is. Op basis van deze “nul-meting” worden dan maatregelen gekozen om naar een gewenst verbeterd label te komen. De kosten kunnen daarna op basis van de database met kentallen worden weergegeven.Ook kan de de adviseur deze invulleni.

Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een voor BRL9500-MWA-U of MWA-W gecertificeerde adviseur. Deze staan in het InstallQ register vermeld. Bij welke bedrijven deze adviseurs werken, is terug te vinden in het Centraal Register Techniek.

Het maatwerkrapport bevat de volgende onderdelen:

  • een overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw (alleen indien gekozen wordt voor combinatie met energielabel); 
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen; 
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen; 
  • inzicht in de CO₂-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen 
  • een goede basis voor overleg met het bevoegd gezag in het kader van de energiebesparingsplicht;  
  • een bewijsstuk voor het aanvragen van subsidies, zoals DUMAVA, EIA of SVOH.

Op de website van de RVO is meer informatie te vinden over het maatwerkadvies. Dit is een goed startpunt voor gebouweigenaren

Voor woningen kunnen eigenaren en VvE’s hier terecht. Adviseurs kunnen over het maatwerkadvies meer informatie vinden bij ISSO

Beeld: ©bzk / bzk

Innovatie expo 2023

Op 2 november vindt de InnovatieExpo plaats in de Van Nelle fabriek in Rotterdam.

Het thema van dit event is 'Samen innoveren en bouwen aan een toekomstbestendig Nederland'. Je vindt hier projecten en ideeën op het gebied van slimme steden, circulaire economie, energietransitie en nog veel meer.

Zo delen we kennis en vergroten we de innovatiekracht op maatschappelijke transities binnen de fysieke leefomgeving zoals bouwwerken, infrastructuur, watersystemen en cultureel erfgoed.

Meer informatie en aanmelden kan via deze link

Beeld: ©bzk / bzk

Nieuwe Europese Verordening Bouwproducten (CPR)

Op 31 maart 2022 jl. heeft de Commissie het voorstel voor een nieuwe Europese Verordening Bouwproducten (CPR) gepubliceerd.Hierbij wordt - gelet op de huidige klimaatdoelstellingen van de EU – de nadruk gelegd op het verduurzamen van bouwproducten. Daarbij onderstreept de Commissie in haar voorstel het belang van een groene en digitale transitie. De Commissie wil daarnaast het functioneren van de interne markt verbeteren door het normalisatieproces (vaststelling geharmoniseerde technische testmethoden) weer op gang te brengen. Ook wil de Commissie de complexiteit van het huidige stelsel verbeteren.

In het afgelopen jaar hebben de afgevaardigden van de deelnemende lidstaten maandelijks in de raadswerkgroepen onderhandeld over het commissievoorstel. Gedurende deze periode hebben lidstaten de gelegenheid gekregen om commentaar te leveren op de voorgestelde bepalingen. Onlangs hebben de lidstaten – onder het Zweedse voorzitterschap – een compromis bereikt. Ook het Europees Parlement heeft haar positie ingenomen over het CPR-voorstel.

Het eerste trialooggesprek tussen de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie heeft plaatsgevonden op 17 juli jl.Naar verwachting zal de nieuwe verordening begin 2024 invast worden gesteld, waarna deze 1 a 2 jaar later in werking zal treden. Naast het herzieningsproces heeft de Europese Commissie ook het CPR-acquis proces in gang gezet.Afgevaardigden van lidstaten stellen samen met de commissie ‘’standardization requests’ oftwel normalisatieverzoeken op om te komen tot vernieuwde/geüpdatete bepalingsmethoden/testmethoden per productgroep. De CPR is van toepassing op 34 bouwproductgroepen.

Voor meer informatie klik hier

Beeld: ©bzk / bzk

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Vanaf 18 september a.s. komt de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) weer beschikbaar voor scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en andere eigenaren van maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Van het budget € 190 miljoen wordt € 66,5 miljoen gereserveerd voor aanvragen onder de €500.000. Hierdoor komen meer (kleine) eigenaren van maatschappelijk vastgoed in aanmerking voor de subsidie. Andere belangrijke wijzigingen in de tweede tranche zijn onder andere een verlenging van de geldigheid van het energieadvies naar 48 maanden. Daarnaast is er een stimulans voor kleine organisaties om direct naar een hoog energieprestatieniveau te renoveren, waarbij ze maximaal 35% van de projectkosten vergoed kunnen krijgen.

 De maatregelen en voorwaarden vind je in de maatregelenlijst op de onderstaande website. DUMAVA zal jaarlijks beschikbaar zijn vanaf 2024 tot en met 2030, met in totaal € 1,9 miljard aan financiering om het energieverbruik te verminderen en bij te dragen aan nationale en Europese klimaatdoelen

Meer info is hier te vinden

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.