Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit februari 2024

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2024 met acht interessante nieuwsberichten. Wij wensen u veel leesplezier.

Feestelijke start uitvoering Akkoord Circulaire Geveleconomie

Materiaal dat ooit een raam, kozijn, deur of een vliesgevel was, wordt in een nieuw gebouw, zo mogelijk, weer een onderdeel van een gevel. In deze kringloop heeft CO2-reductie naast circulariteit een hoofdrol. Met het ondertekenen van het Akkoord Circulaire Geveleconomie op 1 februari 2024 zijn de afspraken rondom dit proces, ambities, doelstellingen en activiteiten richting 2030 door de betrokken brancheorganisaties en overheid vastgelegd. Met een toekenning van een investering vanuit het Nationaal Groeifonds in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving zijn de middelen beschikbaar om met de uitvoering verder aan de slag te gaan.

Meer info over het programma: Toekomstbestendige Leefomgeving - TKI Bouw en Techniek (tki-bouwentechniek.nl)

Meer info over de circulaire geveleconomie:  Home | Circulaire geveleconomie

Beeld: ©BZK / BZK

Start aanpak circulair slopen en hoogwaardig hergebruik

Vanuit BZK is gestart om circulair slopen en hoogwaardig hergebruik te stimuleren en te verankeren binnen de sector. Hergebruik en recycling van bouwelementen en materialen leidt tot een aanzienlijke CO2-reductie. Het draagt bij aan de circulaire transitie in de bouwsector. Het hoogwaardig kunnen hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen vergt aandacht bij de sloop, of eigenlijk demontage met het oog op remontage, van bouwwerken of van elementen in een bouwwerk. Daarom heeft het kabinet besloten tot de aanpak circulair slopen. Op 15 september 2023 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de brief ‘Toelichting klimaatmaatregelen’ naar de Tweede Kamer gezonden. Daarin is ook een passage over circulair slopen opgenomen.

Eind 2023 is met diverse betrokken partijen uit de bouwsector gekeken welke activiteiten circulair slopen kunnen bevorderen en ondersteunen. Hierbij is aandacht voor het aanbod, maar ook voor de vraag naar secundaire materialen. Ook wordt er gewerkt aan een meerjarige roadmap die eind 2024 gereed zou moeten zijn.

Betrokken partijen zijn VERAS, SVMS, Cirkelstad, Stichting Insert, Brokkenmákers, BRBS en diverse bureaus op het gebied van sloopprojecten en beleidsstudies.

Naast de opgerichte werkgroep wordt een stuurgroep geformeerd en worden klankbordbijeenkomsten georganiseerd met de branche. Het doel is om zo te zorgen dat de deelprojecten in de praktijk zinvol en toepasbaar zijn voor de bedrijven en andere stakeholders die zich bezighouden met circulair slopen en hoogwaardig hergebruik.

Vanaf 1 maart 2024 is op de website https://www.allesovercirculairslopen.nl de informatie te vinden over de uitvoering en meer. 

Beeld: ©Lagemaat, project Zuiderstrandtheater / Lagemaat, project Zuiderstrandtheater

Sinds 1 januari extra subsidie voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen

Biobased isolatiematerialen, gemaakt van bijvoorbeeld stro, vlas of vezelhennep, hebben vaak een lagere milieu-impact dan andere isolatiematerialen. Daarom krijgen woningeigenaren sinds begin dit jaar, bovenop de huidige subsidiebedragen, extra subsidie voor de toepassing van milieuvriendelijke biobased isolatiematerialen. In dit nieuwsbericht is te lezen hoe en wanneer men in aanmerking kan komen voor deze extra subsidie.

Voor wie geldt de extra subsidie?

De subsidiebonus voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen geldt voor de doelgroepen van de volgende regelingen:

  1. Particuliere woningeigenaren die aanvragen in de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
  2. VvE’s die aanvragen in de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

Voor welke producten geldt de subsidiebonus?

Materiaal wordt beschouwd als ‘biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal’ als:

  1. het aandeel biomassa in het product ten minste 70% bedraagt (volgens de EN16575:2014) en is opgenomen in de environmental product declaration van de fabrikant
  2. de milieukostenindicator maximaal 0,85 is bij een Rd-waarde van 3,5 (zoals vastgelegd in een categorie-1 kaart in de Nationale Milieudatabase)

Hoe kan de subsidiebonus worden verzilverd?

Als het isolatiemateriaal aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt men in aanmerking voor de extra subsidie. In de meeste gevallen staat het isolatiemateriaal op de meldcodelijst, waardoor men de extra subsidie automatisch krijgt als het materiaal wordt toegepast.

Als het isolatiemateriaal wel aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maar nog niet op de meldcodelijst staat, kan men aan de leverancier vragen om contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om het isolatiemateriaal te laten beoordelen. Als het materiaal voldoet, komt het op de meldcodelijst te staan en komt men in aanmerking voor de bonus.

De aangepaste lijst waarop men kan zien op welke biobased milieuvriendelijke materialen de extra subsidie van toepassing is, is te vinden op de website van RVO.

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen en ontvangen namens woningeigenaar

Gemeenten kunnen sinds 1 februari 2024 de ISDE subsidie aanvragen namens de woningeigenaar en ook het subsidiebedrag als gemeente ontvangen. De gemeente kan zo bijvoorbeeld woningeigenaren met een kleine portemonnee beter helpen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma door zelf een deel van de rekening van de verduurzaming voor te financieren vanuit de Specifieke uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie en achteraf per woning de aanvragen voor de ISDE in te dienen. Hierbij blijven de regels van de ISDE van toepassing. De precieze voorwaarden waaraan moet worden voldaan om van deze mogelijkheid gebruik te maken zijn te vinden via: www.rvo.nl/isde-gemeenten. Ook is er een handreiking voor gemeenten over deze werkwijze beschikbaar via: Handreiking ISDE aanvragen en ontvangen door gemeenten | Publicatie | Home | Volkshuisvesting Nederland. RVO onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst een apart aanvraagportaal voor gemeenten te ontwikkelen waarbij de gemeenten meerdere aanvragen in één keer kunnen indienen.  

Vernieuwde menukaart hitte. Zo komt jouw gemeente de zomer door

Integrale aanpak bij gemeenten is de oplossing voor te hete zomers. Vorig jaar testten 10 gemeenten de Menukaart Hitte. Het resultaat is een brochure en handreiking die zijn toegevoegd aan de menukaart hitte. De brochure geeft inzicht in de resultaten en bevindingen van de gemeenten en de handreiking laat stap voor stap zien welke stappen een gemeente kan nemen om beter om te gaan met de nadelige gevolgen van hete zomers. Hierin staan de thema’s gezondheid, gebouw en gebied centraal. Door wijken te vergroenen en het aanpassen van gebouwen kunnen we beter omgaan met de negatieve gevolgen van hete zomers. Dat is belangrijk voor ouderen, kinderen op school en voor personen in woningen die snel opwarmen, zonder toegang tot koelte of schaduw.

Hier vindt u meer informatie.

Beeld: ©BZK / BZK

Verduurzaming van VvE-gebouwen: drijfveren en obstakels richting 2050

Verduurzaming van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is belangrijk en een uitdaging. Om inzicht te krijgen in de uitdagingen waar VvE's mee te maken hebben en de drijfveren die voor verduurzaming zorgen, is een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de motivatie van individuele appartementseigenaren voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen.

I&O Research heeft onderzoek gedaan onder 1.849 appartementseigenaren waaruit blijkt dat bijna alle VvE’s een verduurzamingsopgave hebben. Echter heeft 10% van de VvE’s concrete plannen gemaakt om de komende twee jaar verduurzamingsmaatregelen te nemen. Daarbij zegt 25% dat ze het voornemen hebben om duurzaamheidsplannen te maken of onderzoek te gaan doen naar het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

Veel ondervraagde appartementseigenaren geven aan verduurzaming belangrijk te vinden. Zij noemen een aantal drijfveren die zij nodig vinden om te gaan verduurzamen, zoals: het hebben van een verduurzamingscommissie of kartrekker in de VvE, het in kaart brengen van de economische voordelen van verduurzaming, of een beheerder die verduurzaming op de agenda zet en ondersteunt. Daarnaast is het belangrijk dat de bewoners van een VvE zelf zien dat er verduurzaamd kan worden en de verduurzamingsopgave ook echt ervaren.

Lees het volledige onderzoek via: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2024/02/26/verduurzaming-van-vve-gebouwen-drijfveren-en-obstakels-richting-2050

Vanaf juni weer subsidie beschikbaar voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) gaat voor de derde keer open, want het belang van verduurzaming blijft onverminderd groot. Het subsidieplafond is 237,5 miljoen euro.
Op 3 juni 2024 opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het loket. Vanaf 20 mei krijgen aanvragers de kans om alvast een conceptaanvraag in te dienen.

Webinar
Op 21 maart 2024 tussen 15.00 en 16.00 uur organiseert RVO voor geïnteresseerden een webinar waar onder andere wordt ingegaan op wat de regeling inhoudt, wat de nieuwe voorwaarden zijn en wat de aanvraagprocedure is.

Meer weten?
Kijk op de website van RVO voor meer informatie over de subsidieregeling DUMAVA.
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl)

Webinar gemist? Interessante webinars voor verhuurders

Er zijn interessante webinars geweest de afgelopen tijd, die u nu kunt terugkijken!

Webinar over de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
Voor verhuurders en gemengde Verenigingen van Eigenaren die op een warmtenet willen, is er een webinar over de SAH. Hierin vertelden BZK en RVO over de verlenging, subsidiemogelijkheden en de aanvraagprocedure. Daarnaast vertelde woningcorporatie Alwel hoe zij hun woningen op een warmtenet hebben aangesloten. Kijk het webinar (23 januari 2024) terug op Youtube.

Webinar over verduurzaming particuliere verhuur

RVO en BZK spraken met deelnemers over hun afwegingen bij het verduurzamen van hun huurwoningen. Het webinar ging daarnaast in op de mogelijkheden van de subsidies SVOH en de ISDE voor zakelijke gebruikers. Kijk het webinar (14 december 2023) terug op Youtube.

Webinar over Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR)
Dit webinar is interessant voor zowel verhuurders als eigenaar-bewoners die met anderen willen verduurzamen. Tijdens het webinar werd ingegaan op de voorwaarden van de regeling, het aanvraagproces en de vaststelling. Daarnaast ging de sessie dieper in op het ondersteuningsprogramma Verbouwstromen. Kijk het webinar (21 november 2023) terug op Youtube

Webinar over de Gemoderniseerde  Energieprestatievergoeding (EPV 2.0)
Tijdens dit webinar vertelden BZK en RVO wat de gemoderniseerde energieprestatievergoeding voor verhuurders kan betekenen. De programma-manager van woningcorporatie Woonconcept vertelde over de EPV in de praktijk. Kijk het webinar (6 november 2023) terug op Youtube.

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.