Gemeentenieuws van SZW 2021-3

Bericht aan Burgemeester en Wethouders en andere belangstellenden. De minister vraagt uw aandacht voor het onderstaande bericht van het Ministerie van SZW.

1. Controle op ID-bewijs verplicht bij Tozo 4

Sinds 1 april kunnen zelfstandige ondernemers een aanvraag indienen voor Tozo 4. Van belang is dat bij deze aanvragen de gemeenten nu verplicht zijn identiteitsbewijzen te controleren. Dit doen gemeenten aan de hand van een wettelijk identiteitsbewijs dat de aanvrager moet overleggen (dat wil zeggen uploaden of toesturen van een kopie van het identiteitsbewijs). Identificatie aan de hand van DigiD volstaat niet meer. Meer hierover is te lezen in de brief die toenmalig staatssecretaris Van ’t Wout op 24 november jl. naar de Kamer heeft gestuurd.

2. Tozo: aanpassing Nota Verwachtingen Accountantscontrole

Op 8 april jl. is de Nota Verwachtingen Accountantscontrole (NVA) aangepast. Deze aanpassing heeft mede betrekking op de controles die accountants uitvoeren met betrekking tot de Tozo.

Onlangs heb ik de accountants opgeroepen om, waar dat kan, in de geest van de Tozo te controleren. Deze oproep is besproken in de webinars die de NBA begin maart heeft georganiseerd. Als vervolg hierop is in de aangepaste NVA aangegeven in welke situaties en onder welke voorwaarden de accountant bij zijn oordeelsvorming het voordeel van de twijfel aan de gemeente kan geven, vanuit de intentie van de Tozo. In de vorige versie van de NVA werden al enkele Tozo-onderwerpen toegelicht waarvoor de accountant, onder voorwaarden, meer in de geest van de Tozo dan naar de letter van de wet kan controleren en oordelen. Het betrof het urencriterium, de juiste toepassing van volledige kalendermaanden, het recht op studiefinanciering voor 27-minners, de vaststelling van de identiteit van de belanghebbende en de brutering van vorderingen levensonderhoud. Aan dit lijstje zijn de volgende twee onderwerpen toegevoegd: de toets op voorliggende voorzieningen en de vereiste vergunningen om beroep en bedrijf te kunnen uitoefenen.

Met betrekking tot “Beleid ter bestrijding van Misbruik en Oneigenlijk (M&O) gebruik met behulp van IB (Inlichtingenbureau)-signalen” wordt met name nader ingegaan op hetgeen van de gemeente mag worden verwacht van het Tozo M&O-beleid ten aanzien van de opvolging van IB-signalen en hoe gehandeld kan worden indien het de gemeente niet gelukt is de over 2020 ontvangen IB-signalen af te handelen vóórdat zij de SiSa (single information, single audit)-bijlage heeft opgesteld en de accountantscontrole over dat verslagjaar afgerond is.

Tenslotte wordt ingegaan op de betekenis van de ook voor de Tozo ingevoerde systematiek van “SiSa tussen medeoverheden” en de praktische oplossing die specifiek voor de Tozo is getroffen om een aanzienlijke verlaging van de administratieve lasten bij gemeenten en de accountants te realiseren.

De aangepaste NVA kunt u hier opzoeken

3. Hulp bij heroriëntatie, toolkit en forum VNG

Sinds 1 januari hebben gemeenten de taak om zelfstandig ondernemers te ondersteunen bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Dat kan vanuit de gemeente of vanuit de arbeidsmarktregio en het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het maken van een doorstart, het beëindigen van de onderneming en overstappen naar een baan in loondienst en/of hulp bij schulden. De Programmaraad en VNG faciliteren met een toolkit met handleiding, themabijeenkomsten en een (besloten) forum.

Graag geef ik vast deze twee tips mee:

1. Het is van belang dat de ondernemer met een hulpvraag het aanbod van de gemeente of arbeidsmarktregio kan vinden. Goed vindbare informatie op de website van de gemeente en een direct e-mailadres of telefoonnummer helpt ondernemers om de weg te vinden. De Kamer van Koophandel vraagt gemeenten om de juiste contactgegevens ook aan hen door te geven. Veel ondernemers bellen namelijk de coronalijn van de KvK en kunnen zo snel naar de juiste plek worden doorverwezen.

2. Andersom is er vanuit KvK en partners ook informatie beschikbaar waarmee de ondernemer zijn of haar hulpvraag en situatie duidelijker bij de gemeente kan uitleggen. Bijvoorbeeld door het adviesrapport van de MKB Diagnosetool mee te nemen naar het intakegesprek met de gemeente. 

De toolkit en informatie over de themabijeenkomsten zijn op de website van de Programmaraad te vinden. Voor het delen van kennis en ervaringen met andere gemeenten kunt u zich ook aanmelden voor het besloten VNG Forum heroriëntatie. Dat kan door het sturen van een email aan Wendy.vanderBurg@VNG.nl

4. Dank voor ruimhartige inzet TONK

Het zijn ongekende tijden. Al een jaar bevinden we ons in de coronacrisis. In grote snelheid heeft het kabinet vorig jaar verschillende steunmaatregelen opgetuigd om bedrijven en mensen in financiële nood zo snel mogelijk te helpen. Gemeenten spelen een cruciale rol om dat daadwerkelijk te doen. Hiervoor heb ik enorme bewondering. Zeker toen er begin dit jaar een extra steunmaatregel bij kwam, namelijk de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Gemeenten hebben alles in het werk gesteld om ook diegenen die tussen wal en schip vielen en vallen hulp te bieden. Hoewel de aanvragen nog wat achterblijven, staan gemeenten klaar iedereen die zich meldt te helpen. Naast bewondering en dank, roep ik gemeenten ook op deze gevraagde hulp ruimhartig te bieden. Bekijk hier het filmpje.

5. Aanpak Jeugdwerkloosheid

De arbeidsmarktgevolgen van de coronacrisis voor jongeren zijn groot. Jongeren hebben vaak een flexibel contract of werken in sectoren die hard getroffen zijn door de crisis, zoals de horeca. Ook schoolverlaters hebben in deze tijd minder kansen op een eerste baan. Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en andere partners zich in om jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk.

Het gaat hierbij om werkloze jongeren, jongeren die met werkloosheid worden bedreigd en schoolverlaters met een groot risico op werkloosheid. Dit zijn recente en aankomende schoolverlaters zonder startkwalificatie uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) en jongeren die voortijdig school hebben verlaten (vsv), als ook jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met weinig arbeidsmarktperspectief.

De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s hebben middelen gekregen voor het coördineren van een regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid. De regio’s kunnen daarbij gebruikmaken van verschillende budgetten uit het steun- en herstelpakket. Dit zijn de middelen voor aanvullende crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo voor de regionale mobiliteitsteams en de extra middelen voor gemeentelijke dienstverlening. Gemeenten kunnen deze middelen ook inzetten om kwetsbare jongeren in beeld te houden, bijvoorbeeld door middel van de door het ministerie van SZW en gemeenten ontwikkelde tool Jongeren in Beeld. Gemeenten die interesse hebben in deze tool, kunnen contact opnemen met het Inlichtingenbureau.

Voor de schoolverlaters met een groot risico op werkloosheid zijn er daarnaast specifieke, financiële middelen beschikbaar voor scholen en gemeenten om nazorg en vroegtijdige begeleiding naar vervolgonderwijs of werk te bieden. Een volledig overzicht van de beschikbare middelen is hier te zien.

De regio’s worden ondersteund bij hun aanpak door de ministeries van SZW en OCW en de landelijke partners, zoals de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, Ingrado, SBB, de VNG, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, de MBO Raad en het Expertisepunt LOB. Denk hierbij aan het ontwikkelen van ondersteunende producten en kennisuitwisseling, zoals de regionale werktafels die afgelopen maanden zijn georganiseerd gericht op jongeren uit het pro en vso en de kennisdelingsbijeenkomst van 27 mei met de focus op het voorkomen van werkloosheid onder vsv’ers en mbo’ers.

Uitnodiging kennisdelingsbijeenkomst Aanpak Jeugdwerkloosheid 27 mei

Om met elkaar te leren wat werkt bij het ondersteunen van vsv’ers en mbo’ers naar vervolgonderwijs of werk vindt op 27 mei (13:00-16:00) een online kennisdelingsbijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomst zijn er verdiepende deelsessies met succesvoorbeelden, zoals ‘Gelijke kansen naar de arbeidsmarkt’, ‘Hoe ziet succesvolle loopbaanbegeleiding eruit?’ en ‘Wat kunnen we leren van het pro/vso?’

De bijeenkomst staat open voor medewerkers van mbo-scholen, RMC-coördinatoren, regionale coördinatoren jeugdwerkloosheid, gemeenteambtenaren Werk & Inkomen en jongerencoaches. Deelname is gratis.


Bij vragen over de Aanpak Jeugdwerkloosheid of specifiek de kennisdelingsbijeenkomst kunt u een bericht sturen naar aanpakjeugdwerkloosheid@minszw.nl.

6. BKR-aansluiting en registratie beschikkingen schuldhulpverlening

Op 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De wetswijziging creëert de wettelijke basis voor het uitwisselen van de noodzakelijke gegevens tussen gemeenten en andere organisaties voor een efficiëntere en effectievere schuldhulpverlening. Als gevolg daarvan zijn gemeenten vanaf 1 januari 2021 aangesloten bij het BKR. Gemeenten informeren zo kredietverstrekkers over inwoners, die vanwege problematische schulden hulp krijgen. Deze samenwerking met kredietverstrekkers is nodig om te voorkomen dat een inwoner met problematische schulden een lening aangaat, die niet bij het budget past. Samenwerking tussen hulpverleners en kredietverstrekkers is ook nodig om betalingsachterstanden via schuldhulpverlening op te lossen.

Het informeren van kredietverstrekkers verloopt door de beschikkingen, waarmee inwoners met problematische schulden worden toegelaten tot schuldhulpverlening, bij het BKR te registreren. Hierbij is ook geregeld dat gemeenten de kredietgegevens van inwoners van het BKR ontvangen voor het maken van een plan van aanpak schuldhulpverlening. De werkwijze bouwt voort op de al langer bestaande registratie van schuldregelingen en saneringskredieten bij het BKR. De gegevensuitwisseling voldoet met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan de privacyregels. Voor de gegevensuitwisseling is het nodig dat iedere gemeente een overeenkomst met het BKR sluit, ook als is gekozen om schuldhulpverlening uit te besteden.


Wanneer wel registratie?

Beschikkingen schuldhulpverlening voor inwoners met problematische schulden moeten worden geregistreerd. De beschikking schuldhulpverlening is volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gericht op het ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor schulden. De gemiddelde schuld van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld is €43.000. Voor deze groep biedt de registratie de nodige bescherming tegen (verdere) overkreditering.


Wanneer geen registratie?

Alle vormen van gemeentelijke ondersteuning van inwoners zonder problematische schulden hoeven niet te worden geregistreerd. De preventie en vroegsignalering van schulden melden gemeenten niet bij het BKR. Het gaat bijvoorbeeld om informatie en advies of budgetbeheer voor inwoners zonder (problematische) schulden. Ook het aanbod voor een intakegesprek naar aanleiding van een signaal over voor vroegsignalering van schulden en het intakegesprek zelf worden niet bij het BKR geregistreerd.

Het Programma Verbinden Schuldendomein van VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De website BKR voor gemeenten informeert gemeenten over aansluiten bij het BKR. Contact opnemen met het BKR kan ook via 088- 150 2611 of wgs@bkr.nl.

7. Nieuw portaal arbeidsmarkt- en sturingsinformatie

UWV heeft een nieuw online portaal gelanceerd om arbeidsmarktinformatie (AMI) transparanter te maken, zowel voor de professionals die arbeidsmarktbeleid maken en monitoren, als voor de professionals die werkzoekenden en werk matchen, vaak met (om)scholing. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van SZW met als doel om de slagkracht van de arbeidsmarktregio’s te vergroten. UWV heeft het portaal ontwikkeld in nauw overleg met de regionale en landelijke arbeidsmarktpartners (gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties, het beroepsonderwijs, de sociale partners). Bekijk hier de video.

Overzichtelijke thema’s en ook per arbeidsmarktregio

Alle AMI-publicaties zijn overzichtelijker ontsloten, via een aantal centrale thema’s, te weten Prognose en trends, Sectoren, Kansen op de arbeidsmarkt, Specifieke groepen, Banenafspraak, Werving en Behoud, Arbeidsmarktregio’s en Corona. Ook kan arbeidsmarkt- en sturingsinformatie per arbeidsmarktregio gevonden worden.

Interactieve dashboards

Relevante en actuele cijfers zijn snel en duidelijk inzichtelijk via interactieve dashboards. Op landelijk en regionaal niveau. Er zijn dashboards beschikbaar van: de Kerncijfers Vacaturemarkt, het aantal online vacatures UWV, aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden, aantal WW-uitkeringen per maand, kerncijfers Banenafspraak, Beschut Werk, Spanningsindicator en cijfers NOW-regeling. Nieuw is het dashboard met aantallen over ontslagaanvragen bij UWV.

De interactieve dashboards bieden de mogelijkheid om data te exporteren voor eigen gebruik. Daarmee vervalt de functie van het bestaande portaal www.arbeidsmarktcijfers.nl

Regionale arbeidsmarktpagina’s

Het nieuwe portaal bevat nu ook 35 specifieke regiopagina’s. Hier vindt u naast de belangrijkste kerncijfers per regio, ook alle artikelen over de desbetreffende regio gebundeld. Alle relevante informatie wordt zo ontsloten op het niveau van de afzonderlijke arbeidsmarktregio. Dit biedt de mogelijkheid om makkelijk cijfers te vergelijken met andere regio’s en met landelijk niveau.

Online én persoonlijke dienstverlening

Bij alle publicaties staan de contactgegevens vermeld van de inhoudelijk specialisten van het UWV Team Arbeidsmarktinformatie.

Actualiteit

Het nieuwe portaal komt beschikbaar op een belangrijk moment. Het portaal biedt namelijk op overzichtelijke wijze actueel inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en laat zien waar (in welke regio’s/gemeenten en welke sectoren) zich welke arbeidsmarktknelpunten voordoen en waar juist kansen liggen. Deze informatie is ook essentieel voor de regionale mobiliteitsteams die werkzoekenden die als gevolg van de Covid-maatregelen met ontslag bedreigd worden of die al werkloos zijn geworden, van werk(loosheid) naar werk gaan begeleiden.

Het nieuwe portaal

Bezoek hier het nieuwe portaal.

8. Opening buitenschoolse opvang per 19 april 2021

De buitenschoolse opvang (BSO) heeft 19 april 2021 weer zijn deuren geopend. De BSO was sinds 16 december 2020 gesloten in verband met het coronavirus. De dagopvang en gastouderopvang waren ook op 16 december 2020 gesloten, en zijn reeds op 8 februari 2021 weer geopend. Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders tevens voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald (zie ook eerder nieuwsbericht). Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Nu de BSO weer open is, kunnen gemeenten ook de eigen bijdrage vergoeden van de ouders die op basis van SMI gebruik maken van BSO voor de opvang van hun kinderen. De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is vanwege deze tweede sluiting van kinderopvang verhoogd met € 5,1 miljoen (zie ook hier).