Nieuwsbrief IBI nr. 117

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI).

De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds

Op Prinsjesdag zijn de septembercirculaires voor het gemeentefonds en provinciefonds verschenen. Deze informeren de gemeenten en provincies over de actuele ontwikkelingen in de uitkeringen voor 2023 en verder.

De septembercirculaires staan op de website van de rijksoverheid:

 • Septembercirculaire gemeentefonds vindt u hier
 • Septembercirculaire provinciefonds vindt u via deze link

Publicatie herziening Specifieke uitkering B2

Op 20 juli is de herziene versie van de specifieke uitkering (Spuk) B2 (Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek) gepubliceerd in de Staatscourant. In de aanpassing zijn de nieuwe doelgroepen van ex-toeslagpartners en nabestaanden opgenomen, zodat gemeenten ook voor deze doelgroepen brede hulp kunnen bieden en declareren. Ook is bepaald dat gemeenten de uitkering in de kalenderjaren 2021 tot en met 2026 kunnen besteden. Dit wil zeggen dat zij tot uiterlijk 1 januari 2027 verplichtingen kunnen aangaan, voor de ondersteuning van de doelgroep. Verder is het plafondbedrag verhoogd en zijn er enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. 

Deze zomer voert KPMG een kostprijsonderzoek uit naar de kosten van de brede ondersteuning en de normbedragen . De uitkomsten van dit onderzoek worden in oktober verwacht. De planning is dat een volgende aanpassing begin november 2023 wordt gepubliceerd.

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Op de website Rijksoverheid.nl zijn een aantal Q&A’s opgenomen over de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. U kunt de Q&A’s hier vinden.

Kamerbrief modernisering van het grondbeleid

Minister De Jonge heeft in juni jl. een brief over de modernisering van het grondbeleid naar de Kamer gestuurd. De centrale vraag bij de inrichting van het grondbeleid is Hoe kan het grondbeleid worden gemoderniseerd, zodat het beter ten dienste komt te staan van gebiedsontwikkeling? Deze brief kun u hier vinden.

Kamerbrief over adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte

Op 11 september heeft Minister Kaag het eerste deel van het rapport van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte over het advies van de begrotingsdoelstelling in de komende kabinetsperiode naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief kunt u hier vinden.

Uitnodiging werksessies nieuwe Iv3-indeling Jeugd en Wmo

Voor het jaar 2025 en verder willen de ministeries van VWS en BZK wijzigingen doorvoeren in de Iv3-indeling voor Jeugd en Wmo. Bij de huidige indeling zijn diverse knelpunten gesignaleerd. Hierover is in werksessies in april 2023 en bij de regiodagen gemeentefinanciën al het gesprek met gemeenten gevoerd. Inmiddels is samen met VNG gewerkt aan een nieuwe indeling. In werksessies in oktober willen de ministeries de indeling  graag voorleggen aan gemeenten en op specifieke discussiepunten ingaan.

De grootste wijzigingen betreffen Jeugd en in mindere mate de Wmo. Daarbij moeten de volgende punten nog verder verkend worden met gemeenten:

 • Voorliggend veld/ wijkteams (taakveld 6.2): vraag is of hoe dit apart inzichtelijk kan worden gemaakt voor Jeugd en Wmo.
 • Nieuw taakveld voor niet ingekocht aanbod Jeugd: vraag is of en hoe gemeenten hier inzicht in hebben of kunnen krijgen.
 • Aparte taakvelden voor personeelslasten Jeugd en Wmo: om te voorkomen dat personeelslasten over alle andere taakvelden Jeugd en Wmo toegerekend moet worden, is zouden twee aparte taakvelden personeelslasten Jeugd en Wmo opgenomen kunnen worden.

Er staan drie digitale sessies gepland, die allemaal dezelfde insteek zullen hebben. Deze vinden op de volgende momenten plaats:

 • Donderdag 5 oktober 13.00-14.00
 • Maandag 9 oktober 13.00-14.30
 • Dinsdag 10 oktober 14.00-15.30

Graag horen we of uw gemeente aanwezig wilt zijn bij deze sessie

U kunt zich opgeven bij PostbusIv3@minbzk.nl en daarbij aangeven bij welke sessie u wilt aansluiten.

Aankondiging workshop SiSa voor starters in najaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert voor nieuwe SiSa-medewerkers van provincies, gemeenten of gemeenschappelijke regelingen de digitale workshop SiSa voor starters. De data voor deze workshop zijn:

 • Vrijdag 27 oktober: 11.00-12.30
 • Dinsdag 31 oktober: 15.00-16.30
 • Woensdag 8 november: 15.00-16.30

Met deze workshop wil het ministerie medewerkers die minder dan zes maanden werkzaam zijn bij gemeenten of gemeenschappelijke regelingen op weg helpen met het verzamelen, invullen en indienen van de SiSa (Single information, Single audit) stukken bij het CBS. De basiselementen van SiSa vormen op de workshop het programma.

Bent u een nieuwe SiSa-medewerker bij een provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of kunt u deze informatie gebruiken voor uw eigen werkzaamheden, dan kunt u zich tot 16 oktober aanmelden. Aanmelden kan door te mailen naar postbusibi@minbzk.nl onder vermelding SiSa voor starters.

Let op! Het is een workshop voor starters, alleen de basiselementen worden besproken en toegelicht! Voor meer diepgaande vragen kunt u uw vragen over SiSa stellen via postbusibi@minbzk.nl of de SiSa-vragenformulieren op www.rijksoverheid.nl/sisa.

Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u binnen enkele dagen bericht.

Er is een maximum van 30 deelnemers per workshop en Vol=Vol.
Locatie: Digitaal

Concept verantwoordingslijst SiSa 2023 online

De verantwoordingslijst SiSa 2023 is opengesteld en wordt komende weken aangepast en aangevuld.

De te verantwoorden regelingen 2022 vormen de basis voor 2023. In de aankomende periode zullen de verstrekkers diverse mutaties uitvoeren. Regelingen waarvoor een eindverantwoording is ontvangen, zullen worden verwijderd en nieuw afgegeven beschikkingen worden toegevoegd. Op 1 november 2023 is de conceptversie zo compleet als mogelijk.

Als na de publicatie op 1 november van de (concept) verantwoordingslijst een ontvanger van mening is dat de lijst met te verantwoorden regelingen niet juist is (een regeling te veel of weinig), meldt de ontvanger dit direct bij het ministerie van BZK via het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa. Wij willen u vragen om deze controlewerkzaamheden uiterlijk 15 november 2023 afgerond te hebben en benodigde wijzigingen door te geven. Dit geldt ook voor het aanmelden van medeoverheden voor verantwoording onder een b-regeling (SiSa tussen medeoverheden).

Let op: beschikkingsnummers en bedragen zijn ‘detailinformatie’. Dit betekent dat een foutief of ontbrekend beschikkingsnummer of ontbrekend bedrag geen problemen opleveren bij het indienen van uw verantwoording voor 15 juli 2024. Voorwaarde is dat de regeling bij uw organisatie voorkomt. Dit houdt in dat alle ontvangers moeten controleren of alle specifieke uitkeringen waarover de organisatie zich moet verantwoorden ook bij de organisatie zijn vermeld. Ontdekt u een fout: neem contact op met BZK via het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa of met de verstrekker van de uitkering.

De verantwoordingslijst is te raadplegen via de volgende link: Concept verantwoordingsoverzicht SiSa 2023 - Welkom (rijksoverheid.nl)

Aanlevering Iv3 gegevens 3e kwartaal 2023

Provincies, en gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die kwartaaldata moeten aanleveren, moeten vóór 1 november 2023 de Iv3-gegevens over het 3e kwartaal 2023 insturen. Voor vragen over uw aanleverlink/code kunt u terecht bij het CBS: SectorMFOInput@CBS.nl

Aanlevering Iv3-gegevens begroting 2024

Vóór 15 november 2023 moeten de provincies en gemeenten de Iv3-gegevens begroting 2024 bij het CBS aanleveren. Voor vragen over uw aanleverlink/code kunt u terecht bij het CBS: SectorMFOInput@CBS.nl.

Findo.nl bijgewerkt

De onlinedatabase met informatie over de financiën van gemeenten en provincies is bijgewerkt met jaarrekeningen over 2023.

De Iv3-jaarrekeningdata over 2022 voor gemeenten is hier te vinden. Die voor provincies hier.

In oktober worden de jaarrekeningdocumenten en kengetallen van gemeenten en provincies toegevoegd aan de website.

COELO Symposium ‘DisBalans: financiële middelen en lokale keuzes’

Datum: Donderdag 5 oktober

Tijd: 13.30 - 17.00 uur

Locatie: VNG, Nassaulaan 12 in Den Haag

COELO viert zijn 30-jarig bestaan met het symposium ‘DisBalans: financiële middelen en lokale keuzes’. Het programma bevat korte presentaties van wetenschappelijk onderzoek, gevolgd door discussies en interviews met politici, ambtenaren, academici en andere (ervarings-)deskundigen.

De toegang is gratis, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en aanmelden is verplicht. Aanmelden kan via een mail naar COELOsymposium@rug.nl onder vermelding van naam, organisatie en functie. 

Terugblik op de Regiodagen Gemeentefinanciën 2023

We kijken terug op geslaagde Regiodagen Gemeentefinanciën. Bijna 800 deelnemers kwamen verspreid over drie dagen bij elkaar op 27, 29 juni en 4 juli in Utrecht, Zwolle en Den Bosch. Er waren 30 sprekers en 18 workshops per dag om uit te kiezen. Deelnemers werden op de hoogte gebracht van de laatste actualiteiten op het gebied van gemeentefinanciën. Op de website www.regiodagengemeentefinancien.nl vindt u de presentaties van verschillende workshops en foto’s.

Nogmaals dank voor uw aanwezigheid op, dan wel medewerking aan de Regiodagen.