Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - voorjaarseditie vervolg

In navolging op de 'Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - voorjaarseditie' jaargang 2020 gepubliceerd op 27 mei 2020.

Coulance indiening jaarstukken en/of bekostigingsgegevens 2019

Eerder berichtten we u dat onze ministers hebben besloten dat de deadline van 1 juli 2020 wordt gehandhaafd voor de indiening van de jaarverslaggeving over 2019 met controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens in de sector po of het OBO in de sector vo en mbo (inclusief het (de) bijbehorende assurance-rapport(en) van de accountant). Daarbij is er, indien mogelijk, coulance in het geval de aanlevering vertraagd is vanwege de coronacrisis.

Wat doet het bevoegd gezag?

Vanaf 15 juni 2020 kan een bevoegd gezag een e-mail (geen brief of telefonisch) naar het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ico@duo.nl) zenden. Het bevoegd gezag ontvangt van ICO via de mail een formulier met een aantal standaardvragen. Dit formulier moet door het bevoegd gezag worden ingevuld, ondertekend en per e-mail worden teruggestuurd.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

OCW bericht aan de hand van het formulier het bevoegd gezag (via ICO) of aanlevering later dan 1 juli 2020 kan plaatsvinden. Het wel of niet toewijzen van het uitstelverzoek en de berichtgeving hiervan gebeurt binnen 3 werkdagen vanaf de ontvangstbevestiging van het uitstelverzoek.

Een belangrijk aspect daarbij is de aard en lengte van het uitstel. Het uitstel voor het indienen van de jaarverslaggeving over 2019 met controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens in de sector po of het OBO in de sector vo en mbo (inclusief het (de) bijbehorende assurance-rapport(en) van de accountant) kan maar voor een beperkte duur worden verleend. Immers voor een correcte berekening van de bekostiging voor de sectoren is deze informatie tijdig nodig. 

Wanneer een verzoek indienen?

Een verzoek om coulance kan in de periode 15 juni 2020 tot 1 juli 2020 ingediend worden. Verzoeken vanaf 1 juli 2020 worden niet meer in behandeling genomen. De coulance geldt voor alle bevoegd gezagen, dus ook de bevoegd gezagen in Caribisch Nederland, die vertraging verwachten vanwege de coronacrisis.

Tot slot

In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is vastgelegd dat de formele aanleverdatum 1 juli 2020 is. Vanwege de coronacrisis gaat OCW hier coulant mee om. Wel betekent dit dat afwijzing van coulance niet voor bezwaar of beroep vatbaar is. Indien onverhoopt geen coulance kan worden verleend bij een uitstelverzoek, geldt het reguliere proces van de indiening van jaarstukken 2019.

Aanvulling op de toelichting toepassing model G RJ660

In nieuwsbrief nummer 43, gepubliceerd op 27 mei 2020, is onder het kopje 5.1. toelichting toepassing model G RJ660 opgenomen dat in de RJ editie 2019 (geldend voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2020) wijzigingen in de RJ660 zijn verwerkt ten gevolge van wijzigingen in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Daarbij is aangegeven is dat het herziene ‘Model G’, zoals opgenomen in de RJ editie 2019, eveneens van toepassing is op jaarverslagen 2019.

Het blijkt dat de tekst uit de vorige nieuwsbrief leidt tot vragen. Ter verduidelijking daarom het volgende: Mocht in de jaarverslaggeving inmiddels het voorgaande ‘Model G’ zijn opgenomen dan is aanpassing daarvan, wat OCW betreft, niet nodig indien de jaarverslaggeving al is voorzien van een controleverklaring.

Beste Bestuursverslag 2019

Graag wijzen wij u ook dit jaar weer op het mooie initiatief ‘het Beste Bestuursverslag 2019’ van de Branchevereniging voor Onderwijsbedrijfsvoering (BRAVO). Voor de uitreiking van het BRAVO Bestuursbokaal is men op zoek naar het beste bestuursverslag 2019 van Nederland. De BRAVO heeft hiervoor onderstaand persbericht opgesteld:

Heeft uw schoolbestuur het beste bestuursverslag van Nederland?

Stuurt u dan uw bestuursverslag 2019 (PO/VO) vóór uiterlijk 1 oktober 2020 naar info@bravo-onderwijs.nl en maak kans om winnaar te worden van het beste bestuursverslag in het PO of VO van Nederland. Mogelijk bent u de winnaar en kunnen wij u op 10 december 2020 de BRAVO Bestuursbokaal overhandigen! Het is een feestelijke uitreiking op de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Oud-winnaars hebben in de pers veel publiciteit gekregen omdat het afleggen van goede verantwoording een actueel en belangrijk thema is.

Uw bestuursverslag wordt na inzending beoordeeld door een gespecialiseerde jury. Deze bestaat uit een afvaardiging van Wijs Accountants, VTOI-NVTK, PO- en VO-raad alsook Ouders van Waarde. Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op het voldoen aan de wettelijke eisen.

Voor 2019 heeft het Ministerie van OCW per sector vijf maatschappelijke thema’s verplicht gesteld die besturen in het jaarverslag dienen toe te lichten. Hierover ben u in november 2019 door middel van een brief van het Ministerie geïnformeerd. Daarnaast wordt het bestuursverslag op een aantal specifieke criteria beoordeeld:

• Intern toezicht

• Bestuur/bestuurder

• Ouders/leerling/docent

• Toekomstige ontwikkelingen

Natuurlijk kijkt de jury ook naar communicatieve aspecten zoals taalgebruik, fotomateriaal en gebruikte media.

Meer informatie over de beoordelingscriteria kunt u vinden op onze website www.bravo-onderwijs.nl/bestuursbokaal/.