Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Voor vragen over onderstaande onderwerpen, indien anders staat aangegeven, kunt u een e-mail sturen aan: jaarverslaggeving@minocw.nl 

De Verantwoordingsronde 2021

De pandemie zorgde ervoor dat de bijeenkomsten van de Verantwoordingsronde 2020 geannuleerd moesten worden. In plaats daarvan zijn in het najaar van 2020 drie Webinars ontwikkeld om de ontwikkelingen rond verantwoording alsnog toe te lichten en daar met deskundigen van het onderwijsveld over van gedachten te wisselen. De belangstelling was erg groot voor deze live stream Webinars die tevens later terug te kijken waren.

De grote belangstelling voor deze (online) bijeenkomsten toonde eens te meer aan dat het gesprek over eigentijdse verantwoording niet alleen beleidsmakers en toezichthouders aangaat, maar iedereen die verantwoording serieus neemt. Gezien de huidige versoepelingen en verwachte maatregelen omtrent COVID achten wij het mogelijk weer een aantal fysieke bijeenkomsten te organiseren. Een live gesprek met alle betrokkenen over verantwoording voorziet in een breed gevoelde behoefte.

Er zal informatie worden gegeven over relevante onderwerpen en recente ontwikkelingen zoals; de financiële staat van het onderwijs, voorziening groot onderhoud, digital assurance, pilot compact bestuursverslag, bovenmatige reserves, het EU reglement en andere actualiteiten. Vervolgens zullen we met de deelnemers daarover in gesprek gaan voor het vernemen van hun visie. Daarbij wordt voldoende ruimte gegeven voor het bespreken van zelf ingebrachte onderwerpen.

De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 14.30 uur en zullen op de volgende data gehouden worden:

Roermond        maandag          15 november

Amsterdam      woensdag        17 november

Groningen        dinsdag            23 november

Wageningen     maandag          29 november

Den Haag         dinsdag            07 december

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan: dienstpostbus.verantwoordingsronde@minocw.nl. Geef in de e-mail aan welke stad/datum uw voorkeur heeft. U ontvangt uiterlijk een week van tevoren een bevestiging met locatie-specifieke informatie.

Uiteraard beseffen wij ons dat lang niet iedereen bij deze fysieke bijeenkomsten aanwezig kan zijn. De laatste bijeenkomst in Den Haag zal daarom ook live gestreamd worden. Meer informatie hierover zal volgen!

Verwerking van aanvullende Rijksbijdragen

Schoolbesturen, instellingsbesturen en de accountancysector hebben in het kader van de NPO vragen gesteld over de wijze waarop (aanvullende) Rijksbijdragen moeten worden verwerkt in de jaarrekening. Vergelijkbare vragen zijn eerder al aan de orde geweest in het kader van de verwerking van middelen op basis van de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO/VO’ van oktober 2019 en de middelen op basis van de ‘Wijziging regeling financiën hoger onderwijs’ van november 2019. Een en ander is in de nieuwsbrief 42 van 30 januari 2020 al eerder gepubliceerd.

In het kort komt het er op neer dat voor de verantwoording van middelen, die als (aanvullende) Rijksbijdragen beschikbaar worden gesteld, geldt dat deze volledig als bate moeten worden verantwoord. Zoals beschreven in art. 660.202 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving betreft dit verantwoording in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, dus het deel toegekend voor 2019 in 2019, het deel toegekend voor 2020 in 2020, etc.

Er zijn twee mogelijkheden om in de jaarrekening aan te geven dat voor de ontvangen, extra middelen reeds een bestemming aanwezig is.

1: Via de resultaatbestemming de extra Rijksbijdrage toevoegen aan een bestemmingsreserve.

2. Via het bestemmingsfonds (mogelijk als aan de hiervoor geldende voorwaarden wordt voldaan) als onderdeel van het eigen vermogen.

Zie voor uitgebreidere toelichting nieuwsbrief nummer 42 van 30 januari 2020.

Verwerking subsidie via penvoerder

Onlangs is een aantal vragen gesteld over hoe om te gaan met de verwerking van subsidie waarbij een instelling als penvoerder functioneert. Het ministerie beschouwt de penvoerder als die instelling die integraal verantwoordelijk is voor uitvoering van de activiteiten en voor rechtmatige besteding van de subsidie.

Dit betekent dat de penvoerder naast de eigen ontvangsten en bestedingen ook alle ontvangsten en bestedingen van de deelnemende instellingen verantwoordt in ‘Model G’. De weergave in ‘Model G’ betreft daarmee een integrale verantwoording door de penvoerder van de betreffende subsidie. De instelling die de subsidie ontvangt via de penvoerder verantwoord de subsidie niet in model G. Vanwege de inrichtingsvrijheid van de administraties van instellingen kan OCW geen voorschriften geven over de wijze waarop instellingen een en ander verwerken in hun administratie.