Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Met in deze editie: informatie over de gewijzigde Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) en de rapporten ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2019’ & ‘Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’.

Wijziging Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) is gewijzigd in verband met de verplichting om toelichting te geven wanneer de zogenoemde ‘signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen’ wordt overstegen. Met deze wijziging wordt de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen met ingang van verslagjaar 2020 een vast onderdeel van de financiële verantwoording zoals in de brief van 29 juni 2020 aan de Tweede Kamer is gemeld.

Daarnaast is een verlenging van de overgangsregeling betreffende de voorziening groot onderhoud opgenomen (artikel 4, lid 1c, RJO). De overgangsregeling met betrekking tot de verwerking van de voorziening groot onderhoud, die in 2019 is geïntroduceerd, wordt tot en met boekjaar 2022 verlengd. Dit vanwege het feit dat schoolbesturen tijd nodig hebben voor het aanpassen van hun meerjarenonderhoudsplannen én (onderhouds)administratie.

Ook hebben we een aangepast model G2 toegevoegd. Aanleiding voor het opnemen van dit model is het feit dat het huidige model niet altijd eenvoudig kan worden toegepast.

Lees via deze link de gehele wijzigingstekst welke op 19 februari 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Financiële Staat van het Onderwijs 2019 & Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen

Op 22 januari 2021 is de ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2019’ samen met het rapport ‘Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’ aangeboden aan de Tweede Kamer en gepubliceerd. In de Financiële Staat van het Onderwijs worden jaarlijks sectoroverstijgende conclusies getrokken waarna de belangrijkste bevindingen per sector aan bod komen. Het rapport Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen bevat een advies over de wijze waarop de voorziening groot onderhoud in het jaarverslag dient te worden opgenomen.

Zoals u weet stelt de Onderwijsinspectie ieder jaar de Financiële Staat van het Onderwijs op. Echter zoals u kunt lezen in de begeleidende beleidsreactie heeft de inspectie besloten om met ingang van dit jaar geen separate Financiële Staat meer op te stellen, maar deze te integreren in de Staat van het Onderwijs. Daarom zal vanaf dit jaar het ministerie OCW een financiële analyse aan de Tweede Kamer sturen.  

De beleidsreactie met het standpunt van de ministers en beide rapporten zijn via deze link te vinden op de site van de Tweede Kamer.