Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Voor vragen over onderstaande onderwerpen, indien anders staat aangegeven, kunt u een e-mail sturen aan: jaarverslaggeving@minocw.nl .

De Verantwoordingsronde 2021

Helaas heeft de pandemie ons wederom ingehaald. In korte tijd zijn de besmettingen fors opgelopen en zijn we, vanwege de nieuwe maatregelen, genoodzaakt de fysieke bijeenkomsten van de Verantwoordingsronde te annuleren.

Om jullie alsnog te informeren over de actualiteiten omtrent jaarverslaggeving en verantwoording zullen we begin december de presentatie online aanbieden. Dit geldt zowel voor degenen die zich voor de online stream hebben opgegeven, voor degenen die zich voor een fysieke bijeenkomst hebben aangemeld en voor geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld voor de Verantwoordingsronde. We zullen jullie uiterlijk volgende week via de mail en deze nieuwsbrief over de online presentatie informeren en de link toesturen. 

We keken er erg naar uit om jullie weer in levende lijve te ontmoeten en vinden het daarom erg spijtig. Maar we houden goede hoop. Volgend jaar zullen we een nieuwe ronde met fysieke bijeenkomsten plannen. Mochten jullie vragen hebben over de Verantwoordingsronde dan kunnen jullie deze sturen naar dienstpostbus.verantwoordingsronde@minocw.nl 

Verwerking niet-normatieve Rijksbijdrage sector hoger onderwijs (aanvulling op ‘verwerking aanvullende Rijksbijdrage’ uit nieuwsbrief 53 van 29 oktober 2021)

Naar aanleiding van de passage over de verwerking van aanvullende Rijksbijdragen in de vorige nieuwsbrief bereikte ons een aantal vragen vanuit de sector hoger onderwijs en de accountants. Naar aanleiding van deze vragen het volgende:

Indien uit een OCW-regeling en/of een OCW-beschikking blijkt dat er sprake is van een niet-normatieve Rijkbijdrage dient deze ook als zodanig te worden verwerkt.

In de brieven van 1 juli 2021 over het Nationaal Programma Onderwijs (kenmerk 28398454 voor de hbo sector en kenmerk 28396141 voor de wo sector) is een passage opgenomen met de kop: ‘Niet-normatieve Rijksbijdrage’. Hetgeen wat is gesteld in deze brieven geldt onverkort voor de sector hoger onderwijs.

Wat betreft de verwerking geldt dus:

•            RJ 660.202a: “De onderwijsinstelling dient de toegekende niet-normatieve Rijksbijdrage naar de aard van de bijdrage in overeenstemming met hoofdstuk 274 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun te verwerken als exploitatiesubsidie of als investeringssubsidie.”

•            RJ 274.108: “Exploitatiesubsidies dienen ten gunste van de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt in het boekjaar waarin de gesubsidieerde bestedingen in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.”

Wat betreft de presentatie geldt:

•            RJ660.304: “De niet-normatieve Rijksbijdrage die als exploitatiesubsidie is verwerkt dient in de staat van baten en lasten gepresenteerd te worden onder de Rijksbijdragen. De niet-normatieve Rijksbijdrage die als investeringssubsidie is verwerkt, dient in overeenstemming met de alinea’s 112 en 113 van hoofdstuk 274 Overheidssubsidies te worden gepresenteerd.”