Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Voor vragen over onderstaande onderwerpen, indien anders staat aangegeven, kunt u een e-mail sturen aan: jaarverslaggeving@minocw.nl 

Wijziging van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is gewijzigd op de volgende punten:

  1. De verplichte openbaarmaking van het jaarverslag door onderwijsinstellingen

De aanpassing vindt plaats op basis van de actualisering deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs. Het omvat objectieve eisen die voor alle scholen gelden in het funderend onderwijs waaronder de verplichte openbaarmaking van het jaarverslag door de onderwijsinstelling. Dit vormt een wettelijke grondslag op basis waarvan de inspectie haar toezichthoudende taken kan blijven uitoefenen. 

  1. De toevoeging van het mbo-studentenfonds voor de ondersteuning van diverse categorieën studenten en de verantwoording over deze voorzieningen

De aanpassing omvat de verantwoording over het nieuwe mbo-studentenfonds in de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen. Op grond van hiervan zijn bekostigde mbo-instellingen verplicht voorzieningen te treffen voor de ondersteuning van specifieke categorieën studenten.

  1. De toevoeging van een verwijzing naar de beleidsregel ‘Investeren met publieke middelen in private activiteiten’

De aanpassing regelt de verantwoording over het gevoerde beleid betreffend het investeren van publieke middelen in private activiteiten. Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs en het mbo worden verplicht in het bestuursverslag hierover te verantwoorden.

  1. Enkele definitiewijzigingen

De aanpassing voegt een aantal definities toe aan de RJO.

Lees via deze link de gehele wijzigingstekst welke op 22 februari 2022 is gepubliceerd in de Staatscourant.