Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Aanlevering jaarrekeninggegevens

De aanlevering van de jaarrekeninggegevens bij DUO via het nieuwe portaal begint goed op gang te komen. DUO meldt dat bij een eerste analyse er enkele, veel voorkomende fouten opvallen. DUO vraagt of u bij het invullen extra aandacht wilt geven aan de volgende punten, dit voorkomt dat DUO u om correcties en/of aanvullingen moet vragen. De volgende fouten vallen op:

  1. In de jaarverantwoordingsrapportages kunt u zowel de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening invullen. Als u alleen een enkelvoudige jaarrekening hebt, let dan goed op dat u deze op de pagina’s van de enkelvoudige jaarrekening invult en niet op pagina’s van de geconsolideerde jaarrekening. Als u alleen een enkelvoudige jaarrekening aanlevert, slaat u de pagina’s van de geconsolideerde jaarrekening over en vult u hier niets in.
  2. De aparte WNT-rapportage is alleen voor de cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijs gerelateerde instellingen. Onderwijsbesturen gebruiken deze rapportage niet en verantwoorden de WNT in de jaarverantwoordingsrapportage.
  3. Enkele onderwerpen in de jaarverantwoordingsrapportage hebben verloopoverzichten, zoals de materiële vaste activa en de langlopende schulden. Als u een verloopoverzicht invult, vul het dan helemaal in: dus de beginstand, het verloop én de eindstand.
  4. In de jaarverantwoordingsrapportages zouden de cijfers in de kolom huidig van de Balans en de Staat van Baten en Lasten in de Continuïteitsparagraaf overeen moeten komen met de cijfers van het huidige jaar in de Balans en de Staat van Baten en Lasten. Het enige verschil is dat hier mogelijk afrondingsverschillen zijn.

Op donderdag 9 juni 2022 (morgen) van 10:00 tot 11:30 uur kunt u deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst van DUO via de volgende link:

https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/j.php?MTID=m5b1dccf602f4a5e3fa16e36ed957150b

Op 14 juni om 10:00 uur en op 22 juni om 13:30 uur zijn er nog twee gelegenheden waar u al uw vragen aan de DUO specialisten kunt stellen. Voor deelname aan deze gelegenheden kunt u ook de bovenstaande link gebruiken.

Vragen kunt u stellen door een e-mail te sturen aan: xbrl@duo.nl

Informatiebijeenkomst van OCW & DUO

Het ministerie van OCW en DUO organiseren op dinsdag 5 juli aanstaande een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen we toelichting geven over de inhoud van de volgende projecten en de samenhang daartussen.

  • Corporate Sustainability Reporting Directive: Europese richtlijn die mogelijk een rapportageverplichting voorschrijft waardoor duurzaamheid moet worden opgenomen in het bestuursverslag van o.a. onderwijsinstellingen.
  • Pilot Compact Bestuursverslag: Een compactere inrichting van niet-financiële verantwoordingsinformatie in het bestuursverslag.
  • Duurzaam Verantwoorden: Heeft als voornaamste doel om samen met het veld vernieuwing in verantwoordingsinformatie vast te stellen en door te voeren, al dan niet door het invoeren van digitale assurance.

Graag gaan wij met u in gesprek over hoe deze drie projecten in samenhang kunnen worden aangepakt waarbij vanzelfsprekend ook rekening zal worden gehouden met de belangen van uw organisatie. Immers, gaat het hier om een ketenverantwoordelijkheid.

Houdt uw mail in de gaten, een uitnodiging met verdere informatie volgt!

Zet het vast in de agenda:

Wanneer: dinsdag 5 juli 2022

Tijd: 13:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur) tot 16:00 uur (mogelijkheid tot napraten)

Vragen? U kunt ons mailen via jaarverslaggeving@minocw.nl