Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Voor vragen over onderstaande onderwerpen, indien anders staat aangegeven, kunt u een e-mail sturen aan: 

jaarverslaggeving@minocw.nl

Deze nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Programma Samen Verantwoorden

De maatschappij en de politiek vragen steeds meer inzicht in hoe schoolbesturen de financiële middelen besteden die ze van de overheid ontvangen. Dit stelt aanzienlijke eisen aan de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en kwaliteit van de informatie die ze verstrekken. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streven ernaar om samen met onder andere schoolbesturen, sectorraden, administratiekantoren, accountants, softwareontwikkelaars en de Inspectie van het Onderwijs het verantwoordingsproces te verbeteren en de administratieve lasten te verlichten.

Draag bij aan de ontwikkeling

In het programma Samen Verantwoorden (voorheen Duurzaam Verantwoorden) werken we sinds vorig jaar samen met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Het doel is om te bepalen welke stappen er moeten worden genomen om een breed gedragen verantwoordingsproces te creëren in de gehele onderwijsketen en om deze stappen vervolgens te gaan zetten. We zoeken daarvoor mensen uit de praktijk die willen bijdragen aan deze ontwikkeling.

We komen vier keer per jaar samen tijdens de "Ketendag Verantwoorden en Beleid". Daarnaast zijn er werkgroepen waaraan u kunt deelnemen:

  • De eerste werkgroep, genaamd "Toekomst”, heeft als taak de toekomstvisie te bepalen om daarmee meer verbinding, draagvlak en gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren tussen alle partijen.
  • De tweede werkgroep, genaamd “System-to-System", heeft als taak voorstellen te ontwikkelen over hoe financiële gegevens direct kunnen worden overgedragen.
  • De derde werkgroep, genaamd "Digitale Assurance", heeft als taak voorstellen te ontwikkelen over hoe digitaal aangeleverde gegevens voorzien kunnen worden van een digitale controleverklaring wat vervolgens in Proof of Concepts (pilot) wordt getest.
  • De vierde, nog op te richten, werkgroep zal zich bezig houden met duurzaamheidsverantwoording in de breedste zin van het woord. In navolging van Europese ontwikkelingen moeten we als onderwijssector ook nadenken over de wijze waarop duurzaamheid kan en moet worden verantwoord.

Indicatie van tijdsbesteding:

Ketendagen: 4 dagen per jaar

Werkgroepen: 4 dagdelen per kwartaal

Proof Of Concepts: Intensiever, afhankelijk van je rol

Uw mening is belangrijk

Het programma Samen Verantwoorden zoekt controllers, hoofden financiën van schoolbesturen, financieel directeuren, financiële medewerkers en administratiekantoren die actief willen bijdragen aan vernieuwingen in het verantwoordingsproces. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail via deze link. Nadat we kennis hebben gemaakt en uw deelname-voorkeuren hebben besproken, verwelkomen we u graag!

Aankondiging: Verantwoordingsronde 2023

Sinds 2017 gaan het Ministerie van OCW en DUO gezamenlijk het land in om ontwikkelingen rondom de jaarverslaggeving toe te lichten en daarover in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen, bestuursleden, toezichthouders, controllers, accountants, administrateurs, financials en andere geïnteresseerden. De Verantwoordingsronde typeert zich door het interactieve karakter waarbij veel ruimte is voor het geven van input en het uitwisselen van gedachtes in een informele sfeer.

In november en december keert de Verantwoordingsronde terug en organiseren we een aantal bijeenkomsten om met het veld in gesprek te gaan over actualiteiten en verantwoordingsaangelegenheden. Waar nodig zullen we hiervoor ook deskundigen uitnodigen.

We zullen meerdere bijeenkomsten organiseren op verschillende locaties in het land zodat aanwezigheid voor iedereen mogelijk wordt gemaakt. Via deze nieuwsbrief informeren we u binnenkort nader over het programma, de data, de locaties en op welke manier u zich kunt aanmelden.

Heeft u vragen of inbreng? Dat kunt u via deze link kenbaar maken.