Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA is gepubliceerd. Met het wetsvoorstel wordt voor werkgevers loondoorbetaling bij ziekte goedkoper door de financiële tegemoetkoming. Daarnaast wordt onzekerheid bij werkgevers weggenomen, omdat het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie inspanningen leidend wordt. Voor werknemers betekent dit dat zij mogelijk eerder een WIA-uitkering in plaats van loon zullen ontvangen. WIA-gerechtigden krijgen vijf jaar meer zekerheid over het behoud van hun WIA-uitkering als zij gaan werken.

Internetconsultatie Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Brede steun Tweede Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

De Tweede Kamer heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd. De wetswijziging is nodig om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. 128 van de 150 Kamerleden hebben voor dit wetsvoorstel gestemd. Op korte termijn wordt het voorstel in de Eerste Kamer behandeld.

Brede steun Tweede Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

Kabinet pakt misstanden arbeidsmigranten aan

In Nederland werkzame arbeidsmigranten (circa 400.000) kunnen te maken hebben met misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. Deze misstanden baren het kabinet zorgen. Zij zijn onacceptabel en schadelijk voor de reputatie van Nederland als beschaafd land. Nederland heeft arbeidsmigranten nodig. Wil Nederland zijn huidige welvaart en economische groei kunnen vasthouden, dan moet Nederland ook zorgen dat het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk is om onder goede voorwaarden hier te wonen en te werken.

Kabinet pakt misstanden arbeidsmigranten aan

Kabinet trekt ruim 20 miljoen uit voor werkgelegenheidseffecten energietransitie

De energietransitie biedt veel kansen, maar betekent ook dat een aantal mensen in met name de fossiele energiesector de komende jaren waarschijnlijk hun baan zal verliezen. Om deze werknemers te helpen met om- en bijscholen en van-werk-naar-werk trajecten trekt het kabinet 22 miljoen euro uit.

Kabinet trekt ruim 20 miljoen uit voor werkgelegenheidseffecten energietransitie

Staatssecretaris Van Ark scherpt toegang tot bijstand aan bij fraude

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering die vermogen verzwijgen en daarvoor zijn beboet direct weer een uitkering kunnen krijgen. Staatssecretaris Van Ark bereidt een wetswijziging voor die dit regelt.

Staatssecretaris Van Ark scherpt toegang tot bijstand aan bij fraude

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen.

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen

Meer keuzevrijheid bij pensionering door opname deel van pensioen ineens

Het kabinet wil mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom kunnen mensen straks maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen op het moment dat zij met pensioen gaan. Bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen, de woning te verbeteren of om op reis te gaan. Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer schriftelijk over de uitwerking van dit voorstel.

Meer keuzevrijheid bij pensionering door opname deel van pensioen ineens

Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Zijn concept-wetsvoorstel gaat gelijktijdig in consultatie.

Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel

Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd

Mensen met een arbeidsbeperking moeten meer perspectief op werk krijgen. Het is belangrijk voor werkgevers die behoefte hebben aan goed personeel én voor mensen met een beperking, want werk biedt bestaanszekerheid en persoonlijke ontwikkeling. De laatste jaren krijgen steeds meer mensen uit deze doelgroep een plek bij een reguliere werkgever. Om deze trend voort te zetten, ook als het economisch minder meezit, verlaagt staatssecretaris Van Ark de eigen bijdragen voor vervoersvoorzieningen.

Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd

Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland

Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland. Vanaf 2020 is er jaarlijks 9,8 miljoen euro beschikbaar voor de kinderopvang. Met het geld kunnen de kosten die ouders betalen voor de opvang naar beneden en komt er meer ruimte voor het opleiden en bijscholen van werknemers in de kinderopvang. De ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK dragen bij aan het versterken van de opvang op de eilanden, in nauwe samenwerking met de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland

Stand van zaken kinderopvang

Op donderdag 20 juni jl. vond het Algemeen Overleg (AO) Kinderopvang plaats in de Tweede Kamer. Op de agenda stonden: de Verzamelbrief Kinderopvang april 2019, de uitkomsten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor 2018 en de brief arbeidsmarktkrapte en wachtlijsten kinderopvangsector. In de week voorafgaand aan het AO heeft staatssecretaris Van Ark de kwartaalrapportage kinderopvang (met ontwikkeling uurtarieven) en een brief over het onderzoek naar de stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen naar de Tweede Kamer verstuurd.

Stand van zaken kinderopvang