Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van donderdag 15 september 2022 met daarin de volgende berichten:

Minister zet pedagogisch medewerkers in het zonnetje

Donderdag 15 september 2022, vandaag dus, is het de ‘Dag van de Pedagogisch Medewerker’. Een dag die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet ongemerkt wil laten passeren. Daarom zet zij alle pedagogische professionals van kinderopvangorganisaties en gastouders graag in het zonnetje via een videoboodschap.

Klik hier om de video te bekijken.

Dag van de Pedagogisch Medewerker
Beeld: ©Ministerie van SZW

Informatie ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO)

Van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 is de buitenschoolse opvang gesloten geweest, als maatregel tegen het coronavirus. Met dit bericht willen we u graag informeren over de ‘Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ die in het kader van deze sluiting is opgezet.

Wij gaan ouders op diverse manieren informeren over de tegemoetkoming, onder andere via u. Het zou fijn zijn als ook u deze informatie met ouders deelt. Het is belangrijk dat ouders tussen 1 oktober tot en met 1 december 2022 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming, als zij hiervoor in aanmerking komen (zie het bericht hieronder voor de voorwaarden).

Verklaring kinderopvang

Bij het indienen van een aanvraag hebben ouders uw medewerking nodig. Zij zullen u vragen om een Verklaring kinderopvang in te vullen en te ondertekenen. Dit moet voor ieder kind (of contract) apart. Vanaf 1 september 2022 staat deze verklaring, inclusief uitleg aan u als houder, op de SVB-website.

Hieronder vindt u informatie die u kunt delen met uw ouders. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze aan ons mailen via tegemoetkomingko@minszw.nl.
Als u kinderen van niet-Nederlandstalige ouders opvangt, kunt u de informatie op de Engelstalige webpagina van SVB aan ouders geven.

Wij danken u bij voorbaat voor de moeite die u neemt om het bericht met de ouders te delen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die er recht op heeft, de tegemoetkoming ontvangt.

Belangrijk bericht voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of bijdrage van gemeente

1 oktober t/m 1 december 2022: Tegemoetkoming aanvragen bij SVB voor derde coronasluiting buitenschoolse opvang (21 december 2021 t/m 9 januari 2022).

Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang (bso)? Krijgt u daarvoor geen kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En heeft u uw rekeningen van de bso tijdens de coronasluiting van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 volledig doorbetaald? Dan kunt u vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 bij de SVB de ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) aanvragen.

Vanaf 1 oktober kunt u op website van de SVB in Mijn SVB de tegemoetkoming aanvragen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de rekeningen die u betaalde voor de bso tijdens de derde sluitingsperiode van de bso van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Bij de aanvraag levert u de betaalde rekeningen van de bso aan en een Verklaring kinderopvang, die u moet laten ondertekenen door de BSO. Deze verklaring is vanaf 1 september op de website van de SVB te vinden.

Besluit en uitbetaling

De SVB besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag over de tegemoetkoming. Daarna krijgt u deze uitbetaald als u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over de aanvraag vindt u op de site van de SVB.
 
U heeft geen recht op een TTKZO-tegemoetkoming:

 • voor uren bso waarvoor een gemeentelijke financiering bestaat (SMI);
 • voor uren bso in het kader van noodopvang;
 • als u over de periode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 recht heeft (gehad) op een tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag (TTKO).

Meer informatie over de verschillende tegemoetkomingsregelingen voor de kinderopvang, vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Gevolgen van het personeelstekort in de kinderopvang

Net als bij veel andere bedrijven en organisaties heeft ook de kinderopvang last van personeelstekorten. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor ouders (en opvoeders). Sommige kinderopvangorganisaties kiezen er door gebrek aan beschikbaar personeel voor om groepen kleiner te maken of (eerder) dicht te gaan. Ook besluiten kinderopvanglocaties tot tijdelijke sluiting en in sommige gevallen zeggen kinderopvangorganisaties zelfs de contracten met ouders op.

Wet- en regelgeving

Voor alle betrokkenen is het ontzettend vervelend wanneer kinderopvangorganisaties zich gedwongen voelen om contracten te wijzigen of stop te zetten. Ook heeft het wijzigen of beëindigen van contracten gevolgen voor het recht dat ouders hebben op kinderopvangtoeslag. Het is daarom belangrijk om in de gaten te houden wat volgens de huidige wet- en regelgeving kan en mag, om zo vervelende situaties te voorkomen. Wat wel en niet mag leest u hieronder.

Richtlijnen voor kinderopvangorganisaties:

 • Als u aan een ouder laat weten dat een kind niet naar de opvang kan komen, levert u niet de prestatie die u bent overeengekomen. Een ouder is in zo'n geval niet verplicht tot betaling.
 • Als kinderopvangorganisatie moet u ouders informeren wanneer u minder opvanguren geleverd heeft of gaat leveren en over de sluiting van een groep of locatie. U wijst ouders erop dat dit gevolgen heeft voor hun kinderopvangtoeslag en dat zij daarom hun opvanggegevens moeten aanpassen via Mijn Toeslagen of de kinderopvangtoeslag-app.
 • Situaties van overmacht (zoals personeelstekorten) zijn het risico van u als ondernemer en komen niet voor rekening van de afnemer: de ouders. Als kinderopvangorganisatie moet u in zo'n geval de factuur aanpassen, zodat de ouders het juiste bedrag betalen.
 • In overleg met ouders kunt u als kinderopvang ruildagen aanbieden, maar alleen onder heldere voorwaarden en met instemming van de ouders.
 • Personeelstekorten kunnen ervoor zorgen dat u als kinderopvangorganisatie tijdelijk, langdurig of blijvend niet meer in staat bent om contracten uit te voeren. U mag in zo'n geval deze contracten opzeggen.

Heeft u vragen?

Heeft u als kinderopvangorganisatie vragen over bovenstaande richtlijnen? Neem dan contact op met: relatiebeheer@toeslagen.nl.

Richtlijnen voor ouders en afnemers van kinderopvang:

 • Situaties van overmacht (zoals personeelstekorten) komen voor rekening van de kinderopvangorganisatie en niet voor uw rekening. U hoeft niet te betalen voor kinderopvang-uren die u niet kunt afnemen, bijvoorbeeld door een tekort aan personeel.
 • Over niet-geleverde opvanguren kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Een voorwaarde voor kinderopvangtoeslag is namelijk dat alleen betaalde kosten voor kinderopvang worden vergoed.
 • Als u als ouder zelf besluit om geen gebruik te maken van opvang, bijvoorbeeld omdat uw kind ziek is, mag de kinderopvangorganisatie de opvangkosten wél in rekening brengen.
 • Om terugvorderingen van kinderopvangtoeslag te voorkomen, is het belangrijk dat u als ouder de opvanggegevens wijzigt en up-to-date houdt in uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag. U kunt deze gegevens inzien en aanpassen via Mijn Toeslagen of de kinderopvangtoeslag-app.

Kamerbrief over aanpak personeelstekort kinderopvang

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt hard aan een oplossing voor de personeelskrapte in de kinderopvang. Dat doet zij in nauw contact met brancheorganisaties en oudervertegenwoordigers. In haar Kamerbrief van 5 september 2022 benoemt minister Van Gennip (SZW) de acties die samen met de sector worden ondernomen om de personeelstekorten tegen te gaan. Ook licht zij toe wat de stand van zaken is van de verschillende acties.

De aanpak rust op drie belangrijke pijlers:

 1. Meer nieuwe medewerkers aantrekken door onder meer de verlenging van de verhoogde inzet van BBL’ers;
 2. Het huidige personeel behouden door het verminderen van de werk- en regeldruk;
 3. Het stimuleren van meer uren werken, bijvoorbeeld door een deeltijdfactorproject.

Lees hier de kamerbrief van 5 september 2022

Ambtenaren een dag aan de slag als pedagogisch medewerker

PPINK, de beroepsvereniging voor pedagogisch professionals in de kinderopvang, vindt dat het vak van pedagogisch medewerker meer erkenning en waardering verdient. Daarom bedacht PPINK dat het goed zou zijn om beleidsbepalers dit vak zélf te laten ervaren, door ze een dag te laten ‘stagelopen’ in de kinderopvang. Zo ontstond de campagne ‘Een dag aan de slag in de kinderopvang’.

Praktijk écht ervaren

Het ministerie van SZW is enthousiast over deze campagne. Als verantwoordelijke voor de wet- en regelgeving voor de kinderopvang vinden we het belangrijk om te weten wat er speelt in de praktijk van de kinderopvang. Onze medewerkers spreken regelmatig met organisaties en mensen uit de sector en we gaan ook op werkbezoek bij kinderopvangorganisaties. Dat is erg waardevol, maar het is nog beter om de praktijk écht te ervaren.

PPINK nodigde het ministerie van SZW als eerste partij uit om aan deze campagne mee te doen. Meerdere ambtenaren liepen intussen een dag(deel) mee in de kinderopvang en deden hier verslag van. Hun ervaringen zijn erg positief.

Inzet en enthousiasme

Tuncay Uyanik, directeur Kinderopvang bij SZW, liep een ochtend mee bij de dagopvang (zie foto). “Ik wist al dat de pedagogisch professionals belangrijk en zwaar werk doen. Na deze ochtend ben ik helemaal doordrongen van het belang van hun werk”, vertelt hij. “Het was zo mooi om wat langer de tijd te hebben. Ik zag hoe de kinderen spelenderwijs van elkaar leren en hoe de pedagogisch medewerkers de kinderen daarin ondersteunen. Vol inspiratie kwam ik terug op het ministerie!”

SZW-beleidsmedewerker Manon Persoon liep een dag mee bij een peutergroep. “Er wordt veel van pedagogisch medewerkers gevraagd. Ze maken lange dagen, waarbij ze van tevoren nooit weten hoe laat ze naar huis kunnen. Toch leerde ik hen kennen als creatieve, bevlogen mensen. Hun inzet en enthousiasme is aanstekelijk.”

Opgenomen in de groep

Ook beleidsmedewerker Eveline de Vetten is enthousiast over haar ervaringen. “Hartverwarmend hoe snel ik door de collega’s en kinderen in de groep werd opgenomen als ‘juf Eef’. Ik vond het zeer waardevol om een dagje mee te lopen bij een groep en het werk van de pedagogisch medewerkers écht te ervaren.”

Meer info over de campagne ‘Een dag aan de slag in de kinderopvang’ is vanaf 15 september 2022 te vinden op: www.ppink.nl

Een dag aan de slag in de kinderopvang
Beeld: ©Ministerie van SZW