Nieuwsbrief kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van donderdag 16 november 2023 met daarin de volgende berichten:

Maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag extra verhoogd in 2024

De maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag gaan in 2024 extra omhoog. De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt naar € 10,25. Voor de buitenschoolse opvang wordt de maximum uurprijs € 9,12 en voor de gastouderopvang € 7,53. De Tweede Kamer nam op 24 oktober een amendement aan dat deze extra verhoging mogelijk maakt.

Dalende kosten voor ouders

De bedoeling van de extra verhoging is dat de maximum uurprijs beter aansluit bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang. Zo dalen de kosten voor ouders. Om de stijging van de maximum uurprijs te realiseren, werkt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan een spoedwijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag. De Dienst Toeslagen betaalt ouders vanaf eind december 2023 al hogere voorschotten uit, op basis van de nieuwe maximum uurprijzen (nog voordat de spoedwijziging van het besluit definitief is vastgesteld).

Meer informatie is te vinden in deze Kamerbrief.

Ontwikkelpad kinderopvang geïntroduceerd

De kinderopvangsector kampt met grote personeelstekorten. Werkzoekenden hebben niet altijd de juiste diploma’s om aan de slag te kunnen als pedagogisch medewerker. Daarom introduceren de brancheorganisaties van de kinderopvangsector samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Ontwikkelpad kinderopvang. Dit ontwikkelpad helpt medewerkers in de kinderopvang zich stap voor stap te ontwikkelen.

Wat is het Ontwikkelpad?

Het Ontwikkelpad is een op maat gemaakte route waarlangs medewerkers kunnen in- en doorstromen in de kinderopvangsector. Een kandidaat kan instappen als groepshulp en vervolgens verschillende vaardigheden leren in de praktijk. Denk aan verzorgende taken en licht huishoudelijke werkzaamheden, of aan het begeleiden van kinderen tijdens verschillende activiteiten. Zo helpt en ondersteunt een nieuwe arbeidskracht de pedagogisch medewerker.

Daarnaast maakt deze vorm van stapsgewijs leren het voor groepshulpen makkelijker om zelf pedagogisch medewerker te worden - als ze dat willen en kunnen. Kortom, dankzij het Ontwikkelpad vergroot je de pool van potentiële medewerkers aanzienlijk. Dit helpt om de werkdruk te verlagen en de kracht van je team te versterken.

Meer informatie

Alle informatie over het Ontwikkelpad kinderopvang is hier te vinden en via de online communicatietoolkit.

Online communicatietoolkit

In de toolkit vind je basisinformatie en communicatiematerialen, die je vrij kunt gebruiken om bekendheid te geven aan het Ontwikkelpad. Gebruik ze bijvoorbeeld op jullie website en socialmedia‐kanalen, op locatie bij het werven van nieuwe werknemers of om verschillende vestigingen te informeren over het Ontwikkelpad. Let wel: de materialen mogen alleen organisch ingezet worden (en niet betaald gepromoot worden). Vooralsnog kunnen de materialen gebruikt worden tot en met september 2026.

Ga aan de slag met het Ontwikkelpad

Een paar tips om aan de slag te gaan met het ontwikkelpad:

 • Laat jouw bedrijf erkennen als leerbedrijf. Ben je al erkend? Check dan of je erkend bent voor de juiste opleidingen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kan je helpen. Kijk voor meer informatie op de website van SBB.
 • Wil je nieuwe medewerkers aannemen via het Ontwikkelpad? Kijk dan op kinderopvang-werkt.nl om te zien of jouw arbeidsmarktregio al werkt met het Ontwikkelpad. Is dit het geval? Meld je dan aan bij het Werkgeversservicepunt in jouw regio.
 • Werkt jouw arbeidsmarktregio nog niet met het Ontwikkelpad kinderopvang, maar heb jij wel interesse? Of is jouw bedrijf actief in meerdere arbeidsmarktregio’s? Meld je dan bij de landelijke werkgeversservicepunten via landelijkadviseurswgd@uwv.nl en info@lwspgemeenten.nl.
 • Wil je jouw huidige medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen via het Ontwikkelpad? Neem contact op met een mbo‐instelling. Kijk op kinderopvang-werkt.nl voor het overzicht van mbo‐scholen die de opleidingstegels uit het Ontwikkelpad kunnen aanbieden (in de derde leerweg).

Heb je vragen?

Vond je het antwoord op jouw vraag niet in de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met: kinderopvang@nlwerktaanwerk.nl.

Ontwikkelpad Kinderopvang

Kamerbrief Verdere kwaliteitsverbeteringen voorschoolse educatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 27 oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verdere kwaliteitsverbeteringen in de voorschoolse educatie. In deze brief beschrijft de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (PVO) welke stappen zij neemt om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te versterken en om de personeelstekorten in voorschoolse educatie (ve) tegen te gaan.

In dat kader beschrijft zij ook de optie om - onder voorwaarden - beroepskrachten in opleiding en niet volledig ve-gekwalificeerde pedagogisch medewerkers formatief in te zetten in de voorschoolse educatie. Ook kondigt de minister onder meer een verkenning aan naar de mogelijkheden om voorschoolse educatie aan te bieden in de gastouderopvang.

Onderwerpen Kamerbrief

In de Kamerbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Effecten van personeelstekorten op de kwaliteit van ve;
  1.1 (Tijdelijk) formatief inzetbaar maken van beroepskrachten in opleiding;
  1.2 Oproep aan het veld;
 2. Voorschoolse educatie in de gastouderopvang;
 3. Structureel toezicht op de educatieve kwaliteit;
 4. Evaluatie Lokale Educatieve Agenda/vve;
 5. Reactie op het briefadvies van de Onderwijsraad.

Mogelijkheid tot meertalige kinderopvang wettelijk vastgelegd

Kinderopvangcentra mogen vanaf 1 februari 2024 meertalige dagopvang aanbieden. De Eerste Kamer stemde op 7 november in met een wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hierdoor mag kinderopvang voor maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd in het Duits, Engels of Frans aangeboden worden. Buitenschoolse opvang mag al langer meertalig worden aangeboden.

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat er een behoefte onder ouders bestaat naar meertalige kinderopvang. Met name naar kinderopvang in het Engels. In de grensregio’s is er behoefte aan Duits en Frans op de opvang. Door kinderopvang ook in deze talen aan te bieden, ontstaat een ‘doorlopende leerlijn’ met het basisonderwijs.

Positieve effecten

De afgelopen jaren is er geëxperimenteerd met meertalige dagopvang. Daaruit blijkt dat meertalige dagopvang voordelen biedt voor zowel kinderen bij wie Nederlands de thuistaal is, als voor kinderen voor wie Nederlands een vreemde taal is. Een verdeling van ten minste 50% Nederlands (of Fries, of een streektaal) en maximaal 50% Duits, Engels of Frans heeft positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen.

Verdere voorwaarden voor meertalige dagopvang en buitenschoolse opvang worden uitgewerkt en later opgenomen in het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’. Het streven is om dit besluit in januari 2024 te publiceren.

Pilots ‘Bouwen aan werkplezier’ in de kinderopvang gestart

Het arbeidsmarktteam van de directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is constant op zoek naar oplossingen om het personeelstekort in de sector terug te brengen. Daarvoor deed SZW onder andere mee aan het Startup in Residence (SiR) Intergov-programma. Daarbij kwam Open Kaart - Bouwen aan werkplezier als winnaar uit de bus (zie de nieuwsbrief van 10 augustus 2023). Inmiddels, ruim twee maanden verder, worden met dit spel op acht groepen pilots gedraaid.

De startup achter dit idee is Brugwerk. Een sociale onderneming die – samen met de doelgroepen waar het om gaat – oplossingen ontwikkelt voor actuele vraagstukken. Voor het vraagstuk van SZW bedachten zij Open Kaart - Bouwen aan werkplezier: een kaartspel waarmee pedagogisch medewerkers gedurende de dag focussen op wat hen in hun werk blij en gelukkig maakt. Het spel kan tijdens werktijd gespeeld worden; individueel, met collega’s én met kinderen. Op elke kaart staat namelijk een vraag voor volwassenen en een ‘vertaling’ hiervan voor kinderen. Ook wordt een ‘geluksbord’ bij het spel geleverd, waarop vragen, inzichten en leuke uitspraken kunnen worden opgehangen.

Werkplezier ervaren

Doel van het spel is om positiviteit over het werken in de kinderopvang te stimuleren. Dit heeft een groot effect op het werkplezier en het ervaren van werkplezier houdt medewerkers in een organisatie.

De afgelopen maanden ontwikkelde Brugwerk het spel samen met een ‘expertpanel’ van praktijkprofessionals: pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en een pedagogisch coach. Door deze samenwerking sluit het eerste prototype aan bij de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. “Dankzij de samenwerking met dit panel konden wij de vragen echt toespitsen op wat binnen de kinderopvang speelt en hebben we belangrijke verbeteringen doorgevoerd”, aldus Alyssa Brinkhof, projectleider van Open Kaart.

Pilots op acht groepen

Na het afronden van de eerste versie van het spel zijn begin november pilots gestart bij in totaal acht groepen van Ons Kindbureau in Rosmalen en Blos Kinderopvang in Apeldoorn. Tijdens de pilots werken de groepen gedurende twee maanden met dit spel. Via enquêtes toetst Brugwerk of het spel daadwerkelijk een positief effect heeft op het ervaren van werkplezier.

Daarnaast vindt regelmatig afstemming plaats met de managers en brengt Brugwerk bezoeken aan de groepen, om feedback op te halen en te verwerken. Verder onderzoeken we momenteel hoe het spel in februari aangeboden kan worden aan alle kinderopvangorganisaties, om ook hun werkplezier zoveel mogelijk te stimuleren!

Open Kaart - Bouwen aan werkplezier

Periodieke rapportage kinderopvangbeleid naar de Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurde op 6 oktober 2023 de Periodieke Rapportage Kinderopvangbeleid 2015-2022 met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer. Deze periodieke rapportage richt zich op één doel van kinderopvangbeleid, namelijk de ontwikkeling van het kind.

Hoofdvraag van de verstuurde rapportage is, in hoeverre het beleid in dat opzicht doeltreffend en doelmatig is geweest. En hoe dit verbeterd zou kunnen worden. De rapportage bevat ook beleidsopties, die zijn een verplicht onderdeel. Ook deze beleidsopties zijn dus ingegeven vanuit het perspectief van de ontwikkeling van het kind.

Aparte rapportage arbeidsparticipatie

Een aparte rapportage op een later moment heeft arbeidsparticipatie als onderwerp: het andere doel van kinderopvangbeleid. De beleidsopties in deze rapportage zijn gericht op het ondersteunen van arbeidsparticipatie.

De Periodieke rapportage kinderopvangbeleid en bijbehorende Kamerbrief zijn hier te vinden.