Definitief besluit significante wijziging NPO Gemist / NPO Start on demand

Definitief besluit van staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) over de significante wijziging van NPO Gemist naar NPO Start on demand.

Definitief besluit significante wijziging NPO Gemist / NPO Start on demand (PDF | 14 pagina's | 190 kB)

Zienswijze NLconnect ontwerpbesluit wijziging aanbodkanaal NPO Gemist (PDF | 4 pagina's | 135 kB)

Zienswijze VodafoneZiggo ontwerpbesluit wijziging aanbodkanaal NPO Gemist (PDF | 3 pagina's | 80 kB)

Zienswijze VCO ontwerpbesluit wijziging aanbodkanaal NPO Gemist (PDF | 6 pagina's | 218 kB)

Nieuw kanaal beginnen, een bestaand kanaal wijzigen of stoppen

Als de NPO nieuwe televisie of radiokanalen wil beginnen, moet het ministerie van OCW dat goedkeuren. Ook belangrijke wijzigingen of het beëindigen van bestaande kanalen moeten worden goedgekeurd. Nederland heeft met de Europese Commissie afgesproken dat daarvoor een transparante procedure wordt gevolgd. 

De procedure is in het kort: 

  • De Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media adviseren de minister;
  • Belanghebbenden kunnen een eerste inbreng sturen naar de Raad voor Cultuur en het Commissariaat;
  • De Autoriteit Consument en Markt rapporteert over de markteffecten;
  • De minister stelt een ontwerpbesluit op;
  • Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op het ontwerpbesluit;
  • Binnen 6 maanden komt er een definitief besluit.

Aanvraag wijziging NPO Gemist

Op dit moment is NPO Gemist een zogenoemde ‘catch up-dienst’ waarmee het publiek alleen maar programma’s kan terugkijken die eerdere op een van de algemene programmakanalen zijn uitgezonden. NPO Gemist is gratis publiek toegankelijk via NPO Start, de centrale online vindplaats voor het video-aanbod van de publieke omroep. De toevoegingen vormen dan ook een significante wijziging van het bestaande aanbodkanaal NPO Gemist waarvoor instemming van de minister nodig is. NPO Gemist is door de wijzigingen niet langer louter een dienst om gemiste programma’s terug te kijken, maar bevat ook nieuw en exclusief on demand aanbod. In verband daarmee voert de NPO een naamswijziging door: NPO Gemist heet voortaan NPO Start on demand.

On demand kijken is inmiddels in Nederland onder alle leeftijdsgroepen ingeburgerd als reguliere vorm van kijken. Een groter wordend deel van het publiek kijkt zelfs uitsluitend of voor een groot deel on demand. Dit zijn met name jongere groepen maar ook oudere leeftijdsgroepen kijken in toenemende mate on demand. Om deze groepen beter te bedienen en aan te blijven sluiten bij een snel veranderend mediagedrag wil de NPO het mogelijk maken on demand ook programma’s aan te bieden die niet lineair zijn uitgezonden zodat de NPO meer programmeerflexibiliteit krijgt om te voldoen aan de behoeftes die het publiek heeft dat (uitsluitend of voornamelijk) on demand kijkt. Ook wil de NPO in een aantal gevallen (afleveringen van) programma’s eerder beschikbaar stellen dan de lineaire uitzending, zodat bijvoorbeeld on demand extra aandacht gegeven kan worden aan programma’s die in het lineaire schema pas later op de avond geprogrammeerd staan.

Wat is NPO Start – on demand?

NPO Start – on demand is een gratis dienst op aanvraag die zeven dagen lang zoveel mogelijk gemiste programma’s van NPO 1, NPO 2 en NPO 3 en van de overige lineaire videokanalen aanbiedt. Programma’s die gepland staan voor lineaire uitzending kunnen alvast eerder via dit kanaal beschikbaar worden gesteld. Het aanbodkanaal heeft een breed programmatisch profiel en biedt ook programma’s die enkel op dit kanaal beschikbaar worden gesteld. Verder wordt op dit kanaal een selectie van programma’s uit het archief, fragmenten en webseries afkomstig van de andere aanbodkanalen van de NPO, aangeboden. Geeft daarnaast toegang tot tijdelijke livestreams met een evenementachtig karakter, die worden aangeboden bij speciale gebeurtenissen en/of rondom speciale programmering. Binnen het aanbodkanaal is het gidsen van het publiek, al dan niet op gepersonaliseerde wijze een belangrijke functionaliteit. Is eventueel aanwezig op sociale media/videoplatformen voor het uitlichten van de catalogus in de vorm van trailers, promo’s en fragmenten.

Kennisgeving en terinzagelegging besluit wijziging NPO Gemist

Op 12 september 2022 heeft staatssecretaris Uslu een besluit opgesteld. Het besluit bevat de goedkeuring voor de significante wijziging van NPO Gemist. Op 21 september 2022 is in de  Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het besluit.

Het besluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de NPO als aanvrager.

Instellen beroep

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Het beroepsschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd.

Concessiebeleidsplan

De aanvraag van de NPO is opgenomen in bijlage 6 van het concessiebeleidsplan van de NPO en is er een aparte aanvraag voor gedaan. Tevens is door de NPO aanvullende informatie omtrent deze aanvraag aangeleverd.

Advies Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat heeft de minister geadviseerd over de aanvraag van de NPO. Over deze wijziging heeft het Commissariaat een tussentijds advies gegeven.

Daarnaast heeft het Commissariaat specifiek over de wijziging van NPO Gemist geadviseerd.

Advies Raad voor Cultuur

Ook de Raad voor Cultuur heeft de minister geadviseerd over de aanvraag van de NPO. Over deze wijziging heeft de Raad voor Cultuur een tussentijds advies gegeven.

Het definitieve advies van de Raad voor Cultuur over de wijziging van NPO Gemist.

Rapport Autoriteit Consument en Markt

De aanvraag van de NPO is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekeken op markteffecten. Daarover heeft de ACM een rapport uitgebracht aan de minister van OCW.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit van deze wijziging, zijn de bijgevoegde zienwijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zijn verwerkt in het definitieve besluit.