Definitief besluit NPO Luister on demand

Definitief besluit van staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) over NPO Luister on demand.

Definitief besluit NPO Luister on demand (PDF | 13 pagina's | 3,4 MB)

Zienswijze NDP Nieuwsmedia op Ontwerpbesluit Instemming aanbodkanaal “NPO Luister – on demand” (PDF | 14 pagina's | 594 kB)

Advies commissariaat voor de media NPO Luister (PDF | 4 pagina's | 175 kB)

Nieuw kanaal beginnen, een bestaand kanaal wijzigen of stoppen

Als de NPO nieuwe televisie of radiokanalen wil beginnen, moet de staatsecretaris van OCW dat goedkeuren. Ook belangrijke wijzigingen of het beëindigen van bestaande kanalen moet de staatsecretaris goedkeuren. Nederland heeft met de Europese Commissie afgesproken dat daarvoor een transparante procedure wordt gevolgd. 

De procedure is in het kort: 

  • de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media adviseren de minister;
  • belanghebbenden kunnen een eerste inbreng sturen naar de Raad voor Cultuur en het Commissariaat;
  • de Autoriteit Consument en Markt rapporteert over de markteffecten;
  • de minister stelt een ontwerpbesluit op;
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op het ontwerpbesluit;
  • binnen 6 maanden komt er een definitief besluit.

De aankondiging van deze procedure is op 29 oktober in de Staatscourant gepubliceerd.
Het ontwerpbesluit is op 5 april 2022 in de Staatscourant gepubliceerd.
 

Aanvraag NPO Luister on demand

Het audiolandschap en de behoeften van het publiek veranderen, waarbij steeds meer on demand naar audio geluisterd wordt. Onderdeel van dit veranderende landschap en de veranderende behoeften zijn podcasts. Deze lenen zich bij uitstek voor de NPO om invulling te geven aan zijn publieke taakopdracht. De NPO heeft in dat kader daarom een aanvraag voor een nieuw aanbodkanaal, NPO Luister - on demand, gedaan dat audio-on-demand-aanbod van de NPO, met name podcasts, bundelt. Vooruitlopend op deze aanvraag heeft de NPO vanaf oktober 2020 een experiment uitgevoerd om te onderzoeken wat de publieksbehoeften zijn en of die vervuld kunnen worden met het aanbieden van het on demand audioaanbod van de NPO op één kanaal. 

Wat is NPO Luister on demand?

Dit aanbodkanaal bundelt het on demand audioaanbod van de NPO binnen één dienst, zodat het beantwoordt aan de publieksbehoefte om audio-on-demand-aanbod makkelijker vindbaar te maken. Ook biedt NPO Luister - on demand ruimte voor audio-on-demand-aanbod dat specifiek voor dit aanbodkanaal geproduceerd wordt. Met NPO Luister - on demand kan de NPO een on-demand-dienst voor audioaanbod aanbieden, vergelijkbaar met NPO Start – on demand voor videoaanbod.

Kennisgeving en terinzagelegging definitief besluit NPO Luister

Het besluit van de minister bevat de goedkeuring voor de verspreiding van NPO Luister on demand. Op 28 september 2022 is in de Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het besluit. Het besluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de NPO als aanvrager.  

Instellen beroep

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Het beroepsschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd.

Begroting

De aanvraag van de NPO is opgenomen in bijlage 3 van de begroting van de NPO.

Advies Raad voor Cultuur

Ook de Raad voor Cultuur heeft de minister geadviseerd over de aanvraag van de NPO.

Rapport Autoriteit Consument en Markt

De aanvraag van de NPO is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekeken op markteffecten. Daarover heeft de ACM een rapport uitgebracht aan de minister van OCW.

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit van deze wijziging, zijn de volgende zienwijzen binnen gekomen. Deze zienswijzen zijn verwerkt in het definitieve besluit. De zienswijze van de Vereniging Commerciële Radio is vertrouwelijk binnen gekomen.