Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid gemeentefonds 2020

De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2020 zijn opgenomen in dit ontwerpbesluit.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 1 februari 2023 hun zienswijze hierop geven door zich te wenden tot

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s

Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Daarna worden de bedragen op de gebruikelijke wijze vastgesteld. Deze openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) wordt gevolgd op grond van de Financiële-verhoudingswet (art. 9, 2e lid).