Fortis Corporate Insurance – verkoop aan Amlin Plc

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Ons kenmerk: FIN/2009/0691 U

Betreft: Fortis Corporate Insurance - verkoop aan Amlin Plc

Geachte voorzitter,

Hierbij informeer ik u conform mijn eerdere toezeggingen aangaande het Fortis / ABN AMRO dossier over de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Corporate Insurance.

Inleiding

De Nederlandse Staat heeft op 3 oktober 2008 het aandeelhouderschap verkregen in de Nederlandse onderdelen van de voormalige Fortis SA Groep, dit betrof drie vennootschappen: Fortis Bank Nederland (Holding) NV (inclusief het door Fortis overgenomen ABN AMRO-deel), Fortis Verzekeringen Nederland NV (nu ASR Nederland) en Fortis Corporate Insurance NV.

Op 21 november 2008 heb ik u uitgebreid geïnformeerd aangaande een overkoepelende visie op de nieuwe financiële staatsdeelnemingen. Daarbij heb ik aangegeven dat ik voor Fortis Corporate Insurance op zoek zal gaan naar mogelijkheden om dit verzekeringsbedrijf terug te brengen naar de private sector.

In de afgelopen maanden heb ik de mogelijkheden om tot een verkoop te komen onderzocht. Dit had de volledige steun en medewerking van het bestuur en de Ondernemingsraad van Fortis Corporate Insurance.

Uitgangspunten bij verkoop

Fortis Corporate Insurance heeft een sterke positie in de markt die zich richt op verzekeringen voor bedrijven. Fortis Corporate Insurance richt zich daarbij voornamelijk op de Nederlandse en Belgische markt, de internationale scheepvaart markt en in mindere mate, sinds januari 2008, op de Franse markt.

Een combinatie van Fortis Corporate Insurance met andere onderdelen van de door de Staat gekochte vennootschappen biedt geen voordelen met betrekking tot operationele continuïteit en financiële stabiliteit.

Fortis Corporate Insurance zal door de separatie van de Fortis SA Groep enkele functies zelf moeten opbouwen, waaronder informatietechnologie gerelateerde functies. Daarnaast zijn de Belgische medewerkers van Fortis Corporate Insurance formeel nog in dienst bij Fortis Insurance Belgium SA/NV. Het is de bedoeling dat zij formeel in dienst treden bij Fortis Corporate Insurance, en de toekomstige aandeelhouder. Voor deze bijkomstigheden van de separatie is een Transition Service Agreement met Fortis Insurance Belgium overeengekomen.

De operationele continuïteit van Fortis Corporate Insurance, die belangrijk is voor medewerkers en klanten, kan worden versterkt door middel van een verkoop aan een krachtige marktpartij.

Hoewel de financiële positie van Fortis Corporate Insurance niet in het geding is zal het bedrijf er baat bij hebben om samen te gaan met een financieel sterke partner. Mede gezien het feit dat de markt voor investeerders, de klanten en de kredietbeoordelaars op de hoogte zijn van het tijdelijke karakter van het aandeelhouderschap van de Staat in Fortis Corporate Insurance kan een verkoop bijdragen aan de financiële stabiliteit van het bedrijf.

Naast de operationele continuïteit, in het belang van klanten en werknemers, en de financiële stabiliteit van de onderneming is het belang van de belastingbetaler zeer belangrijk. Zoals ik op 21 november 2008 heb aangegeven, willen wij de investering die wij als gemeenschap hebben gedaan, om de financiële stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen, terugverdienen. Een betaling in contanten heeft daarbij de voorkeur boven andere vormen van financiering van het overnamebedrag.

Het verkoopproces

Voor de verkoop van Fortis Corporate Insurance heeft het ministerie van Financiën in samenwerking met financieel- en juridisch adviseurs een zogenaamde ‘gecontroleerde veiling’ georganiseerd. Hierbij stond het uitgangspunt van een deugdelijk en transparant proces voorop met eerlijke voorwaarden voor de geïnteresseerde partijen.

In het voorproces hebben zeventien partijen interesse getoond in een mogelijke overname van Fortis Corporate Insurance, een geheimhoudingsverklaring getekend en de mogelijkheid gehad om een initieel en niet-bindend bod te doen op 100% van de aandelen in Fortis Corporate Insurance.

Alleen strategische partijen bleken uiteindelijk geïnteresseerd in een overname van Fortis Corporate Insurance, waarschijnlijk ingegeven door de mogelijke risico’s die gepaard gaan met de separatie van het oorspronkelijke moederbedrijf. Zes partijen uit het voorproces, bestaande uit alleen strategische, niet-Nederlandse partijen, brachten een bod op de aandelen uit.

Aangezien ieder van de zes partijen aan de uitgangspunten van de Staat voldeden en de eerste biedingen elkaar niet veel ontliepen zijn zij allen toegelaten tot de tweede ronde van het verkoopproces. In deze tweede ronde hebben zij toegang gehad tot alle relevante beschikbare informatie over Fortis Corporate Insurance (een ‘dataroom’) en hebben zij toegang gehad tot het bestuur van Fortis Corporate Insurance, door middel van een management presentatie, en hebben gesprekken plaatsgevonden met het ministerie van Financiën.

Drie partijen hebben zich in deze fase van het verkoopproces teruggetrokken om verschillende redenen. Voor de één waren de operationele risico’s onaanvaardbaar groot en een ander kon de financiering, volledig in contanten, niet opbrengen.

De overige drie partijen hebben in de week van 11 mei 2009 een definitief en bindend bod uitgebracht op 100% van de aandelen in Fortis Corporate Insurance.

Slot

De drie bindende biedingen zijn vergeleken op basis van de prijs, de financiering van de overnameprijs, de additionele voorwaarden, de verwachte operationele continuïteit van het bedrijf, de financiële stabiliteit van het bedrijf en niet in de laatste plaats de invloed op de werknemers, de klanten en het bestuur van Fortis Corporate Insurance.

Dit heeft geleid tot een keuze waar het bestuur van Fortis Corporate Insurance, de Ondernemingsraad en ik allen achter staan. De verkoopopbrengst voor de gemeenschap is gemaximaliseerd en de operationele continuïteit voor werknemers en klanten en de financiële stabiliteit is zo goed mogelijk gewaarborgd.

Alles overziende ben ik van mening dat op basis van de definitieve voorstellen Amlin Plc (Groot-Brittannië) het meest aantrekkelijke voorstel heeft neergelegd. De verkoopopbrengst bedraagt ongeveer € 350 mln. Nadat de biedingen in de week van 11 mei zijn binnengekomen is een mogelijke claim, gerelateerd aan de tropische storm ‘Ike’, bekend geworden. Deze kan oplopen tot een kas uitstroom van maximaal € 5,5 mln. Dit is de enige kas uitstroom die in de begroting wordt opgenomen als resultante van de verkoop.

Een vergelijking met transacties in de periode 2002-2007 (een periode van hoogconjunctuur) laat zien dat in het verleden gemiddeld 1,4 keer (mediaan 1,5 keer) de boekwaarde van bedrijven in deze sector werd betaald. De boekwaarde van Fortis Corporate Insurance op 31 december 2008 bedroeg € 224 mln, wat inhoudt dat de verkoopprijs 1,56 keer de boekwaarde bedraagt. Dit heeft mij ervan overtuigd dat het verkoopproces heeft geleid tot een goede prijs.

Het voorstel van Amlin Plc en de voorgenomen verkoop heb ik op 2 juni jl. in een besloten overleg toegelicht aan de vaste commissie voor Financiën van Uw Kamer. Gezien de positieve grondhouding van de betrokken kamerleden ben ik vervolgens overgegaan tot de verkoop van alle aandelen in Fortis Corporate Insurance aan Amlin Plc, voor ongeveer 350 miljoen Euro. De opbrengst zal worden aangewend voor aflossing van de staatsschuld.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Wouter Bos