Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek gedurende de periode 2014-2022, een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de experimenten doorlopende leerlijnen. Dit rapport is de vijfde en laatste meting van alleen de vakmanschap-, technologie- en beroepsroute.

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019 (PDF | 74 pagina's | 952 kB)

Doorlopende leerroutes

Doorlopende leerroutes zorgen voor een betere aansluiting tussen het vmbo en het mbo. Ook zorgt het voor een betere samenwerking tussen scholen. Sinds 2014 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. Deze doorlopende leerlijnen beginnen in leerjaar 3 van het vmbo.

Binnen de experimenten zijn er 3 routes:

  1. De vakmanschaproutes: een doorlopende leerroute vanuit derde leerjaar vmbo basis of kader tot en met een diploma op mbo2- of mbo3-niveau.
  2. De beroepsroutes: een doorlopende leerroute vanuit het derde leerjaar kaderberoepsgerichte, de gemengde of theoretische leerwegen van het vmbo tot en met een diploma op mbo4-niveau.
  3. De technologieroutes: een doorlopende leerroute tot en met een diploma Techniek en Groen op mbo4-niveau.

Vervolg monitoronderzoek

Het wetsvoorstel Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs maakt het voor vmbo-scholen en mbo-instellingen vanaf 2020 eenvoudiger om gezamenlijk een doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. Het streven is dat de wet op 1 augustus 2020 in werking treedt.

De komende jaren richt het onderzoek zich (deels) breder op samenwerkingstrajecten tussen vmbo- en mbo-opleidingen.

Belangrijkste punten uit rapport

  • In de periode vanaf het schooljaar 2014-2015 tot en met 2019-2020 zijn er 238 vakmanschap-,technologie- en beroepsroutes gestart. In totaal doen 127 scholencombinaties mee met de experimenten.
  • Oktober 2018 was de laatste mogelijkheid om vakmanschaproutes naar niveau 2 aan te vragen. In 2017 was de laatste mogelijkheid voor routes naar niveau 3 en in 2016 voor technologie- en beroepsroutes naar niveau 4. Dit is terug te zien in de afname van het aantal nieuwe routes in de de afgelopen drie schooljaren (2017-2018 tot en met 2019-2020) is het aantal nieuwe routes afgenomen. Ook het aantal jongeren in de routes wordt kleiner
  • Ruim de helft van het aantal jongeren volgt een vakmanschaproute op niveau 2 en zo´n 40 procent volgt een technologieroute. Het aantal deelnemers aan een vakmanschaproute op niveau 3 is beperkt. Jongeren die een route volgen op niveau 4 doen dat vrijwel allemaal in de sectoren Techniek en Groen. Ook in de vakmanschaproute volgt ruim de helft van de jongeren een route in de sector techniek.
  • Drie jaar na de start van de vakmanschap –en technologieroutes, zijn nagenoeg alle deelnemende leerlingen doorgestroomd naar het mbo, van wie het merendeel naar een vergelijkbare sector. Voor de technologieroute geldt dat na vier jaar zelfs al een enkeling op het hbo staat ingeschreven.
  • De implementatie van de routes is in een ver gevorderde fase. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de route biedt, zoals het eerder aanbieden van mbo-leerstof.
  • Opvallend is dat bij ongeveer de helft van de routes jongeren eenmaal op het mbo opgaan in de reguliere groep mbo-studenten en geen aparte groep meer vormen.
  • Het draagvlak voor de routes op de scholen en de samenwerking tussen vmbo en mbo is overwegend goed en toegenomen ten opzichte van de vorige meting.