Kamerbrief bij rapport over waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 – knelpunten en oplossingsrichtingen' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarbij gaat hij in op 2 moties over drinkwatervoorziening.

Kamerbrief bij rapport over waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 (PDF) | 4 pagina’s | 214 (kB)


Het gaat om:

  • de motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB). Deze verzoekt het kabinet om te onderzoeken of het filteren van zeewater tot drinkwater in tijden van droogte mogelijk is en zo ja, hoe;
  • de motie van het Tweede Kamerlid Minhas (VVD). Deze verzoekt de regering om te onderzoeken in welke mate ontzilting van zout water een rol kan spelen bij het op peil houden van de drinkwatervoorziening.