Kamerbrief bij signaalrapportage ILT en RIVM rapport staalslakken

Staatssecreraris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 'Signaalrapportage Wettelijke regels toepassen staalslakken dekken risico’s voor mens en milieu niet af' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal. Ook stuurt zij het rapport 'Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit rapport gaat over de toepassing van staalslakken als bouwstof. Zij bespreekt het beleidsmatig vervolg op de conclusies van de ILT. Ook gaat zij in op  de voorgenomen herijking van de bodemregelgeving. Tot slot staat zij stil bij het uitstel van het aanwijzen van een Bodem Richtlijn (BRL) granuliet.

Kamerbrief bij signaalrapportage ILT en RIVM rapport staalslakken (PDF | 5 pagina's | 244 kB)