Memorie van toelichting wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Toelichting op het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

Memorie van toelichting wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)