BVOV controleprotocol

Op 20 oktober 2020 is de "Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020" in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling vereist op basis van artikel 6 lid 2d en artikel 7 lid 3 een controleverklaring bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Bij het opstellen van de controleverklaring dient gebruik gemaakt te worden van de bijgevoegde documenten.
Er is controleprotocol ontwikkeld, met de bijbehorende Technische notitie en het bijbehorende Verantwoordingsformulier.

De controleverklaring wordt afgegeven bij het (bijgevoegde) Verantwoordingsformulier Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 over de periode 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
Deze controleverklaring is bestemd voor de concessieverlener.

Het controleprotocol is van toepassing voor de controle van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie van de concessiehouders met uitzondering van de vervoersconcessie HRN van NS.
In de Technische Notitie wordt de methode met behulp waarvan de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2020 wordt bepaald uitgewerkt en bevat daartoe een beschrijving van hetgeen nodig is voor de aanvraag, de wijze van berekening en een processchets van aanvraag tot verantwoording en definitieve verrekening.

De controle moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS), die door de NBA zijn vastgesteld.
De accountant moet voldoende controle-informatie verzamelen omtrent de juistheid van de kosten en de volledigheid van de opbrengsten in overeenstemming met de toetsingscriteria zoals uitgewerkt in paragraaf 2.2 van het controleprotocol.