Wetsvoorstel Energiewet (UHT)

De overheid werkt aan een wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet. Dit wetsvoorstel beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen, nieuwe Europese regelgeving te implementeren en invulling te geven aan afspraken uit het Klimaatakkoord uit 2019. Na het sluiten van de internetconsultatie in februari 2021 is er gewerkt aan een herziening  van het wetsvoorstel, waarbij ook de ingediende consultatiereacties zijn meegewogen. De openbare reacties zijn hier te vinden: https://internetconsultatie.nl/energiewet.

Medio november 2021 is een herziene versie van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting toegezonden aan de betrokken toezichthouders voor de formele toets op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (UHT). De onderstaande documenten zijn de UHT-versie van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe is omgegaan met de ingediende reacties bij de internetconsultatie en wat de resultaten waren van de bedrijfseffectentoets.

Wetsvoorstel Energiewet (UHT) (PDF | 105 pagina's | 1,1 MB)

Memorie van toelichting wetsvoorstel Energiewet: Algemene toelichting (PDF | 145 pagina's | 2,7 MB)

Memorie van toelichting wetsvoorstel Energiewet: Artikelsgewijze toelichting (PDF | 123 pagina's | 1,3 MB)

Memorie van toelichting wetsvoorstel Energiewet: Transponeringstabellen (PDF |  32 pagina's | 613 kB)

Eindrapport Bedrijfseffectentoets (Sira Consulting) (PDF | 49 pagina's | 631 kB)

Omnummertabel artikelen (consultatieversie naar UHT-versie) (PDF | 14 pagina's | 570 kB)

Overzicht van omgang met ingediende openbare consultatiereacties (PDF | 144 pagina's | 2 MB)