Analyse tarief CO2-heffing industrie: Tariefstudie 2024

Dit rapport analyseert wat het effect is van het verhogen van het tarief van de CO2-heffing voor de industrie op de broeikasgasemissies van bedrijven die onder deze heffing vallen.

Analyse tarief CO2-heffing industrie: Tariefstudie 2024