Internationale inventarisatie beleidsinzet PMSE in relatie tot de herbestemming van de 700 MHz-band

Verkennende internationale inventarisatie met als onderzoeksvraag: “Hoe is of wordt in een aantal met Nederland vergelijkbare Europese landen omgegaan met door de PMSE-sector (Programme Making and Special Events) gestelde schade als gevolg van de herbestemming van delen van de UHF-band, in het bijzonder de 700 MHz”. De PMSE-sector bestaat uit facilitaire bedrijven die met behulp van onder meer draadloze microfoons de audio van televisieprogramma’s, evenementen, theaters, e.d. mogelijk maken. 

In de verkenning is het beleid geïnventariseerd van een twintigtal Europese landen van hun aanpak van de wijziging in de spectrumtoewijzing voor (vergunning vrije) draadloze microfoons en in-ear verbindingen in met name de 700 MHz band. Deze band is sinds 2020 in gebruik voor mobiele communicatie en dat betekent dat het gebruik van dit spectrum voor draadloze microfoons beperkt wordt. Gekeken is naar het gevoerde beleid en de (grondslag voor de) eventuele financiële tegemoetkoming voor de sector. In het onderzoek is geen precedent gevonden voor financiële tegemoetkoming op basis van een recht op nadeelcompensatie. Wel hebben enkele landen vanwege specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de vergunningsperiode werd ingekort, vanuit coulance financiële tegemoetkoming verstrekt aan PMSE-gebruikers.

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden meegenomen in de nationale beleidsvorming ten aanzien van de PMSE-sector.